Definitioner

Alle definerede udtryk er i kursiv og i alfabetisk rækkefølge i Definitionsafsnittet .

6-1. REGLERNE

Spilleren og hans caddie er ansvarlige for at kende Reglerne.

Spilleren pådrager sig den fastsatte straf for enhver overtrædelse af en Regel begået af hans caddie under en fastsat runde.

6-2. HANDICAP

a. Hulspil

Før spillerne påbegynder en match i en handicapturnering, bør de over for hinanden oplyse deres respektive spillehandicaps. Hvis en spiller påbegynder en match efter at have oplyst et højere spillehandicap end det, han er berettiget til, og dette får indflydelse på antallet af slag, der skal gives eller modtages, bliver han diskvalificeret. Ellers skal han spille fra det spillehandicap, han har oplyst.

b. Slagspil

En slagspiller skal i alle runder i en handicapturnering sikre sig, at hans spillehandicap er anført på hans scorekort, før det indleveres til Komiteen. Hvis der ikke er anført noget spillehandicap på hans scorekort, før det indleveres (Regel 6-6b), eller hvis det anførte spillehandicap er højere end det, han er berettiget til, og dette får indflydelse på det antal slag, han modtager, bliver han diskvalificeret fra handicapturneringen. Ellers skal scoren blive stående.

Note: Det er spillerens ansvar at vide, på hvilke huller handicapslagene gives eller modtages.

6-3. STARTTID OG GRUPPER

a. Starttid

Spilleren skal starte på det tidspunkt, Komiteen har fastsat.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF REGEL 6-3a:
Hvis spilleren ankommer til startstedet, parat til at spille, inden for fem minutter efter hans starttid, er straffen for ikke at starte til tiden tab af første hul i hulspil eller to straffeslag på første hul i slagspil. Ellers er straffen for overtrædelse af denne Regel diskvalifikation.
Bogey og par turneringer – se Note 2 til Regel 32-1a.

Stableford turneringer – se Note 2 til Regel 32-1b.
Undtagelse: Der er ingen straf, når Komiteen bestemmer, at usædvanlige omstændigheder har forhindret en spiller i at starte til tiden.

b. Grupper

I slagspil skal slagspilleren under hele runden blive i den gruppe, som Komiteen har sammensat, medmindre Komiteen tillader eller godkender en ændring.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF REGEL 6-3b:
Diskvalifikation

(Best-ball og four-ball spil – se Regel 30-3a og 31-2)

6-4. CADDIE

Spilleren må assisteres af en caddie, men må kun have én caddie ad gangen.

*STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF REGEL 6-4:
Hulspil – Ved afslutningen af det hul, hvor overtrædelsen opdages, justeres stillingen i matchen ved at der fratrækkes ét hul for hvert hul, hvor overtrædelse fandt sted. Maksimum fratræk pr. runde: To huller.

Slagspil – To straffeslag for hvert hul, hvor overtrædelse fandt sted. Maksimum straf pr. runde: Fire straffeslag (to straffeslag på hvert af de to første huller, hvor overtrædelse fandt sted).

Hulspil og slagspil – Hvis en overtrædelse opdages mellem spil af to huller, anses den for at være blevet opdaget under spil af det næste hul, og straffen skal anvendes i overensstemmelse hermed.

Bogey og par turneringer – Se Note 1 til Regel 32-1a.

Stableford turneringer – Se Note 1 til Regel 32-1b.
*En spiller, som overtræder denne Regel ved at have mere end én caddie, skal straks efter opdagelsen af overtrædelsen sikre sig, at han ikke under resten af den fastsatte runde har mere end én caddie ad gangen. Ellers bliver spilleren diskvalificeret.

Note: Komiteen kan i en turnerings betingelser (Regel 33-1) forbyde anvendelse af caddier eller begrænse en spiller i hans valg af caddie.

6-5. BOLDEN

Ansvaret for at spille den rigtige bold påhviler spilleren. Enhver spiller bør forsyne sin bold med et identifikationsmærke.

