Detaljerede specifikationer og fortolkninger vedrørende boldes overensstemmelse med Regel 5 samt fremgangsmåden for rådgivning og indsendelse vedrørende bolde kan findes i Appendix III i den engelske udgave af Golfreglerne.

Definitioner

Alle definerede udtryk er i kursiv og i alfabetisk rækkefølge i Definitionsafsnittet .

5-1. GENERELT

Den bold, spilleren spiller med, skal være i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i Appendix III i den engelske udgave af Golfreglerne

Note: Komiteen kan i en turnerings betingelser (Regel 33-1) bestemme, at den bold, spilleren spiller med, skal være optaget på den aktuelle liste over lovlige golfbolde udsendt af R&A.

5-2. FREMMED MATERIALE

Bolden, som spilleren spiller med, må ikke påføres fremmed materiale med det formål at ændre dens spillekarakteristika.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF REGEL 5-1 eller 5-2:
Diskvalifikation

5-3. BOLD UBRUGELIG TIL SPIL

En bold er ubrugelig til spil, hvis den er synligt hakket, revnet eller ude af facon. En bold er ikke ubrugelig til spil, blot fordi mudder eller andet klæber til den, eller fordi dens overflade er skrammet eller ridset, eller malingen er beskadiget eller misfarvet.

Hvis en spiller har grund til at formode, at hans bold er blevet ubrugelig til spil under spil af det hul, der er ved at blive spillet, må han løfte sin bold uden straf for at afgøre, om den er ubrugelig.

Før spilleren løfter bolden, skal han bekendtgøre sin hensigt for sin modstander i hulspil eller sin markør eller en medslagspiller i slagspil og markere boldens position. Han må så løfte og undersøge bolden, under forudsætning af at han giver sin modstander, markør eller medslagspiller lejlighed til at undersøge bolden og iagttage løftningen og genplaceringen. Bolden må ikke renses, når den er løftet iht. Regel 5-3.

Hvis spilleren undlader at rette sig efter denne fremgangsmåde eller dele heraf, eller hvis han løfter bolden uden at have grund til at tro, at den er blevet ubrugelig til spil under spil af det hul, der er ved at blive spillet, pådrager han sig ét straffeslag.

Hvis det afgøres, at bolden er blevet ubrugelig til spil under spil af det hul, der er ved at blive spillet, må spilleren erstatte den med en anden bold, som skal placeres på det sted, hvor den oprindelige bold lå. Ellers skal den oprindelige bold genplaceres. Hvis en spiller erstatter en bold, når dette ikke er tilladt, og udfører et slag til den fejlagtige erstatningsbold, pådrager han sig den almindelige straf for overtrædelse af Regel 5-3, men der er ingen yderligere straf efter denne Regel eller Regel 15-2.

Hvis en bold går i flere stykker som resultat af et slag, annulleres slaget, og spilleren skal spille en bold uden straf fra et sted så nær som muligt ved det sted, hvorfra den oprindelige bold blev spillet (se Regel 20-5).

*STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF REGEL 5-3:
Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag
*Hvis en spiller pådrager sig den almindelige straf for overtrædelse af Regel 5-3, kan der ikke pådrages yderligere straf i henhold til denne Regel.

Note 1: Hvis modstanderen, markøren eller medslagspilleren ønsker at bestride et krav om ubrugelighed, skal han gøre det, før spilleren spiller en anden bold.

Note 2: Hvis det oprindelige leje for en bold, der skal placeres eller genplaceres, er blevet ændret, se Regel 20-3b.

(Rensning af en bold, der er løftet på greenen eller i henhold til nogen anden Regel – se Regel 21).