Golferens Blog: Smash Factor – mål og middel | Golf.dk
Du kan muligvis opnå mere smash factor med en god driver.

Foto: Tuala Hjarnø

Golferens Blog: Smash Factor – mål og middel

04/12 - 2018 | Søren Meinertsen

Ethvert ”rum” har sine særlige begreber og udtryk, som ofte kan virke forvirrende, når man første gang støder på dem. Det er der ikke noget underligt i, og de fleste af os kan huske, da vi første gang trådte ind i et fagligt ”rum,” hvor tekniske fagudtryk vekslede med fagets jargon.

Golf er også en slags sprog-rum.

Udtryk som ”Stableford” og ”pinden” og ”draw” osv. giver et indtryk af, at man ikke blot skal lære at slå til en bold, men at man også skal lære mange udtryk og benævnelser.

Nogle udtryk er indlysende og letforståelige, mens andre kan have dobbeltbetydninger.

Det kan ofte give anledning til misforståelser, hvis ord eller udtryk refererer til mere end det, man først havde opsnappet.

Et godt eksempel er ”Smash Factor.” Første gang, de fleste hører om udtrykket, er det let at forstå: Det er simpelthen den faktor, som vi kan forøge Club Speed med for at få Ball Speed:

Ball Speed = Club Speed x Smash Factor.

Når regelorganisationerne (USGA og R &A) indtil ca. 2005 testede slagflader på drivere for at undersøge, om slagfladen ikke indeholdt for meget trampolineffekt, skete det med en bold i en luftkanon. Bolden blev skudt af mod en slagflade med 100 mph, og returhastigheden fra slagfladen måtte kun være 82,2 mph – og med en tilladt tolerance 83 mph.

En luftkanon sender en bold af sted med tryk. Men det kan en golfspiller ikke. En golfspiller råder principielt kun over energi i form af hastighed fra spiller og skaft og fra masse i køllehovedet.

Eksperter som Ed Mitchell kan bringe os lidt på sporet, når de eksempelvis siger, at Ball Speed afhænger af Club Speed og COR, fordi vi nu lettere kan forstå, at der må ske et eller andet i kollisionen mellem bold og slagflade.

Det, der undersøges med luftkanonen, er COR, som er restitutionskoefficienten – og i eksemplet ovenfor siges det, at COR = 0,83.

COR er et mål for den elastiske kollision (på dansk ofte: ”stød” jf. sammenstød) og et simpelt udtryk for, hvor meget energi, der tabes i kollisionen. Det er med andre ord fastsat, at en slagflades møde med en bold skal give bolden et tab på 17 procent energi, og det er naturligvis lige meget for sammenstødet, om det er bold eller slagflade, der bevæger sig.

Hvis en kollision er helt uelastisk siges det, at COR = 0. Det kan for eksempel tilnærmelsesvis være en klump blødt og godt fortygget tyggegummi, der kastes ned på et fortov. Der er ikke noget returspring! Klumpen deformerer og restituerer ikke. Anderledes med eksempelvis to billardkugler, hvor en bevægende kugle stort set kan overføre al sin energi til en kugle, der ellers lå stille. Der kan være en kortvarig ubetydelig og ikke varig deformation. Det er ikke den perfekte kollision, for der bruges også energi til lyd og friktion, men det kan være meget tæt på det perfekte og dermed tæt på COR = 1. En golfkugle deformerer også i et sammenstød med en slagflade, men heller ikke varigt.

Bolden bliver god igen…

Det kan give overvejelser om bolde. Naturligvis er der regler, og bolde skal godkendes, som det fremgår af den liste, som USGA udsender hver den første onsdag i måneden. De almindelige antagelser siger, at en spiller med lav Club Speed har fordel af en bold, der komprimerer mere. Tilsvarende har en spiller med høj Club Speed fordel af en bold med mindre kompression.

(Der er meget mere i bolde, som vi kan læse i sidste nummer af Dansk Golf, og jeg har da helt afgjort sagt farvel til søbolde – og vil givetvis fremover sikkert købe dyrere bolde).

Vi kender alle eksempler fra golfbanen på sammenstød: En blød green, der deformerer og bolden ligger død i sit eget nedslagsmærke. En hård green, der bouncer bolden væk fra green – stort set uden nedslagsmærke – og mange har oplevet kolossalt lange slag, hvis en golfbold ramte en sten, et dæksel eller en betonlagt sti – i stedet for græsset på fairway – eller det ofte endnu mere stødabsorberende rough.  

Tom Wishon kalder reglen om, at COR på en slagflade max. må være 0,83 for en ”Spring Face Rule.” Udtrykket knytter sig til ”trampolin-effekt,” som netop clubdesignere og ingeniører som Tom Wishon udnytter fuldt ud i single length og hybrider. Den ultratynde belægning på slagfladen kan fjedre lidt – og scenen er sat for et sammenstød mellem bold og slagflade, hvor vi kan fornemme, at to fjedre er i spil, der begge indvirker på Ball Speed og dermed på længden af slaget. I single length konceptet kan et kortere 5-jern principielt slå lige så langt som et ”normalt” 5-jern.