6-6. REGNSKAB I SLAGSPIL

a. At føre score

Efter hvert hul bør markøren kontrollere scoren sammen med slag-spilleren og føre den. Efter at runden er færdigspillet, skal markøren underskrive scorekortet og give det til slagspilleren. Hvis flere end én markør har ført scoren, skal hver af dem underskrive for den del, han har ansvaret for.

b. Underskrift og indlevering af scorekort

Efter at runden er færdigspillet, bør slagspilleren kontrollere sin score for hvert enkelt hul og afklare ethvert tvivlsspørgsmål med Komiteen.

Han skal sikre sig, at markøren eller markørerne har underskrevet scorekortet, selv underskrive kortet og indlevere det til Komiteen snarest muligt.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF REGEL 6-6b:
Diskvalifikation

c. Ændring på scorekortet

Ingen ændring må foretages på scorekortet, efter at slagspilleren har indleveret det til Komiteen.

d. Forkert score på et hul

Slagspilleren er ansvarlig for rigtigheden af den score, der er ført for hvert enkelt hul på hans scorekort. Hvis han indleverer en score, der på noget hul er lavere end den faktiske score, bliver han diskvalificeret. Hvis han indleverer en score, der på noget hul er højere end den faktiske score, bliver den indleverede score stående.

Undtagelse: Hvis en slagspiller indleverer en score, der på noget hul er lavere end den faktiske score, alene fordi han ikke fik medregnet et eller flere straffeslag, som han, inden han indleverede scorekortet, ikke vidste han havde pådraget sig, bliver han ikke diskvalificeret. Under sådanne omstændigheder pådrager slagspilleren sig straffen som foreskrevet i den anvendelige Regel samt yderligere to straffeslag for hvert hul, hvorpå slagspilleren har begået brud på regel 6-6d. Denne undtagelse gælder ikke, hvor straffen for den anvendelige Regel er diskvalifikation fra turneringen.

Note 1: Komiteen er ansvarlig for sammentælling af scorer og anvendelse af det spillehandicap, der er anført på scorekortet – se Regel 33-5.

Note 2: I four-ball slagspil, se også Regel 31-3 og 31-7a.

6-7. UNØDIG FORSINKELSE; LANGSOMT SPIL

Spilleren skal spille uden unødig forsinkelse og i overensstemmelse med eventuelle retningslinjer for spilletempo, som Komiteen måtte have fastlagt. Mellem afslutningen af et hul og spillet fra næste teested må en spiller ikke forsinke spillet unødigt.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF REGEL 6-7:
Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag.

Bogey og par turneringer – se Note 2 til Regel 32-1a.
Stableford turneringer – se Note 2 til Regel 32-1b. Efterfølgende overtrædelse – diskvalifikation

Note 1: Hvis spilleren forsinker spillet unødigt mellem to huller, forsinker han spillet af det næste hul, og undtagen i bogey, par og Stableford turneringer (se Regel 32) pådrages straffen på det hul.

Note 2: For at forebygge langsomt spil kan Komiteen lave retningslinjer for spilletempo i en turnerings betingelser (Regel 33-1), der indeholder bestemmelse om den længste tid, der må bruges til at spille en fastsat runde, et hul eller et slag.

I hulspil kan Komiteen i disse betingelser formilde straffen for en overtrædelse af denne Regel således:
Første overtrædelse – Tab af hul; Anden overtrædelse – Tab af hul; Efterfølgende overtrædelse – Diskvalifikation.

I slagspil kan Komiteen i disse betingelser formilde straffen for en overtrædelse af denne Regel således:

Første overtrædelse – ét straffeslag Anden overtrædelse – to straffeslag Efterfølgende overtrædelse – diskvalifikation

6-8. AFBRYDELSE AF SPILLET; GENOPTAGELSE AF SPILLET

a. Hvornår tilladt

Spilleren må ikke afbryde spillet, medmindre:

(i) Komiteen har suspenderet spil;
(ii) han tror, der er fare fra lynnedslag;
(iii) han søger en afgørelse fra Komiteen om et tvivlsomt eller bestridt punkt (se Regel 2-5 og 34-3), eller
(iv) der er en anden god grund som f.eks. pludselig sygdom.

Dårligt vejr er ikke i sig selv en god grund til at afbryde spil.

Hvis spilleren afbryder spillet uden særlig tilladelse fra Komiteen, skal han meddele dette til Komiteen så snart som muligt. Gør han dette, og Komiteen finder hans begrundelse tilfredsstillende, er der ingen straf. Ellers bliver spilleren diskvalificeret.

Undtagelse i hulspil: Spillere, der er enige om at afbryde spillet i hulspil, skal ikke diskvalificeres, medmindre afbrydelsen forsinker turneringen.

Note: At forlade banen er ikke i sig selv at afbryde spillet.

b. Fremgangsmåde, når Komiteen har suspenderet spil

Når Komiteen har suspenderet spil, må spillerne, hvis de i en match eller gruppe befinder sig mellem spillet på to huller, ikke genoptage spillet, før Komiteen har givet ordre til, at spillet genoptages. Hvis de har påbegyndt spillet af et hul, må de afbryde spillet straks eller fortsætte spillet af hullet, forudsat de gør dette uden ophold. Hvis spillerne vælger at fortsætte spillet af hullet, er de berettigede til at afbryde spillet, før de har færdigspillet det. I alle tilfælde skal spillet afbrydes, når hullet er færdigspillet.

Spillerne skal genoptage spillet, når Komiteen har givet ordre til, at spillet genoptages.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF REGEL 6-8b:
Diskvalifikation

Note: Komiteen kan i en turnerings betingelser (Regel 33-1) bestemme, at spillet, i potentielt farlige situationer, skal afbrydes øjeblikkeligt, efter at Komiteen har suspenderet spillet. Hvis en spiller undlader omgående at afbryde spillet, bliver han diskvalificeret, medmindre omstændighederne berettiger til en ophævelse af straffen som bestemt i Regel 33-7.

c. At løfte bolden, når spillet er afbrudt

Når en spiller afbryder spillet af et hul i medfør af Regel 6-8a, må han kun løfte sin bold uden straf, hvis Komiteen har suspenderet spillet, eller der en god grund til at løfte den. Spilleren skal markere sin bolds position, før han løfter den. Hvis spilleren afbryder spillet og løfter sin bold uden særlig tilladelse fra Komiteen, skal han, når han meddeler afbrydelsen til Komiteen (Regel 6-8a), også meddele, at han har løftet bolden.

Hvis spilleren løfter bolden uden god grund, undlader at markere dens position før han løfter den, eller undlader at meddele, at han løftede bolden, pådrager spilleren sig ét straffeslag.

d. Fremgangsmåde når spillet genoptages

Spillet skal genoptages derfra, hvor det blev afbrudt, også selv om genoptagelse sker på en efterfølgende dag. Spilleren skal følge følgende fremgangsmåde, enten før eller når spillet bliver genoptaget:

(i) hvis spilleren har løftet bolden, og han var berettiget til at løfte den i medfør af Regel 6-8c, skal han placere den oprindelige bold eller en erstatningsbold på det sted, hvorfra den oprindelige bold blev løftet. Hvis han ikke var berettiget til at løfte den, skal den oprindelige bold genplaceres;
(ii) hvis spilleren ikke har løftet bolden, og forudsat at han var berettiget til at løfte den efter Regel 6-8c, må han løfte, rense og genplacere bolden eller placere en erstatningsbold på det sted, hvorfra den oprindelige bold blev løftet. Før bolden løftes, skal spilleren markere dens position; eller
(iii) hvis spillerens bold eller boldmarkeringsmærke er flyttet (også af vind eller vand), medens spillet er afbrudt, skal en bold eller et boldmarkeringsmærke placeres på det sted, hvorfra den oprindelige bold eller boldmarkeringsmærket blev flyttet.

Note: Hvis det er umuligt at bestemme stedet, hvor bolden skal placeres, skal det skønnes og bolden placeres på det skønnede sted. Bestemmelserne i Regel 20-3c gælder ikke.

*STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF REGEL 6-8d:
Hulspil – tab af hul; Slagspil – to straffeslag
*Hvis en spiller pådrager sig den almindelige straf for overtrædelse af Regel 6-8d, er der ingen yderligere straf efter Regel 6-8c.