Amatørreglerne

Som godkendt af R&A Rules Limited og United States Golf Association, gældende fra januar 2016.

I henhold til Dansk Golf Unions vedtægter skal unionen påse, at klubberne og deres amatørmedlemmer følger de af The R&A fastsatte Amatørregler.

Det følgende er Dansk Golf Unions gengivelse af disse Regler, tillempet efter danske forhold.

Forord – Til Amatørreglerne 2016

Amatørisme i sport er meget mindre udbredt i dag end tidligere. Dog mener R&A og USGA fortsat, at skelnen mellem amatør og professionel golf bør opretholdes.

Amatør golf har to væsentlige kendetegn, og det er sjældent i sport at disse kombineres:

 1. Reglerne for spillet foregår gennem selvregulering; og
 2. den har et effektivt handicapsystem der gør det muligt for enhver spiller at konkurrere på lige vilkår med enhver anden spiller

Disse kendetegn er en del af amatørspillets store appel, men i kombination åbner de for muligheden for, at ukontrollerede økonomiske incitamenter kan føre til alt for stort pres på spillerens integritet, som til gengæld, kan vise sig ødelæggende for spillet som helhed

Gennem hensigtsmæssige begrænsninger og restriktioner, har Amatørreglerne til hensigt at opmuntre amatørgolfspilleren til at fokusere på spillets udfordringer og konkurrenceånd, snarere end på nogen økonomisk gevinst.

Når det er sagt, anerkender amatørkodeksen behovet for at opmuntre unge talentfulde golfspillere, der kan have brug for støtte fra eksterne kilder til
at hjælpe med deres udvikling. I den seneste tid, er reglerne blevet lempet betydeligt for at skabe en større mulighed for at udvikle spillere til at nå deres fulde potentiale gennem modtagelse af bistand (økonomisk eller på anden måde), som kontrolleres af den relevante bestemmende myndighed.

I denne seneste kodeks, er Reglen om præmiepenge blevet revideret for at gøre det lettere for amatørgolfspillere at støtte værdige velgørende formål. R&A og USGA forventer at Amatørreglerne vil fortsætte med at udvikle sig, men forbliver dedikeret til at bevare amatørkodeksen for de millioner af golfspillere, der nyder golf alene for den udfordring som banen, deres medgolfere og selve spillet præsenterer.

F Keith Andrews William W Gist IV
Formand Amatørkomiteen Formand Amatørkomiteen
R&A Rules Limited United States Golf Association

September 2015

Indledning

R&A og USGA forbeholder sig ret til at ændre Amatørreglerne og, når som helst, fastsætte eller ændre fortolkningen af Amatørreglerne.

I Amatørreglerne er det underforstået, at kønnet, der anvendes i forbindelse med en person, omfatter begge køn.

Definitioner
Definitionerne står i alfabetisk orden, og i selve Reglerne er definerede udtryk skrevet i kursiv.

Amatørgolfspiller
Uanset om han spiller konkurrencemæssigt eller rekreativt, er en ”amatørgolfspiller” en person, der spiller golf for de udfordringer spillet byder på, og ikke som profession eller for økonomisk udbytte.

Bestemmende myndighed
Den ”bestemmende myndighed” vedrørende administration af Amatørreglerne i et land er den nationale union i det land. Dansk Golf Union (DGU) er bestemmende myndighed vedrørende Amatørreglerne i Danmark.

Detailsalgsværdi
”Detailsalgsværdien” af en præmie er den pris, til hvilken præmien generelt kan erhverves i detailledet på tidspunktet for tildelingen.

Dygtighed eller anseelse i golf
Det påhviler Dansk Golf Union at afgøre, om den enkelte amatørgolfspiller har dygtighed eller anseelse i golf.

Normalt anses en amatørgolfspiller kun for at være dygtig i golf, såfremt han har spillet på landsholdet.

Anseelse i golf opnås kun gennem dygtighed i golf, og sådan anseelse anses for at fortsætte fem år efter, at spilleren sidst spillede på landsholdet.

Gavekort
Et ”gavekort” er et præmiebevis eller lignende, godkendt af Komitéen, der er ansvarlig for en turnering, til køb af varer eller ydelser i en golfprofessionels butik, en golfklub eller i et andet detailled.

Hædersgave
Til forskel fra turneringspræmier er en ”hædersgave” anerkendelse af en bemærkelsesværdig præstation eller indsats for golfsporten. En hædersgave må ikke være en pengegave.

Juniorgolfspiller
En ”juniorgolfspiller” er en amatørgolfspiller, der ikke er fyldt 18 år i kalenderåret forud for begivenheden.

R&A
”R&A” betyder R&A Rules Limited

Regel eller Regler
Begrebet ”Regel” eller ”Regler” henviser til Amatørreglerne og deres fortolkning jf. ”Decisions on the Rules of Amateur Status”.

Symbolsk præmie
En ”symbolsk præmie” er et trofæ lavet af guld, sølv, keramik, glas eller lignende med varig og tydelig inskription.

Undervisning
”Undervisning” omfatter undervisning i golfspillets fysiske aspekter, dvs. at svinge en golfkølle og at ramme en golfbold.

Note: Undervisning omfatter ikke undervisning i spillets psykologiske aspekter eller etiketten eller Golfreglerne.

1-1. GENERELT

En amatørgolfspillers spil og opførsel skal være i overensstemmelse med Reglerne.

1-2. AMATØRSTATUS

Amatørstatus er en almen betingelse for deltagelse i golfturneringer som amatørgolfspiller. Overtrædelse af Reglerne kan medføre fortabelse af spillerens amatør status og som konsekvens heraf udelukkelse fra deltagelse i amatørgolfturneringer.

1-3. FORMÅLET MED REGLERNE

Formålet med Reglerne er at opretholde skelnen mellem amatør og professionel golf og at sikre, at amatør golf, som stort set er selvregulerende med hensyn til Golfreglerne og handicapreglerne, er fri for det pres, der kan opstå som konsekvens af ukontrolleret sponsorstøtte og økonomisk tilskyndelse.

Gennem hensigtsmæssige begrænsninger og restriktioner er det også hensigten, at Reglerne skal opmuntre amatørgolfere til at fokusere på de udfordringer og belønninger, som er forbundet med spillet, frem for økonomisk vinding.

1-4. TVIVL VEDRØRENDE REGLERNE

Enhver, der er i tvivl om hvorvidt en handling, der agtes foretaget, er tilladt efter Reglerne, bør rådføre sig med Dansk Golf Union.

Enhver, der arrangerer eller sponsorerer en amatørgolfturnering eller en turnering med deltagelse af amatørgolfspillere, der er i tvivl om, hvorvidt et forslag er i overensstemmelse med Reglerne, bør rådføre sig med Dansk Golf Union.

2-1. GENERELT

En amatørgolfspiller må ikke optræde som eller udgive sig for at være professionel golfspiller.

Til brug ved anvendelse af disse Regler kendetegnes en professionel golfspiller som en person som:

 • spiller golf som sin profession; eller
 • arbejder som professionel golfspiller; eller
 • tilmelder sig en golfturnering som professionel; eller
 • er eller forbliver medlem af nogen forening for professionelle golfspillere (PGA); eller
 • er eller forbliver medlem af nogen professionel tour, hvis medlemmer udelukkende består af professionelle golfspillere.

Undtagelse: En amatørgolfspiller må være eller forblive medlem af en PGA, under forudsætning af at medlemskategorien ikke giver nogle spillerettigheder og udelukkende har administrative formål.

Note 1: En amatørgolfspiller må undersøge sine muligheder for at blive professionel, herunder uden held at ansøge om en stilling som professionel golfspiller, og må arbejde i en golfprofessionels butik mod vederlag, under forudsætning af at Reglerne ikke på anden måde overtrædes.

Note 2: Hvis en amatørgolfspiller skal deltage i én eller flere kvalifikationsturneringer for at blive berettiget til medlemskab af en professionel tour, må han tilmelde sig og spille i sådanne kvalifikationsturneringer uden at miste sin amatørstatus, under forudsætning af at han, skriftligt forud for spillet, giver afkald på sin ret til nogen præmiepenge i turneringen.

2-2. KONTRAKTER OG AFTALER

a. Dansk Golf Union

En amatørgolfspiller må indgå en kontrakt eller aftale med Dansk Golf Union under forudsætning af, at han ikke modtager vederlag, kompensation eller økonomisk udbytte hverken direkte eller indirekte, medens han stadig er amatørgolfspiller, undtagen hvad der er tilladt i Reglerne.

b. Professionelle agenter, sponsorer og andre tredjeparter

En amatørgolfspiller må indgå en kontrakt eller aftale med en tredjepart (herunder, men ikke begrænset til en professionel agent eller en sponsor), under forudsætning af;
(i) at spilleren er mindst 18 år gammel,
(ii) at kontrakten eller aftalen udelukkende handler om spillerens fremtid som professionel golfspiller og ikke betinger deltagelse i visse amatør eller professionelle turneringer som amatørgolfspiller, og
(iii) at amatørgolfspilleren ikke modtager vederlag, kompensation eller økonomisk udbytte, direkte eller indirekte, medens han stadig er amatørgolfspiller, undtagen hvad der er tilladt i Reglerne.

Undtagelse: En amatørgolfspiller under 18 år gammel må under særlige individuelle omstændigheder ansøge Dansk Golf Union om tilladelse til at indgå en sådan kontrakt under forudsætning af, at den kun er gyldig i 12 måneder, og den ikke kan fornyes.

Note 1: Det anbefales, at en amatørgolfspiller rådfører sig med Dansk Golf Union, før han underskriver en sådan tredejepartskontrakt eller aftale for at sikre, at den er i overensstemmelse med Reglerne.

Note 2: Såfremt en amatørgolfspiller modtager et stipendium til uddannelse og golf (se Regel 6-5), eller i fremtiden måtte ansøge om et sådant stipendium, anbefales det, at han kontakter myndigheden, der regulerer sådanne stipendier og/eller den relevante uddannelsesinstitution for at sikre, at tredjepartskontrakter eller aftaler er tilladt efter de gældende stipendieregulativer.

3-1. SPIL OM PENGEPRÆMIER

a. Generelt

En amatørgolfspiller må ikke spille golf om pengepræmier eller tilsvarende i en match, turnering eller opvisning.

Ikke desto mindre må en amatørgolfspiller deltage i en match, turnering eller opvisning, hvor præmiepenge eller tilsvarende tilbydes, under forudsætning af, at han forud for deltagelse giver afkald på sin ret til at tage imod præmiepenge i begivenheden.

Undtagelse: Hole-in-one præmier (se Regel 3-2b).

b. Præmiepenge til velgørenhed

En amatørgolfer må deltage i en begivenhed, hvor præmiepenge eller lignende doneres til en anerkendt velgørenhedsorganisation under forudsætning af, at arrangøren har forud indhentet DGUs accept.

(Opførelse i strid med formålet i Reglerne – se Regel 7-2) (Holdning vedrørende hasardspil – se Tillæg).

3-2. PRÆMIESTØRRELSER

a. Generelt

En amatørgolfspiller må ikke tage imod en præmie (bortset fra en symbolsk præmie) eller et gavekort med en detailsalgsværdi på mere end 5.500 kr. eller tilsvarende eller et mindre beløb, hvis dette bestemmes af Dansk Golf Union. Værdigrænsen gælder den samlede værdi af samtlige præmier eller gavekort, som en amatørgolfspiller modtager i en enkelt turnering eller serie turneringer.

Undtagelse: Hole-in-one præmier – se Regel 3-2b.

Note 1: Værdigrænserne gælder for enhver form for golfturnering, uanset om den afholdes på en golfbane, driving range eller golfsimulator, herunder nærmest hullet og længste drive konkurrencer.

Note 2: Bevisbyrden for detailsalgsværdien af den enkelte præmie påhviler Komitéen med ansvar for turneringen.

Note 3: Det anbefales, at den samlede værdi af præmier i en scratchturnering, eller i hver række i en handicapturnering, ikke overstiger to gange beløbsgrænsen i en 18 hullers turnering, tre gange i en 36 hullers turnering, fem gange i en 54 hullers turnering og seks gange i en 72 hullers turnering.

b. Hole-in-one præmier

En amatørgolfspiller må tage imod en præmie, der overstiger værdigrænsen i Regel 3-2a, herunder en pengepræmie for en hole-in-one lavet under en runde.

Note: En sådan hole-in-one skal laves under spil af en runde golf og skal være en tilfældig hændelse. Separate turneringer, turneringer afholdt andre steder end på en golfbane (f.eks. på en driving range eller golfsimulator) og puttekonkurrencer gælder ikke med hensyn til denne klausul og er underlagt de restriktioner og begrænsninger, som fremgår af Regel 3-1 og 3-2a.

3-3. HÆDERSGAVER

a. Generelt

En amatørgolfspiller må ikke modtage en hædersgave med en detailsalgsværdi på mere end beløbsgrænsen i Regel 3-2a.

b. Flere hædersgaver

En amatørgolfspiller må modtage mere end én hædersgave fra forskellige givere, selvom deres samlede detailsalgsværdi er højere end den foreskrevne grænse, under forudsætning af at de ikke er givet for at omgå værdigrænsen for en enkelt gave.

4-1. GENERELT

En amatørgolfspiller må ikke modtage udgiftsgodtgørelse som rede penge eller på anden måde fra nogen kilde for at spille i en golfturnering eller opvisning, undtagen hvad der er tilladt i Reglerne.

4-2. GODTGØRELSE AF TURNERINGSUDGIFTER
En amatørgolfspiller må modtage rimelig godtgørelse af turneringsudgifter, der ikke overstiger de faktiske udlagte udgifter, for at spille i en golfturnering eller opvisning, som beskrevet i afsnit a-g i denne Regel.

Såfremt en amatørgolfspiller modtager et stipendium til uddannelse og golf (se Regel 6-5) eller i fremtiden måtte ansøge om et sådant stipendium, anbefales det, at han kontakter myndigheden, der regulerer sådanne stipendier og/eller den relevante uddannelsesinstitution for at sikre, at godtgørelse af turneringsudgifter er tilladt efter de gældende stipendieregulativer.

a. Familiestøtte

En amatørgolfspiller må modtage udgiftsgodtgørelse fra et familiemedlem eller en legal værge.

b. Juniorgolfspillere

En juniorgolfspiller må modtage udgiftsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i en turnering, der alene er begrænset til juniorgolfspillere.

Note: En juniorgolfspiller må modtage udgiftsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i en turnering, som ikke udelukkende er begrænset til juniorgolfspillere, som foreskrevet i Regel 4-2c.

c. Individuelle turneringer

En amatørgolfspiller må modtage udgiftsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i en individuel turnering, under forudsætning af at følgende punkter overholdes:

(i) Når turneringen afholdes i Danmark, skal udgiftsgodtgørelsen godkendes og udbetales gennem Dansk Golf Union eller, med unionens accept, af spillerens golfklub.
(ii) Når turneringen afholdes i udlandet, skal udgiftsgodtgørelsen godkendes og udbetales gennem Dansk Golf Union eller, med unionens accept, udbetales af den bestemmende myndighed på det sted, hvor spilleren spiller.

Dansk Golf Union må begrænse modtagelse af udgiftsgodtgørelse til et bestemt antal turneringsdage for ét kalenderår og en amatørgolfspiller må ikke overskride en sådan begrænsning. I sådanne tilfælde anses udgiftsgodtgørelsen til også at omfatte rimelig tid til rejse og træningsdage i forbindelse med turneringsdagene.

Undtagelse: En amatørgolfspiller må ikke modtage udgiftsgodtgørelse, direkte eller indirekte, fra en professionel agent (se Regel 2-2) eller lignende kilde ifølge Dansk Golf Unions bestemmelse.

Note: En amatørgolfspiller af dygtighed og anseelse må ikke promovere eller reklamere for nogen kilde til udgiftsgodtgørelse, undtagen hvad der er tilladt i Reglerne (se Regel 6-2).

d. Holdturneringer

En amatørgolfspiller må modtage udgiftsgodtgørelse, når han repræsenterer:

 • sit land;
 • Dansk Golf Union;
 • sin golfklub;
 • sin forretning eller branche; eller
 • en lignende organisation

i en holdturnering, træningssamling eller træningslejr.

Note 1: En ”lignende organisation” omfatter en anerkendt uddannelsesinstitution eller militær tjeneste.

Note 2: Medmindre andet er bestemt, skal udgiftsgodtgørelsen betales af den organisation, amatørgolfspilleren repræsenterer, eller af den bestemmende myndighed i det land, hvor han spiller.

e. Invitation der ikke skyldes dygtighed i golf

En amatørgolfspiller, der er inviteret til at deltage i en golfturnering, hvor invitationen ikke skyldes spillerens dygtighed i golf (f.eks. som kendt person, forretningsforbindelse eller kunde), må modtage udgiftsgodtgørelse.

f. Opvisninger

En amatørgolfspiller, der deltager i en opvisning til støtte for en anerkendt velgørenhedsorganisation, må modtage udgiftsgodtgørelse, under forudsætning af at opvisningen ikke afholdes i forbindelse med et andet golfarrangement, som spilleren deltager i.

g. Sponsorerede handicapturneringer

En amatørgolfspiller må modtage udgiftsgodtgørelse for deltagelse i en sponsoreret handicapturnering, under forudsætning af at turneringen har modtaget følgende godkendelse:

(i) Når turneringen afholdes i Danmark, skal sponsoren hvert år først indhente Dansk Golf Unions godkendelse; og
(ii) Når turneringen afholdes i mere end et land, eller får deltagelse af udenlandske spillere, skal sponsoren hvert år først indhente samtlige bestemmende myndigheders godkendelse. Ansøgning om godkendelse sendes til den bestemmende myndighed i det land, hvor turneringen påbegyndes.

4-3. GOLFRELATEREDE UDGIFTER

En amatørgolfspiller må modtage rimelige udgifter, som ikke overstiger de faktiske afholdte udgifter, for ikke-turnerings golfrelaterede aktiviteter.

Undtagelse: En amatørgolfspiller må ikke modtage udgifter, direkte eller indirekte, fra en professionel agent (se Regel 2-2) eller anden lignende kilde, som ikke er godkendt af Dansk Golf Union.

Note: Medmindre andet er bestemt i Reglerne, må en amatørgolfspiller med dygtighed eller anseelse i golf, ikke promovere eller reklamere for kilden til eventuelle modtagne udgifter (Regel 6-2 )

4-4. UNDERHOLDSUDGIFTER

En amatørgolfspiller må modtage rimelige underholdsudgifter, som ikke overstiger de faktiske afholdte udgifter, som hjælp til generelle leveomkostninger, under forudsætning af at udgifterne er godkendt af og udbetalt gennem Dansk Golf Union.

Dansk Golf Union, som eneste bestemmende myndighed, bør ved fastlæggelsen af hvorvidt disse underholdsudgifter er nødvendige og/eller hensigtsmæssige, blandt andre faktorer, tage hensyn til passende socialøkonomiske vilkår.

Undtagelse: En amatørgolfspiller må ikke modtage underholdsudgifter, direkte eller indirekte, fra en professionel agent (se Regel 2-2) eller anden lignende kilde, som ikke er godkendt af Dansk Golf Union.

5-1. GENERELT

Medmindre andet er bestemt i Reglerne, må en amatørgolfspiller ikke modtage betaling eller godtgørelse, direkte eller indirekte, for at give undervisning i golfspillet.

5-2. HVORNÅR BETALING ER TILLADT

a. Skoler og andre uddannelsesinstitutioner.

En amatørgolfspiller, der er (i) ansat i en uddannelsesinstitution eller et uddannelsessystem eller (ii) vejleder på en lejr eller andet lignende organiseret program, må modtage betaling eller godtgørelse for undervisning af institutionens, systemets eller lejrens elever i golfspil, under forudsætning af at den samlede tid, der anvendes til denne undervisning, udgør mindre end 50% af den tid, den ansatte anvender til udførelsen af de samlede arbejdsopgaver.

b. Godkendte programmer

En amatørgolfspiller må modtage udgifter, betaling eller godtgørelse for at give undervisning i golfspil som en del af et program, der på forhånd er godkendt af Dansk Golf Union.

5-3. SKRIFTLIG UNDERVISNING

En amatørgolfspiller må modtage betaling eller godtgørelse for skriftlig undervisning, under forudsætning af at evner eller omdømme som golfspiller ikke var en væsentlig årsag til overdragelsen af hvervet eller udførelsen eller salg af arbejdet.

Følgende bestemmelser under Regel 6 gælder alene for amatørgolfspillere med dygtighed eller anseelse i golf.

6-1. GENERELT

Medmindre andet er bestemt i Reglerne, må en amatørgolfspiller med dygtighed eller anseelse i golf ikke udnytte denne dygtighed eller anseelse for at opnå økonomisk udbytte.

6-2. PROMOVERING, REKLAME OG SALG

En amatørgolfspiller med dygtighed eller anseelse i golf må ikke udnytte denne dygtighed eller anseelse til at opnå vederlag, godtgørelse, personlig fordel eller økonomisk udbytte, direkte eller indirekte, ved (i) at promovere, reklamere eller sælge noget som helst, eller (ii) at tillade brug af sit navn eller billede af en tredjepart til at promovere, reklamere eller sælge noget som helst.

Inden for rammerne af denne Regel, selv om ingen betaling eller godtgørelse er modtaget, anses en amatørgolfspiller for at opnå en personlig fordel ved at promovere, reklamere for eller sælge noget, eller tillade en tredjepart brug af sit navn eller billede, til at promovere, reklamere for eller sælge noget.

Undtagelse: En amatørgolfspiller med dygtighed eller anseelse i golf må tillade brug af sit navn eller billede til at promovere:
(a) Dansk Golf Union; eller
(b) en anerkendt velgørenhedsorganisation (eller lignende værdig sag); eller
© betinget af Dansk Golf Unions tilladelse, enhver golfturnering eller anden begivenhed, som anses for at være i spillets interesse eller ville bidrage til spillets udvikling.

amatørgolfspilleren må ikke modtage vederlag, godtgørelse eller økonomisk udbytte, direkte eller indirekte, for at tillade sådant brug af sit navn eller billede. Dog må han modtage rimelige udgifter, der ikke overstiger de faktiske afholdte udgifter i forbindelse med den salgsfremmende aktivitet.

Note 1: En amatørgolfspiller med dygtighed eller anseelse i golf må modtage golfudstyr fra enhver forhandler, der handler med sådant udstyr, under forudsætning af at ingen reklame er forbundet dermed.

Note 2: Begrænset navn og logo identifikation er tilladt på udstyr og tøj. Yderligere oplysning om denne Note og den korrekte fortolkning heraf findes i ”Decisions on the Rules of Amateur Status”.

6-3. PERSONLIG FREMTRÆDEN

En amatørgolfspiller med dygtighed eller anseelse i golf må ikke udnytte denne dygtighed eller anseelse til at opnå vederlag, godtgørelse, personlig fordel eller økonomisk udbytte, direkte eller indirekte, for personlig fremtræden.

Undtagelse: En amatørgolfspiller med dygtighed eller anseelse i golf må modtage godtgørelse for faktiske udgifter i forbindelse med personlig fremtræden, under forudsætning af at der ikke er tale om en golfturnering eller opvisning.

6-4. MEDVIRKEN I RADIO/TV OG FORFATTERSKAB

En amatørgolfspiller med dygtighed eller anseelse i golf må modtage vederlag, godtgørelse, personlig fordel eller økonomisk udbytte for medvirken i en radio/TV udsendelse eller for forfatterskab, under forudsætning af:

(a) at medvirken i udsendelsen eller forfatterskabet er en del af hans primære beskæftigelse eller karriere, og der ikke er tale om undervisning i golfspil (Regel 5); eller
(b) hvis medvirken i udsendelsen eller forfatterskabet er på deltids basis, at spilleren selv er forfatter til kommentaren, artiklen eller bøgerne, og der er ikke tale om golfundervisning.

Note: En amatørgolfspiller med dygtighed eller anseelse i golf må ikke promovere eller reklamere for noget i kommentaren, artiklen eller bøgerne (se Regel
6-2).

6-5. UDDANNELSESLEGATER OG STIPENDIER

En amatørgolfspiller med dygtighed eller anseelse i golf må modtage uddannelseslegater eller stipendier, såfremt betingelserne herfor er godkendt af Dansk Golf Union.

Såfremt en amatørgolfspiller modtager et stipendium til uddannelse og golf, eller i fremtiden måtte ansøge om et sådant stipendium, anbefales det, at han kontakter myndigheden, der regulerer sådanne stipendier og/eller den relevante uddannelsesinstitution for at sikre, at tredjepartskontrakter og/ eller aftaler (Regel 2-2b) eller godtgørelse af turneringsudgifter (Regel 4-2) er tilladt efter de gældende stipendieregulativer.

6-6. MEDLEMSKAB

En amatørgolfspiller med dygtighed eller anseelse i golf må tage imod et tilbud om medlemskab af en golfklub eller privilegierne ved en golfbane uden fuld betaling for den pågældende type medlemskab eller privilegium, medmindre et sådant tilbud udgør et incitament til at spille for klubben eller banen.

7-1. DÅRLIG OPFØRSEL

En amatørgolfspiller må ikke opføre sig på en måde, som anses for at være skadelig for amatørgolfspillets omdømme.

7-2. HANDLINGER, DER STRIDER IMOD FORMÅLET MED REGLERNE

En amatørgolfspiller må ikke foretage nogen handling, herunder handlinger vedrørende hasardspil i golf, der er i strid med formålet med Reglerne. (Holdning vedrørende hasardspil – se Tillæg)

8-1. AFGØRELSE OM OVERTRÆDELSE

Når Dansk Golf Unions Amatørog Ordensudvalg bliver opmærksom på, at en spiller, der hævder at være amatørgolfspiller, muligvis har overtrådt Reglerne, skal Amatør og Ordensudvalget afgøre, om en overtrædelse har fundet sted. Amatørog Ordensudvalget skal undersøge hver sag i fornødent omfang og træffe afgørelse på det foreliggende grundlag. Amatørog Ordensudvalgets afgørelse er endelig, jfr. dog 8-3.

8-2. HÅNDHÆVELSE

Når Amatørog Ordensudvalget har truffet afgørelse om, at en spiller har overtrådt Reglerne, kan udvalget erklære spillerens amatørstatus for tabt eller kræve, at spilleren skal undlade eller ophøre med at foretage bestemte handlinger som betingelse for at bevare sin amatørstatus.

Amatørog Ordensudvalget bør underrette spilleren herom og kan underrette enhver interesseret golfmyndighed om skridt, der er taget i henhold til Regel 8-2.

8-3. ANKEPROCEDURE

Amatørog Ordensudvalgets kendelser kan inden 4 uger efter, at parten har modtaget afgørelsen, indbringes for DIF-idrættens Højeste Appelinstans.

Anke har ikke opsættende virkning, medmindre dette besluttes af Amatørog Ordensudvalget.

Amatørog Ordensudvalgets afgørelser i sager fra DGU’s Handicapog Course Rating Komité er endelige og kan ikke indankes for andre instanser.

9-1. GENERELT

Amatørog Ordensudvalget er alene om:

 • at afgøre, om en professionel golfspiller og/eller andre personer, som har overtrådt Reglerne, kan genindtræde i amatørstatus,
 • at fastsætte en prøvetid før genindtræden, eller
 • at nægte genindtræden med mulighed for anke, som bestemt i Reglerne.

9-2. ANSØGNING OM GENINDTRÆDEN

Enhver ansøgning om genindtræden skal bedømmes efter sagens beskaffenhed, og normalt lægges der vægt på følgende principper.

a. Tiden inden genindtræden

Amatør og professionel golf er to forskellige sider af spillet, som giver forskellige muligheder, og det gavner ingen af dem, hvis processen at skifte status fra professionel til amatør er for let. Desuden er det nødvendigt at have et forebyggende middel mod Regel overtrædelse. En person, der ansøger om genindtræden i amatørstatus, skal derfor afvente genindtræden i en prøvetid efter Amatør og Ordensudvalgets nærmere bestemmelse.

Den prøvetid, hvor genindtræden afventes, starter normalt på den dato, hvor personen sidst overtrådte Reglerne, medmindre Amatør- og Ordensudvalget bestemmer, at den skal starte enten (a) på den dato, hvor udvalget blev bekendt med den sidste overtrædelse, eller (b) på en anden dato bestemt af udvalget.

b. Prøvetidens længde

(i) Professionalisme
Den prøvetid, hvor genindtræden afventes, vil normalt være afhængig af varigheden af overtrædelsen. Imidlertid bør ingen ansøger normalt kunne genindtræde i amatørstatus, før ansøgeren i mindst ét år har handlet i overensstemmelse med Reglerne.

Følgende vejledende prøvetider anbefales:

Overtrædelsens varighed Prøvetidens længde
under 6 år 1 år
6 år eller mere 2 år

Prøvetiden kan dog udvides hvis ansøgeren i udstrakt grad har spillet om præmiepenge. Der bør lægges vægt på niveauet af turneringer og ansøgerens præstationer i disse konkurrencer i afgørelsen af, om ansøgerens prøvetid bør forlænges.

I alle tilfælde forbeholder Amatør- og Ordensudvalget sig ret til at udvide eller forkorte prøvetiden.

(ii) Andre Regelovertrædelser
Normalt kræves en prøvetid på ét år. Prøvetiden kan dog udvides, hvis overtrædelsen anses som alvorlig.

c. Kun genindtræden to gange

En spiller kan normalt ikke genindtræde i amatørstatus mere end to gange.

d. Landskendte spillere

Landskendte spillere, der har overtrådt Reglerne i mere end fem år, kan normalt ikke genindtræde i amatørstatus.

e. Status i prøvetiden

En spiller, der ansøger om genindtræden i amatørstatus, skal i prøvetiden handle i overensstemmelse med Reglerne for amatørgolfspillere.

En spiller, der ansøger om genindtræden er ikke berettiget til at deltage i turneringer som amatørgolfspiller. Han må dog deltage i turneringer og vinde en præmie, men kun blandt medlemmer af en klub, som spilleren er medlem af, og såfremt klubben tillader det. Han må ikke repræsentere en sådan klub mod andre klubber, medmindre klubberne i turneringen og/eller turneringskomiteen tillader det.

En spiller, der ansøger om genindtræden, må deltage i turneringer, som ikke er begrænset til amatørgolfspillere i henhold til turneringsbetingelserne uden at skade hans ansøgning, under forudsætning af at det sker som ansøger om genindtræden. Han skal give afkald på retten til præmiepenge i turneringen og må ikke tage imod nogen præmie forbeholdt en amatørgolfspiller (Regel 3-1).

9-3. FREMGANGSMÅDEN VED ANSØGNING

En ansøgning om genindtræden i amatørstatus skal indsendes til Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg.

9-4. ANKEPROCEDURE
Amatør- og Ordensudvalgets kendelser kan inden 4 uger efter, at parten har modtaget afgørelsen, indbringes for DIF-idrættens Højeste Appelinstans.

Anke har ikke opsættende virkning, medmindre dette besluttes af Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg.

10-1. AFGØRELSER

Amatør- og Ordensudvalgets afgørelse er endelig, jfr. dog mulighed for anke, jfr. 8-3 og 9-4.

10-2. TVIVLSPØRGSMÅL

I tvivlstilfælde kan Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg, inden det træffer afgørelse, rådføre sig med R&A’s Amateur Status Committee.