Ingeniører og fysikere kan beregne særdeles nøjagtigt. Vi andre kan blot konstatere, at der sker noget på slagfladen i kollisionen.

Mange launch monitorer – som eksempelvis TrackMan - beregner simpelt Smash Factor, og tallene er fra 1,0 til knapt 1,50 og kan synes tilfældige, men er det så langtfra, når vi læser fysikeres og ingeniørers forklaringer.

I dag har ”High-COR” stor betydning, og USGA kontrollerer nu ikke blot drivere, men også alle jern, hybrider og FW-køller. Ingen må have COR over 0,83. Slagflader med loft over 35 grader kontrolleres dog ikke. Der er ingen fordel ved ”High-COR” på de kortere jern. En putter må dog gerne have COR over 0,83.

Begrænsningen i COR på vel især driveren knytter sig til boldhastigheden. Jo højere COR, desto mere Ball Speed og distance.

Beregninger og forsøg i slutningen af halvfemserne viste, at titanium potentielt ville kunne give en driver COR på 0,93. Den udvikling blev der sat en effektiv stopper for med ”The Spring Face Rule.” Trampolineffekten er blevet begrænset, og med reglen om, at COR højst må være 0,83 er Ball Speed og dermed længden på et drive blevet reduceret.

Det kan vi hurtigt se rigtigheden i: Ball Speed = Club Speed x Smash Factor, og hvis Smash Factor kan stige fra knapt 1,50 (COR max 0,83) til knapt 1,60 (COR potentielt 0,93) ville slaglængden stige markant og kræve forlængelse af golfbaner. For langtslående spillere ville en Smash Factor forøgelse fra 1,50 til 1,60 betyde, at et 5-jern til et indspil efter et drive kunne erstattes med et 7-jern.

”The Spring Face Rule” er en betydningsfuld regel – og hård. I 2006 blev en enkelt driver kendt ulovlig, og udstyrsfabrikanten (Cleveland) måtte kassere hele produktionen.

Luftkanontesten er besværlig, når det gælder drivere og andre køller og er erstattet af ”Pendulum Test Apparatus,” der kan måle i karakteristisk tid (CT).

COR 0,822 (med godkendt tolerance: 0,83) korrelerer med CT 239 mikrosekunder (og med tolerance 257 µs).

Der må logisk være noget energioverførsel fra køllehoved til bold, og da vi ved, at Ball Speed er højere end Club Speed, må der ske noget væsentligt i sammenstødet.

Det kan være tankevækkende, at Club Speed overhovedet ingen betydning har for Smash Factor -  især når vi kigger på en launch monitor og kan konstatere, at Smash Factor = Ball Speed/ Club Speed.

Vi kan se, at Club Speed indgår i beregningen, men allerede ved at anvende udtrykket ”beregning” kan vi logisk fornemme, at der må være noget mere.

Det er der også:

I 1968 udsendte Cochan & Stoobs det markante hovedværk ”The Search Of The Perfect Swing,” hvor fysik blev inddraget i de praktiske overvejelser.

Berømte er de såkaldte Ball Speed- og Club Speed-ligninger:

Ball Speed = VClub x (1 + COR) / (1 + m/M) 

og

Club Speed = VBall x (1 + m/M) / (1 + COR)

V er hastigheden. M er køllehovedets masse (vægt i gram) og m er boldens masse (vægt i gram).

Vi kan se, at vi nu kan få et nydeligt tal frem, nemlig forholdet mellem Ball Speed og Club Speed:

Ball Speed/ Club Speed = Smash Factor.

Vi kan regne lidt videre og se, at Smash Factor har fået sit “faktor-navn” med god grund: Ball Speed = Club Speed x Smash Factor.

Men det kan også give anledning til forvirring, fordi Smash Factor tydeligvis er noget, der påvirker Ball Speed, som netop bliver nøjagtig lige så meget højere end Club Speed som Smash Factor som faktor angiver.

Forvirringen er ligegyldig, når træner og spiller vurderer Smash Factor på en launch monitor som eksempelvis TrackMan som udtryk for den effektivitet som et golfslag kan fremvise. Blot ved at sammenligne Smash Factor tal på eksempelvis 1,35 med Smash Factor tal på 1,45 kan vi se, hvad der var et godt træf på bolden.

Men vi kan også se noget andet, nemlig at vi kan vurdere vores drivers slagflade. Hvis COR er høj, vil driveren have en ”indbygget” højere Smash Factor – og hvis COR er lav, vil Smash Factor blive lavere. Og vi kan gå endnu videre og konstatere, at Smash Factor simpelthen vil ændres afhængig af det sted, hvor vi rammer på slagfladen – og endda kan vi beregne endnu mere.

Da spillerens Club Speed ikke umiddelbart kan ændres, vil vi kunne se resultatet på Ball Speed – som er en del af beregningen af Smash Factor i en launch monitor, der jo måler Ball Speed og Club Speed, men Smash Factor er også noget mere, og derfor kan vi helt uden at måle Ball Speed og Club Speed beregne Smash Factor.

Smash Factor er således ikke blot et værktøj for spiller og træner, men også et værktøj for den, der gerne vil have optimalt udstyr.

Smash Factor er på den måde ikke blot en vurdering af virkning.

Vi kan også se noget, der mere har karakter af årsag

Det er Cochran’s og Stobbs’ store fortjeneste, at de I en omfattende analyse begrebslogisk kunne forklare en bevægelse, der reelt kortlægger forudsætningerne fra mål til middel – fra middel til årsag – fra årsag til virkning – og endelig fra virkning til mål.

Man kan blive lettere svimmel på denne cirkulære vandring fra mål til mål, men samtidig fyldes vi med respekt og næsegrus beundring for de virkelige eksperter, der kan forklare på en sådan måde, at vi andre kan bruge resultatet som et værktøj. Således kan Tom Wishon vejlede clubfittere:

“Smash Factor kan fortælle, hvor tæt køllehovedet er på det maksimalt tilladte ifølge golfreglerne.”

Resultatet af Cochran’s og Stobbs’ analyser førte frem til det jo egentlig meget tankevækkende, at Smash Factor optræder som begreb på to forskellige måder:

Smash Factor (T) = Ball Speed/ Club Speed

Smash Factor (T) = (1 + COR) x M / (M + m)

M er køllehoved-massen, m er bold-massen og T er tallet for Smash Factor.

Ud fra ligningen kan vi nu isolere COR:

COR = T x ((M +m) / M) – 1 

Har vi eksempelvis et køllehoved, der vejer 200 g og en bold, der vejer 45,93 g og en korrekt målt Smash Factor på 1,48:

COR = 1,48 x (200 + 45,93)/ 200) - 1 = 0,82.

Og vi kan udregne Smash Factor og anvende et regneark til vurdering af de forskellige variabler.

Smash Factor = (1 + 0,82) x 200/ (200 + 45,93) = 1,48.

Og vi kan yderligere beregne indvirkningen fra loft og spinloft og endda beregne, hvor meget tilgivelse en slagflade kan yde.

Ud fra den grundlæggende regnemetode (med ”flat attack,” hvor bolden launcher i samme vinkel som loftet – jf. luftkanon-testen), som nærmest har karakter af en definition på Smash Factor jf. regelvejledningerne hos USGA og R & A, kan vi fastslå, om en driver er lovlig eller ulovlig.

Regnemetoden kan også fortælle os, om vores driver kan yde optimalt.

Tom Wishon kan naturligvis lige som Tutelman og alle andre eksperter også beregne et Smash Factor tal uden at måle Ball Speed og Club Speed: “Med et køllehoved som er helt nøjagtig på USGA reglen max 257 CT eller 0,830 COR, vil Smash Factor være 1,495.”

I næste uge skal vi se, hvordan Tom Wishon’s tal er beregnet, og hvordan vi endda kan regne ud, hvilket loft, Tom Wishon har beregnet ud fra.

Der er et meget stort sammenfald mellem eksperternes tal, og hvis vi nærlæser tallene, kan vi se, at forskellene oftest skyldes forskellig køllehovedvægt og loft.

Frederik Tuxen, der opfandt ”TrackMan” siger:

”Det højeste realistiske tal for Smash Factor er 1,494.”

Har vi en god og lovlig driver kan vi med stor fordel få hjælp af en træner til endnu mere længde. Mange anslår, at klubgolfere kun har Smash Factor på 1,30 – 1,45.

Men som Tom Wishon siger det: ”Enhver kan få en Smash Factor på 1,50!” ”Enhver” må også omfatte dig og mig – og det er jo netop tankevækkende, at Club Speed ikke har betydning for Smash Factor tallet.

Tom Wishon: ”En spiller med 60 mph Club Speed kan få 1,50 i Smash Factor akkurat som en spiller med 150 mph Club Speed. Det har intet med evner at gøre – kun skal man sørge for at ramme i center med en driver, der helt præcist har COR på 0,83.

Måske bør vi ofre lidt flere timer hos en træner i løbet af vinteren!

Men vi kan ikke starte i en forretning, hvis vi blot er på udkig efter en god Smash Factor:

”Den eneste reelle værdi af Smash Factor i en fitting er, at Smash Factor kan fortælle, om hovedet er så tæt ved USGA begrænsningen som muligt.” (Tom Wishon)

 

(Fortsættes i næste uge)

 

Deltag i debatten
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer