Definitioner

Alle definerede udtryk er i kursiv og i alfabetisk rækkefølge i Definitionsafsnittet .

24-1. FLYTBAR FORHINDRING

En spiller må tage lempelse uden straf for en flytbar forhindring som følger:
a. Hvis bolden ikke ligger i eller på forhindringen, må forhindringen fjernes. Hvis bolden flytter sig, skal den genplaceres, og der pådrages ingen straf, under forudsætning af at bolden flytter sig som direkte konsekvens af at fjerne forhindringen. Ellers gælder Regel 18-2.
b. Hvis bolden ligger i eller på forhindringen, må bolden løftes, og forhindringen fjernes. Bolden skal through the green eller i en hazard droppes eller på greenen placeres så nær som muligt ved det sted, der befinder sig direkte under stedet, hvor bolden lå i eller på forhindringen, men ikke nærmere hullet.

Bolden må renses, når den er løftet efter denne Regel.

Når en bold er i bevægelse, må en forhindring, der kunne påvirke boldens bevægelse, med undtagelse af nogen spillers udstyr eller flagstangen, når den passes, er fjernet eller holdes i vejret, ikke fjernes.

(Påvirkning af bolden – se Regel 1-2)

Note: Hvis en bold, der skal droppes eller placeres efter denne Regel, ikke umiddelbart kan skaffes til veje, må den erstattes af en anden bold.

24-2. IKKE-FLYTBAR FORHINDRING

a. Til gene for spillet

En ikke-flytbar forhindring er til gene for spillet, når en bold ligger i eller på forhindringen, eller når forhindringen er til gene for spillerens stance eller området for hans tilsigtede sving. Hvis spillerens bold ligger på greenen, er en ikke-flytbar forhindringgreenen yderligere til gene for spillet, såfremt den er på puttelinjen. Ellers er en forhindring på spillelinjen ikke i sig selv en gene for spillet efter denne Regel.

b. Lempelse

Undtagen når bolden er i en vandhazard eller en parallel vandhazard, må en spiller tage lempelse for gene fra en ikke-flytbar forhindring som følger:
(i) Through the green: Hvis bolden ligger through the green, skal spilleren løfte bolden og droppe den uden straf inden for én køllelængde fra og ikke nærmere hullet end det nærmeste punkt for lempelse. Det nærmeste punkt for lempelse. må ikke være i en hazard eller på en green. Når bolden droppes inden for én køllelængde fra det nærmeste punkt for lempelse., skal bolden først ramme en del af banen på et sted, som ikke har nogen gene fra den ikke-flytbare forhindring, og som ikke er i en hazard eller på en green.
(ii) I en bunker: Hvis bolden er i en bunker, skal spilleren løfte bolden og droppe den enten:
(a) uden straf, som fastsat i stykke (i) ovenfor med den undtagelse, at det nærmeste punkt for lempelse. skal være i bunkeren, og bolden skal droppes i bunkeren; eller
(b) med ét straffeslag uden for bunkeren, idet stedet, hvor bolden lå, holdes direkte mellem hullet og det sted, som bolden droppes på, uden grænse for hvor langt bag bunkeren bolden må droppes.
(iii) På greenen: Hvis bolden ligger på greenen, skal spilleren løfte bolden og placere den uden straf på det nærmeste punkt for lempelse., som ikke er i en hazard. nærmeste punkt for lempelse. kan være uden for greenen.
(iv) På teestedet: Hvis bolden ligger på teestedet, skal spilleren løfte bolden og droppe den uden straf i overensstemmelse med stykke (i) ovenfor.

Bolden må renses, når den er løftet efter denne Regel.

(Bold der ruller til et leje, hvor der er gene fra den forekomst, som der blev taget lempelse for – se Regel 20-2c (v)).

Undtagelse: En spiller må ikke tage lempelse efter denne Regel, hvis (a) det er tydeligt, at det er praktisk taget umuligt at udføre slaget på grund af gene fra noget som helst andet end en ikke-flytbar forhindring, eller (b) hvis gene fra en ikke-flytbar forhindring kun ville opstå gennem anvendelse af et klart urimeligt slag, eller en unødvendigt abnorm stance, sving eller spilleretning.

Note 1: Hvis en bold er i en vandhazard (herunder en parallel vandhazard), må spilleren ikke tage lempelse for gene fra en ikke-flytbar forhindring. Spilleren skal spille bolden, som den ligger, eller gå frem efter Regel 26-1.

Note 2: Hvis en bold, der skal droppes eller placeres efter denne Regel, ikke umiddelbart kan skaffes til veje, må den erstattes af en anden bold.

Note 3: Komiteen kan lave en Lokal Regel, der foreskriver, at spilleren skal bestemme det nærmeste punkt for lempelse., uden at der måles over, gennem eller under forhindringen.

24-3. BOLD I FORHINDRING IKKE FUNDET

Det er et spørgsmål om kendsgerninger, om en bold, som ikke er blevet fundet efter at være blevet slået hen imod en forhindring, er i forhindringen. For at kunne anvende denne Regel skal det være en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er i forhindringen. I mangel af denne sikkerhed, skal spilleren gå frem efter Regel 27-1

a. Bold i flytbar forhindring ikke fundet

Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold, som ikke er blevet fundet, er i en flytbar forhindring, må spilleren erstatte bolden og tage lempelse uden straf efter denne Regel. Hvis han vælger at tage lempelse, skal han fjerne forhindringen og through the green eller i en hazard droppe en bold, eller på greenen placere en bold, så nær som muligt ved det sted, der er direkte under det sted, hvor bolden sidst krydsede den flytbare forhindrings yderste afgrænsning, men ikke nærmere hullet.

b. Bold i ikke-flytbar forhindring ikke fundet

Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold, som ikke er blevet fundet, er i en ikke-flytbar forhindring, må spilleren tage lempelse efter denne Regel. Hvis han vælger at tage lempelse, skal der ske bestemmelse af det sted, hvor bolden sidst krydsede forhindringens yderste afgrænsning, og med hensyn til anvendelse af denne Regel anses bolden for at ligge på dette sted, og spilleren skal gå frem som følger:
(i) Through the Green: Hvis bolden sidst krydsede den ikke-flytbare forhindrings yderste afgrænsning på et sted through the green, må spilleren erstatte den oprindelige bold uden straf og tage lempelse som foreskrevet i Regel 24-2b(i).
(ii) I en bunker: Hvis bolden sidst krydsede den ikke-flytbare forhindrings yderste afgrænsning på et sted i en bunker, må spilleren erstatte den oprindelige bold uden straf og tage lempelse som foreskrevet i Regel 24- 2b(ii).
(iii) I en vandhazard (herunder en parallel vandhazard): Hvis bolden sidst krydsede den ikke-flytbare forhindrings yderste afgrænsning på et sted i en vandhazard, har spilleren ikke ret til lempelse uden straf. Spilleren skal gå frem efter Regel 26-1.
(iv) På greenen: Hvis bolden sidst krydsede den ikke-flytbare forhindrings yderste afgrænsning på et sted på greenen, må spilleren erstatte den oprindelige bold uden straf og tage lempelse som foreskrevet i Regel 24-2b (iii).

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF REGLEN:
Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag.