Definitioner

Alle definerede udtryk er i kursiv og i alfabetisk rækkefølge i Definitionsafsnittet .

20-1. AT LØFTE OG MARKERE

En bold, der skal løftes i henhold til Reglerne, må løftes af spilleren, hans partner eller en anden person, som spilleren har bemyndiget dertil. I ethvert sådant tilfælde er spilleren ansvarlig for enhver overtrædelse af Reglerne.

Boldens position skal markeres, før den løftes efter en Regel, der kræver, at den genplaceres. Hvis den ikke markeres, pådrager spilleren sig ét straffeslag, og bolden skal genplaceres. Hvis den ikke genplaceres, pådrager spilleren sig den almindelige straf for overtrædelse af denne Regel, men der er ingen yderligere straf efter Regel 20-1.

Hvis en bold eller boldmarkeringsmærke tilfældigt flyttes, ved at en bold løftes efter en Regel, eller ved at dens position markeres, skal bolden eller boldmarkeringsmærket genplaceres. Der er ingen straf under forudsætning af, at bolden eller boldmarkeringsmærket flytter sig som direkte konsekvens af selve handlingen at markere boldens position eller løfte den. Ellers pådrager spilleren sig ét straffeslag efter denne Regel eller Regel 18-2.

Undtagelse: Hvis en spiller pådrager sig straf for at undlade at handle i overensstemmelse med Regel 5-3 eller 12-2, er der ingen yderligere straf efter Regel 20-1.

Note: Når en bold skal løftes, bør dens position markeres, ved at et boldmarkeringsmærke, en lille mønt eller anden lignende genstand placeres umiddelbart bag bolden. Hvis boldmarkeringsmærket er i vejen for en anden spillers spil, stance eller slag, bør det placeres én eller flere køllehovedlængder til en af siderne.

20-2. AT DROPPE OG DROPPE OM

a. Af hvem og hvordan

En bold, der skal droppes efter Reglerne, skal droppes af spilleren selv. Han skal stå oprejst, holde bolden i skulderhøjde med strakt arm og lade den falde. Hvis bolden droppes af nogen anden person eller på nogen anden måde, og fejlen ikke rettes som foreskrevet i Regel 20-6, pådrager spilleren sig ét straffeslag.

Hvis bolden berører nogen person eller nogen spillers udstyr før eller efter,
at den rammer en del af banen, og før den kommer til hvile, skal bolden droppes om uden straf. Der er ingen grænse for, hvor mange gange en bold skal droppes om under sådanne omstændigheder.

(At foretage sig noget, der kan påvirke en bolds position eller bevægelse – se Regel 1-2).

b. Hvor der skal droppes

Når en bold skal droppes så nær et bestemt sted som muligt, må den ikke droppes nærmere hullet end det pågældende sted. Såfremt spilleren ikke ved nøjagtigt, hvor det er, skal stedet bestemmes skønsmæssigt.

En bold, der droppes, skal først ramme en del af banen der, hvor den anvendelige Regel kræver, at den droppes. Hvis den ikke droppes på den måde, gælder Regel 20-6 og -7.

c. Hvornår der skal droppes om

En droppet bold skal droppes om uden straf, hvis den:
(i) ruller ind i og kommer til hvile i en hazard
(ii) ruller ud af og kommer til hvile uden for en hazard
(iii) ruller ind på og kommer til hvile på en green
(iv) ruller og kommer til hvile out of bounds
(v) ruller til og kommer til hvile i et leje, hvor der er gene fra den forekomst, som der blev taget lempelse for efter Regel 24-2b (ikke-flytbar forhindring), Regel 25-1 (unormale overfladeforhold), Regel 25-3 (forkert green) eller en Lokal Regel (Regel 33-8a) eller ruller tilbage i det nedslagsmærke, hvorfra den blev løftet efter Regel 25-2 (fæstnet bold)
(vi) ruller og kommer til hvile mere end to køllelængder fra det sted, hvor den først ramte en del af banen, eller
(vii) ruller og kommer til hvile nærmere hullet end;
(a) dens oprindelige position eller skønnede position (se Regel 20-2b), medmindre Reglerne tillader noget andet; eller
(b) det nærmeste punkt for lempelse eller størst mulig lempelse (Regel 24-2, 25-1, eller 25-3); eller
( c) det punkt, hvor den oprindelige bold sidst krydsede vandhazardens eller den parallelle vandhazards grænse (Regel 26-1).

Hvis bolden, når den droppes om, ruller ind i et af de ovenfor nævnte lejer, skal den placeres så nær som muligt ved det sted, hvor den først ramte en del af banen, da den blev droppet om.

Note 1: Hvis en bold, der er droppet eller droppet om, kommer til hvile og derefter flytter sig, skal bolden spilles, som den ligger, medmindre bestemmelserne i en anden Regel skal anvendes.

Note 2: Hvis en bold, der skal droppes om eller placeres efter denne Regel, ikke umiddelbart kan skaffes til veje, må den erstattes af en anden bold.

(Brug af Droppezone – se Tillæg I, afsnit A, stykke 6)

20-3. AT PLACERE OG GENPLACERE

a. Af hvem og hvor

En bold, der skal placeres efter Reglerne, skal placeres af spilleren eller hans partner.

En bold, der skal genplaceres efter Reglerne, skal genplaceres af én af følgende: (i) den person, som løftede eller flyttede bolden, (ii) spilleren, eller (iii) spillerens partner. Bolden skal placeres på det sted, hvorfra den blev løftet eller flyttet. Hvis bolden placeres eller genplaceres af nogen anden person, og fejlen ikke rettes som foreskrevet i Regel 20-6, pådrager spilleren sig ét straffeslag. I ethvert sådant tilfælde er spilleren ansvarlig for enhver anden overtrædelse af Reglerne, som opstår som følge af boldens placering eller genplacering.

Hvis en bold eller boldmarkeringsmærket tilfældigt flyttes, ved at bolden placeres eller genplaceres, skal bolden eller boldmarkeringsmærket genplaceres. Der er ingen straf under forudsætning af, at bolden eller boldmarkeringsmærket flytter sig som direkte konsekvens af selve handlingen at placere eller genplacere bolden eller fjerne boldmarkeringsmærket. Ellers pådrager spilleren sig ét straffeslag efter Regel 18-2 eller 20-1.

Hvis en bold, der skal genplaceres, placeres andetsteds end på det sted, hvorfra den blev løftet eller flyttet, og fejlen ikke rettes som foreskrevet i Regel 20-6, pådrager spilleren sig den almindelige straf, tab af hul i hulspil eller to straffeslag i slagspil, for en overtrædelse af den anvendelige Regel.

b. Ændret leje for den bold, der skal placeres eller genplaceres

Hvis det oprindelige leje for en bold, der skal placeres eller genplaceres, er blevet ændret:
(i) skal bolden, dog ikke i en hazard, placeres i det nærmeste leje, der mest svarer til det oprindelige leje, som højst er én køllelængde fra det oprindelige leje, og som ikke er nærmere hullet og ikke i en hazard;
(ii) skal bolden i en vandhazard placeres i overensstemmelse med stykke (i) ovenfor, dog skal bolden placeres i vandhazarden;
(iii) skal det oprindelige leje i en bunker genskabes så nøjagtigt som muligt, og bolden skal placeres i det leje

Note: Hvis det oprindelige leje for en bold, der skal placeres eller genplaceres er blevet ændret, og det er umuligt at bestemme det sted, hvor bolden skal placeres eller genplaceres, gælder Regel 20-3b, hvis det oprindelige leje er kendt, og Regel 20-3c gælder, hvis det oprindelige leje ikke er kendt.

Undtagelse: Hvis spilleren søger efter eller identificerer en bold dækket af sand – se Regel 12-1a.

c. Stedet kan ikke bestemmes

Hvis det er umuligt at bestemme det sted, hvor bolden skal placeres eller genplaceres:

(i) skal bolden through the green droppes så nær ved det sted, hvor den lå, som muligt, men ikke i en hazard eller på en green;
(ii) skal bolden i en hazard droppes i hazarden så nær ved det sted, hvor den lå, som muligt;
(iii) skal bolden på greenen placeres så nær ved det sted, hvor den lå, som muligt, men ikke i en hazard.

Undtagelse: Når spillet skal genoptages (Regel 6-8d), og stedet, hvor bolden skal placeres, er umuligt at bestemme, skal stedet skønnes og bolden placeres på det skønnede sted.

d. Bolden forbliver ikke i hvile på stedet

Hvis en placeret bold ikke forbliver i hvile på det sted, hvor den blev placeret, er der ingen straf, og bolden skal genplaceres. Hvis den stadig ikke forbliver i hvile på det sted:

(i) skal bolden, dog ikke i en hazard, placeres på det nærmeste sted, hvor den kan placeres og forblive i hvile, som ikke er nærmere hullet, og som ikke er i en hazard;
(ii) skal bolden i en hazard placeres i hazarden på det nærmeste sted, hvor den kan placeres og forblive i hvile, og som ikke er nærmere hullet.

Hvis en placeret bold kommer til hvile på det sted, hvor den er placeret, og derefter flytter sig, er der ingen straf, og bolden skal spilles, som den ligger, medmindre bestemmelserne i nogen anden Regel gælder.

*STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF REGEL 20-1, 20-2 eller 20-3:
Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag.
*Hvis en spiller udfører et slag til en bold, der er erstattet efter én af disse Regler, når erstatning ikke er tilladt, pådrager han sig den almindelige straf for en overtrædelse af denne Regel, men der er ingen yderligere straf efter denne Regel. Hvis en spiller dropper en bold på en forkert måde og spiller fra et forkert sted, eller hvis bolden er blevet sat i spil af en person, som Reglerne ikke tillader, og derefter spillet fra et forkert sted, se Note 3 til Regel 20-7c.

20-4. HVORNÅR EN BOLD, DER ER DROPPET, PLACERET ELLER GENPLACERET, ER I SPIL

Hvis spillerens bold i spil er blevet løftet, er den på ny i spil, når den er droppet eller placeret. En bold, som er blevet genplaceret, er i spil, uanset om boldmarkeringsmærket er fjernet eller ej.

En erstatningsbold bliver bolden i spil, når den er droppet eller placeret. (Bold, der erstatter den oprindelige, uden at det er tilladt – se Regel 15-2).
(At løfte en bold, der er droppet eller placeret forkert eller erstatter den oprindelige uden at det er tilladt – se Regel 20-6).

20-5. NÆSTE SLAG UDFØRES FRA DET STED, HVOR ET TIDLIGERE SLAG BLEV UDFØRT

Når en spiller vælger at udføre eller skal udføre sit næste slag fra det sted, hvorfra et tidligere slag blev udført, skal han gå således frem:
a. På teestedet: Bolden, der skal spilles, skal spilles fra teestedet. Den må spilles fra et hvilket som helst sted inden for teestedets grænser, og den må tee’es.
b. Through the green: Bolden, der skal spilles, skal droppes, og når den er droppet, skal den først ramme en del af banen through the green.
c. I en hazard: Bolden, der skal spilles, skal droppes, og når den er droppet, skal den først ramme en del af banen i hazarden.
d. På greenen: Bolden, der skal spilles, skal placeres på greenen.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF REGEL 20-5:
Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag

20-6. AT LØFTE EN BOLD, DER ER DROPPET ELLER PLACERET FORKERT ELLER ERSTATTER DEN OPRINDELIGE, UDEN AT DET ER TILLADT

En bold, der er droppet eller placeret et forkert sted eller på anden måde i strid med Reglerne, eller erstatter den oprindelige, uden at det er tilladt, men som endnu ikke er spillet, må løftes uden straf, og spilleren skal derefter anvende den rigtige fremgangsmåde.

20-7. SPIL FRA FORKERT STED

a. Generelt

En spiller har spillet fra et forkert sted, hvis han udfører et slag til sin bold i spil:

(i) på en del af banen, hvor Reglerne ikke tillader, at et slag udføres eller en bold droppes eller placeres; eller
(ii) når Reglerne kræver, at en droppet bold skal droppes om, eller en flyttet bold skal genplaceres.

Note: Vedr. en bold spillet fra et sted uden for teestedets grænser eller fra et forkert teested – se Regel 11-4.

b. Hulspil

Hvis en spiller udfører et slag fra et forkert sted, taber han hullet.

c. Slagspil

Hvis en slagspiller udfører et slag fra et forkert sted, pådrager han sig to straffeslag efter den anvendelige Regel. Han skal færdigspille hullet med den bold, der blev spillet fra det forkerte sted, uden at rette fejlen, forudsat han ikke har begået en alvorlig overtrædelse (se Note 1).

Hvis en slagspiller bliver opmærksom på, at han har spillet fra et forkert sted, og mener, der kan være tale om en alvorlig overtrædelse, skal han, før han udfører et slag på næste teested, spille hullet færdigt med en anden bold, der spilles i overensstemmelse med Reglerne. Hvis hullet, der spilles, er sidste hul på runden, skal han, før han forlader greenen, erklære, at han vil spille hullet færdigt med en anden bold, der spilles i overensstemmelse med Reglerne.

Hvis slagspilleren har spillet en anden bold, skal han meddele kendsgerningerne til Komiteen, inden han indleverer sit scorekort. Hvis han undlader dette, bliver han diskvalificeret. Komiteen skal afgøre, om slagspilleren har begået en alvorlig overtrædelse af den anvendelige Regel. Hvis dette er tilfældet, skal scoren med den anden bold gælde, og slagspilleren skal lægge to straffeslag til sin score med den bold. Hvis slagspilleren har begået en alvorlig overtrædelse og har undladt at rette sin fejl som ovenfor foreskrevet, bliver han diskvalificeret.

Note 1: En slagspiller anses for at have begået en alvorlig overtrædelse af den anvendelige Regel, hvis Komiteen vurderer, at han har opnået en betydelig fordel ved at spille fra et forkert sted.

Note 2: Hvis en slagspiller spiller en anden bold efter Regel 20-7c, og det afgøres, at denne bold ikke skal gælde, skal der ses bort fra slag udført med denne bold og straffeslag, der alene er pådraget ved spil med denne bold. Hvis det afgøres, at den anden bold skal gælde, skal der ses bort fra slaget fra det forkerte sted og alle efterfølgende slag med den oprindelige bold, herunder straffeslag, der alene er pådraget ved spil af den bold.

Note 3: Hvis en spiller pådrager sig straf for at udføre et slag fra et forkert sted, er der ingen yderligere straf for:
(a) at erstatte en bold, når dette ikke er tilladt;
(b) at droppe en bold, når Reglerne kræver, at den skal placeres, eller placere en bold, når Reglerne kræver, at den skal droppes;
© at droppe en bold på en forkert måde; eller
(d) at en bold sættes i spil af en person, som ikke har lov til dette efter Reglerne.