Definitioner

Alle definerede udtryk er i kursiv og i alfabetisk rækkefølge i Definitionsafsnittet .

25-1. UNORMALE OVERFLADEFORHOLD

a. Til gene for spillet

Unormale overfladeforhold er til gene for spillet, når en bold ligger i eller berører en sådan forekomst, eller når forekomsten er til gene for spillerens stance eller området for hans tilsigtede sving. Hvis spillerens bold ligger på greenen, er et unormalt overfladeforholdgreenen yderligere til gene for spillet, såfremt det er på puttelinjen. Ellers er sådanne forekomster på spillelinjen ikke i sig selv en gene for spillet efter denne Regel.

Note: Komiteen kan lave en Lokal Regel, der fastsætter, at gene for en spillers stance fra et unormalt overfladeforhold ikke i sig selv anses som gene efter denne Regel.

b. Lempelse

Undtagen når bolden er i en vandhazard eller i en parallel vandhazard, må spilleren tage lempelse for gene fra et unormalt overfladeforhold som følger:
(i) Through the green: Hvis bolden ligger through the green, skal spilleren løfte bolden og droppe den uden straf inden for én køllelængde fra og ikke nærmere hullet end det nærmeste punkt for lempelse. Det nærmeste punkt for lempelse. må ikke være i en hazard eller på en green. Når bolden droppes inden for én køllelængde fra det nærmeste punkt for lempelse., skal bolden først ramme en del af banen på et sted, som ikke har nogen gene fra forekomsten, og som ikke er i en hazard eller på en green.
(ii) I en bunker: Hvis bolden er i en bunker, skal spilleren løfte bolden og droppe den enten:
(a) uden straf som fastsat i stykke (i) ovenfor med den undtagelse, at det nærmeste punkt for lempelse. skal være i bunkeren, og bolden skal droppes i bunkeren, eller hvis fuld lempelse ikke er mulig, så tæt som muligt ved det sted, hvor bolden lå, men ikke nærmere hullet, på en del af banen i bunkeren, som giver størst mulig lempelse for forekomsten; eller
(b) med ét straffeslag uden for bunkeren, idet stedet, hvor bolden lå, holdes direkte mellem hullet og det sted, som bolden droppes på, uden grænse for, hvor langt bag bunkeren bolden må droppes.
(iii) På greenen: Hvis bolden ligger på greenen, skal spilleren løfte bolden og placere den uden straf på det nærmeste punkt for lempelse, som ikke er i en hazard, eller hvis fuldstændig lempelse ikke er mulig, på det sted nærmest hvor bolden lå, som giver størst mulig lempelse for genen, men ikke nærmere hullet eller i en hazard. Det nærmeste punkt for lempelse. eller størst mulig lempelse kan være uden for greenen.
(iv) På teestedet: Hvis bolden ligger på teestedet, skal spilleren løfte bolden og droppe den uden straf i overensstemmelse med stykke (i) ovenfor.

Bolden må renses, når den er løftet efter Regel 25-1b.

(Bold, der ruller til et leje, hvor der er gene fra den forekomst, der blev taget lempelse for – se Regel 20-2c (v)).

Undtagelse: En spiller må ikke tage lempelse efter denne Regel, hvis (a) det er tydeligt, at det er praktisk taget umuligt at udføre slaget på grund af gene fra noget som helst andet end et unormalt overfladeforhold, eller (b) hvis gene fra et unormalt overfladeforhold kun ville opstå gennem anvendelse af et klart urimeligt slag eller en unødvendigt abnorm stance, sving eller spilleretning.

Note 1: Hvis en bold er i en vandhazard (herunder en parallel vandhazard), har spilleren ikke ret til lempelse uden straf for gene fra et unormalt overfladeforhold. Spilleren skal spille bolden, som den ligger (medmindre det er forbudt ved en Lokal Regel) eller gå frem efter Regel 26-1.

Note 2: Hvis en bold, der skal droppes eller placeres efter denne Regel, ikke umiddelbart kan skaffes til veje, må den erstattes af en anden bold.

c. Bold i et unormalt overfladeforhold ikke fundet

Det er et spørgsmål om kendsgerninger, om en bold, som ikke er blevet fundet efter at være blevet slået hen imod et unormalt overfladeforhold, er i forholdet. For at kunne anvende denne Regel skal det være en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er i det unormale overfladeforhold. I mangel af denne sikkerhed, skal spilleren gå frem efter Regel 27-1

Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold, som ikke er blevet fundet, er i et unormalt overfladeforhold, må spilleren tage lempelse efter denne Regel. Hvis han vælger at tage lempelse, skal der ske bestemmelse af det sted, hvor bolden sidst krydsede det unormale overfladeforholds yderste afgrænsning, og med hensyn til anvendelse af denne Regel anses bolden for at ligge på dette sted, og spilleren skal gå frem som følger:
(i) Through the green: Hvis bolden sidst krydsede det unormale overfladeforholds yderste afgrænsning på et sted through the green, må spilleren erstatte den oprindelige bold uden straf og tage lempelse som foreskrevet i Regel 25-1b (i).
(ii) I en bunker: Hvis bolden sidst krydsede det unormale overfladeforholds yderste afgrænsning på et sted i en bunker, må spilleren erstatte den oprindelige bold uden straf og tage lempelse som foreskrevet i Regel 25-1b (ii).
(iii) I en vandhazard (herunder en parallel vandhazard): Hvis bolden sidst krydsede det unormale overfladeforholds yderste afgrænsning på et sted i en vandhazard, har spilleren ikke ret til lempelse uden straf. Spilleren skal gå frem efter Regel 26-1.
(iv) På greenen: Hvis bolden sidst krydsede det unormale overfladeforholds yderste afgrænsning på et sted på greenen, må spilleren erstatte den oprindelige bold uden straf og tage lempelse som foreskrevet i Regel 25-1b (iii).

25-2. FÆSTNET BOLD

Hvis en spillers bold er fæstnet på noget tætklippet areal through the green, må den løftes, renses og droppes uden straf så nær som muligt ved det sted, hvor den lå, men ikke nærmere hullet. Når bolden droppes, skal den først ramme en del af banen through the green.

Note 1: En bold er ”fæstnet” når den ligger i sit eget nedslagsmærke og en del af bolden er under jordoverfladen. En bold behøver ikke nødvendigvis at berøre jorden for at være fæstnet (f.eks. kan græs, løse naturgenstande og lignende befinde sig mellem bolden og jorden).

Note 2: ”Tætklippet areal“ betyder ethvert areal på banen, herunder også stier gennem rough, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

Note 3: Komitéen kan indføre en Lokal Regel som foreskrevet i Tillæg I, som giver spilleren lempelse uden straf for en bold fæstnet hvor som helst through the green.

25-3. FORKERT GREEN

a. Til gene for spillet

En forkert green er til gene for spillet, når bolden ligger på den forkerte green.

Gene for spillerens stance eller området for hans tilsigtede sving er ikke i sig selv en gene for spillet efter denne Regel.

b. Lempelse

Hvis en spillers bold ligger på en forkert green, må han ikke spille bolden, som den ligger. Han skal tage lempelse uden straf som følger:
Spilleren skal løfte bolden og droppe den inden for én køllelængde fra og ikke nærmere hullet end det nærmeste punkt for lempelse. Det nærmeste punkt for lempelse må ikke være i en hazard eller på en green. Når bolden droppes inden for én køllelængde fra det nærmeste punkt for lempelse , skal bolden først ramme en del af banen på et sted, som ikke har nogen gene fra den forkerte green, og som ikke er i en hazard og ikke på en green. Bolden må renses, når den er løftet efter denne Regel.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF REGLEN:
Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag.