Detaljerede specifikationer og fortolkninger vedrørende køllers overensstemmelse med Regel 4 samt fremgangsmåden for rådgivning og indsendelse vedrørende køller kan findes i Appendix II i den engelske udgave af Golfreglerne.

Definitioner

Alle definerede udtryk er i kursiv og i alfabetisk rækkefølge i definitionsafsnittet .

4-1. KØLLERNES FORM OG KONSTRUKTION

a. Generelt

Spillerens køller skal være i overensstemmelse med denne Regel og de bestemmelser, specifikationer og fortolkninger, der fremgår af Appendix II i den engelske udgave af Golfreglerne.

Note: Komiteen kan i en turnerings betingelser (Regel 33-1) bestemme, at enhver driver, som spilleren medbringer, skal have et køllehoved, med angivelse af model og loft, der er optaget på den aktuelle liste over lovlige driverhoveder, udsendt af R&A.

b. Slid og ændring

En kølle, der som ny er i overensstemmelse med Reglerne, er det også efter slid ved normalt brug. Enhver del af en kølle, der med forsæt er ændret, betragtes som ny og skal i dens ændrede tilstand være i overensstemmelse med Reglerne.

4-2. ÆNDRING AF SPILLEKARAKTERISTIKA OG FREMMED MATERIALE

a. Ændring af spillekarakteristika

Under en fastsat runde må en kølles spillekarakteristika ikke forsætligt ændres ved justering eller på anden måde.

b. Fremmed materiale

Fremmed materiale må ikke påføres køllens slagflade med den hensigt at påvirke boldens bevægelse.

*STRAF FOR AT MEDBRINGE, MEN IKKE UDFØRE SLAG MED, KØLLE ELLER KØLLER, SOM IKKE ER I OVERENSSTEMMELSE MED REGEL 4-1 eller 4-2:
Hulspil – Ved afslutningen af det hul, hvor overtrædelsen opdages, justeres stillingen i matchen ved at der fratrækkes ét hul for hvert hul, hvor overtrædelse fandt sted.
Maksimum fratræk pr. runde: To huller.

Slagspil – To straffeslag for hvert hul, hvor overtrædelse fandt sted. Maksimum straf pr. runde: Fire straffeslag (to straffeslag på hvert af de to første huller, hvor overtrædelse fandt sted).

Hulspil og slagspil – Hvis en overtrædelse opdages mellem spil af to huller, anses den for at være blevet opdaget under spil af det næste hul og straffen skal anvendes i overensstemmelse hermed.

Bogey og par turneringer – Se Note 1 til Regel 32-1a.

Stableford turneringer – Se Note 1 til Regel 32-1b.
*Alle køller, der medbringes i strid med Regel 4-1 eller 4-2 skal af spilleren erklæres for ude af spil over for modstanderen i hulspil og over for markøren eller en medslagspiller i slagspil, straks efter opdagelsen af, at en overtrædelse har fundet sted. Hvis spilleren undlader dette bliver han diskvalificeret.

STRAF FOR AT UDFØRE SLAG MED KØLLE, SOM IKKE ER I OVERENSSTEMMELSE MED REGEL 4-1 eller 4-2:
Diskvalifikation

4-3. BESKADIGEDE KØLLER: REPARATION OG UDSKIFTNING

a. Beskadigelse under spillets normale gang

Hvis en spillers kølle beskadiges under spillets normale gang i en fastsat runde, må spilleren:

(i) bruge køllen i dens beskadigede tilstand under resten af den fastsatte runde; eller
(ii) reparere den eller få den repareret uden at forsinke spillet unødigt; eller
(iii) som en yderligere mulighed udskifte den beskadigede kølle med en hvilken som helst kølle, men kun hvis køllen er ubrugelig til spil. Udskiftningen af en kølle må ikke forsinke spillet unødigt (Regel 6-7) og må ikke ske ved lån af nogen kølle, som nogen anden person, der spiller på banen, har valgt at spille med eller ved at samle komponenter båret af eller for spilleren under den fastsatte runde.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF REGEL 4-3a:
Se straf for overtrædelse af Regel 4-4a eller b og Regel 4-4c

Note: En kølle er ubrugelig til spil, hvis den er væsentligt beskadiget, f.eks. hvis skaftet er bulet, betydeligt bøjet eller gået i flere stykker eller hvis køllehovedet sidder løst, falder af eller er kommet væsentligt ud af facon, eller grippet har løsnet sig. En kølle er ikke ubrugelig til spil, bare fordi køllens lie (vinkel mellem skaftet og køllehovedets sål) eller loft (slagfladens hældningsvinkel i forhold til køllens skaft) er blevet ændret, eller køllehovedet er blevet skrammet.

b. Beskadigelse på anden måde end under spillets normale gang

Hvis en kølle beskadiges under en fastsat runde på anden måde end under spillets normale gang, og derved ophører med at være i overensstemmelse med Reglerne, eller dens spillekarakteristika ændres, må køllen ikke bruges eller udskiftes under resten af runden.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF REGEL 4-3b:
Diskvalifikation

c. Beskadigelse forud for runden

En spiller må bruge en kølle, der er beskadiget forud for runden, forudsat at køllen i dens beskadigede tilstand er i overensstemmelse med Reglerne.

En kølle, der er blevet beskadiget forud for en runde, må repareres under runden, forudsat at køllens spillekarakteristika ikke ændres, og at spillet ikke forsinkes unødigt.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF REGEL 4-3c:
Se straf for overtrædelse af Regel 4-1 eller 4-2

(Unødig forsinkelse – se Regel 6-7)

4-4. MAKSIMUM FJORTEN KØLLER

a. Valg og supplering af køller

Spilleren må ikke starte en fastsat runde med flere end fjorten køller. Han må på denne runde ikke anvende andre køller end dem, han således har valgt, med undtagelse af, at hvis han startede med færre end fjorten køller, må han supplere med så mange køller, han ønsker, under forudsætning af, at hans samlede antal køller ikke overstiger fjorten.

Supplering med en kølle eller køller må ikke forsinke spillet unødigt (Regel 6-7) og spilleren må ikke supplere med eller låne nogen kølle, som nogen anden person, der spiller på banen, har valgt at spille med eller ved at samle komponenter båret af eller for spilleren under den fastsatte runde.

b. Partnere må være fælles om brugen af køller

Partnere må være fælles om brugen af køller, forudsat at de pågældende partnere tilsammen ikke medbringer flere end fjorten køller.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF REGEL 4-4a eller b, UDEN HENSYN TIL ANTALLET AF MEDBRAGTE, OVERSKYDENDE KØLLER:
Hulspil – Ved afslutningen af det hul, hvor overtrædelsen opdages, justeres stillingen i matchen ved at der fratrækkes ét hul for hvert hul, hvor overtrædelse fandt sted. Maksimum fratræk pr. runde: To huller.

Slagspil – To straffeslag for hvert hul, hvor overtrædelse fandt sted. Maksimum straf pr. runde: Fire straffeslag (to straffeslag på hvert af de to første huller, hvor overtrædelse fandt sted).

Hulspil og slagspil – Hvis en overtrædelse opdages mellem spil af to huller, anses den for at være blevet opdaget under spil af det netop færdigspillede hul, og straffen for en overtrædelse af Regel 4-4a eller b gælder ikke på det næste hul.

Bogey og par turneringer – Se Note 1 til Regel 32-1a.

Stableford turneringer – se Note 1 til Regel 32-1b.

c. Overskydende kølle erklæres ude af spillet

Alle køller, der medbringes eller anvendes i strid med Regel 4-3a(iii) eller Regel 4-4, skal af spilleren erklæres for ude af spil over for modstanderen i hulspil og over for markøren eller en medslagspiller i slagspil straks efter opdagelsen af, at en overtrædelse har fundet sted. Spilleren må ikke anvende køllen eller køllerne under resten af den fastsatte runde.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF REGEL 4-4c:
Diskvalifikation