Definitioner

Alle definerede udtryk er i kursiv og i alfabetisk rækkefølge i Definitionsafsnittet .

33-1. BETINGELSER; TILSIDESÆTTELSE AF REGEL

Komiteen skal fastsætte de betingelser, efter hvilke en turnering skal spilles.
Komiteen har ingen kompetence til at tilsidesætte en Golfregel.

Antallet af huller på en fastsat runde må ikke reduceres, efter spillet for denne runde er begyndt.

Visse specifikke Regler gældende for slagspil er så væsensforskellige fra de Regler, der gælder for hulspil, at det ikke er praktisk gennemførligt at forene de to former for spil, hvilket derfor ikke er tilladt.

Resultatet af en match, der spilles under disse omstændigheder, er ugyldigt og slagspillerne i slagspilturneringen bliver diskvalificeret.

I slagspil kan Komiteen begrænse en dommers pligter.

33-2. BANEN

a. Fastsættelse af grænser

Komiteen skal nøje fastsætte:
(i) banen og out of bounds,
(ii) grænserne for vandhazarder og parallelle vandhazarder,
(iii) areal under reparation og
(iv) forhindringer og integrerende dele af banen.

b. Nye huller

Nye huller bør skæres den dag, en slagspilturnering begynder, og på sådanne andre tidspunkter, som Komiteen måtte finde det nødvendigt. Dog skal alle slagspillere i en enkelt runde spille med hvert hul skåret på samme sted.

Undtagelse: Når det er umuligt at reparere et beskadiget hul, så det er i overensstemmelse med Definitionen, kan Komiteen lade skære et nyt hul på et tilsvarende sted i nærheden.

Note: Når en enkelt runde skal spilles på mere end én dag, kan Komiteen i en turnerings betingelser (Regel 33-1) bestemme, at placeringen af hullerne og teestederne ændres fra den ene turneringsdag til den anden, under forudsætning af at alle deltagere på én og samme dag spiller med samme placering af hvert hul og hvert teested.

c. Øvelsesareal

Hvor der ikke findes noget areal til øvelse uden for en turneringsbanes areal, bør Komiteen fastsætte det areal, på hvilket spillerne må øve sig på den dag eller de dage, hvor turneringen spilles, hvis dette er praktisk gennemførligt. På dage, hvor der spilles slagspilturnering, bør Komiteen normalt ikke tillade øvelse på eller ind til en green eller i en hazard på turnerings banen.

d. Bane ikke spilbar

Hvis Komiteen eller dens bemyndigede repræsentant mener, at banen af en eller anden grund ikke er i spilbar stand, eller at der er omstændigheder, som umuliggør ordentligt spil, kan den såvel i hulspil som i slagspil beordre en midlertidig udsættelse af spillet, eller i slagspil erklære spillet ugyldigt og annullere alle scorer fra den pågældende runde. Når en runde er annulleret, annulleres alle straffe, der er pådraget i denne runde.

(Fremgangsmåde ved afbrydelse og genoptagelse af spil – se Regel 6-8)

33-3. STARTTIDER OG GRUPPER

Komiteen skal fastsætte starttider og, i slagspil, sammensætte de grupper, i hvilke slagspillerne skal spille.

Når en hulspilturnering spilles over en længere periode, bestemmer Komiteen en tidsfrist, inden for hvilken hver runde skal være færdigspillet. Når det er tilladt spillere selv at bestemme tidspunktet for deres match inden for disse tidsfrister, bør Komiteen bekendtgøre, at matchen skal spilles på et fastsat klokkeslæt på periodens sidste dag, medmindre spillerne enes om et tidligere tidspunkt.

33-4. HANDICAPNØGLE

Komiteen skal offentliggøre et register, hvoraf det fremgår, på hvilke huller handicapslag skal gives eller modtages.

33-5. SCOREKORT

I slagspil skal Komiteen forsyne hver slagspiller med et scorekort med datoen og slagspillerens navn, eller – i foursome og four-ball slagspil – slagspillernes navne.

I slagspil er Komiteen ansvarlig for sammentællingen af scorer og anvendelsen af det spillehandicap, der er anført på scorekortet.

I four-ball slagspil er Komiteen ansvarlig for registreringen af partnernes bedste score på hvert hul og i forbindelse hermed anvendelsen af de spillehandicaps, der er anført på scorekortet, og sammentællingen af de bedste scorer.

I bogey, par og Stableford turneringer er Komiteen ansvarlig for anvendelsen af det spillehandicap, der er anført på scorekortet, og for bestemmelsen af resultatet for hvert hul og det samlede resultat eller antal point.

Note: Komiteen kan anmode om, at hver slagspiller påfører dato og navn på sit scorekort.

33-6. AFGØRELSE VED LIGE RESULTATER

Komiteen skal bekendtgøre måden, dagen og tidspunktet for afgørelsen af en halveret match i hulspil eller lige resultater i slagspil, hvad enten der er spillet med eller uden handicap.

En halveret hulspilmatch må ikke afgøres ved slagspil. Lige resultater i slagspil må ikke afgøres ved hulspil.

33-7. DISKVALIFIKATIONSSTRAF; KOMITEENS SKØN

En diskvalifikationsstraf kan i ganske særlige, individuelle tilfælde ophæves, formildes eller pålægges, hvis Komiteen anser en sådan beslutning for berettiget.

En mildere straf end diskvalifikation må ikke ophæves eller formildes. Hvis en Komite finder, at en spiller er skyldig i et alvorligt brud på etiketten, kan den diskvalificere spilleren efter denne Regel.

33-8. LOKALE REGLER

a. Retningslinjer

Komiteen kan fastsætte Lokale Regler for forekomsten af lokale unormale forhold, hvis de er i overensstemmelse med retningslinjerne i Tillæg I.

b. Ophæve eller tilpasse en Regel

En Golfregel må ikke ophæves ved en Lokal Regel. Hvis Komiteen anser, at lokale unormale forhold er til gene for ordentligt spil i et sådant omfang, at det er nødvendigt at lave en Lokal Regel, som tilpasser Golfreglerne, skal den Lokale Regel godkendes af Dansk Golf Union.