Definitioner

Alle definerede udtryk er i kursiv og i alfabetisk rækkefølge i Definitionsafsnittet.

2-1. GENERELT

En match består i at én side spiller mod en anden side i en fastsat runde, medmindre andet er bestemt af Komiteen.

I hulspil spilles der om de enkelte huller.

Medmindre andet er bestemt i Reglerne, vindes et hul af den side, der spiller sin bold i hul med færrest slag. I en handicapmatch vindes hullet af den side, der har den laveste nettoscore.

Matchens stilling udtrykkes med følgende vendinger: Så og så mange ”huller op“ eller ”all square“ (”lige”), og så og så mange huller ”at spille“.

En side er ”dormie“, når den er lige så mange huller op, som der er huller tilbage at spille.

2-2. HALVERET HUL

Et hul halveres, hvis begge sider spiller i hul i det samme antal slag.

Når en spiller har spillet i hul, og hans modstander har ét slag tilbage for at halvere hullet, halveres hullet, hvis spilleren efterfølgende pådrager sig straf.

2-3. VINDER AF MATCHEN

En match vindes, når en side er flere huller op, end der er huller tilbage at spille.

I tilfælde af en halveret match kan Komiteen forlænge den fastsatte runde med lige så mange huller, der kræves, for at matchen kan vindes.

2-4. AT GIVE MODSTANDEREN MATCHEN, ET HUL ELLER DET NÆSTE SLAG

En spiller må give modstanderen en match på et hvilket som helst tidspunkt, inden matchen er påbegyndt eller færdigspillet.

En spiller må give modstanderen et hul på et hvilket som helst tidspunkt, inden hullet er påbegyndt eller færdigspillet.

En spiller må give modstanderen det næste slag på et hvilket som helst tidspunkt, under forudsætning af, at modstanderens bold er i hvile. Modstanderen anses for at have spillet i hul med sit næste slag, og bolden må fjernes af begge sider.

Når en spiller har givet modstanderen matchen, et hul eller det næste slag, kan dette hverken nægtes modtaget eller trækkes tilbage.

(Bold, som hænger ind over hullet: Se Regel 16-2).

2-5. TVIVL OM FREMGANGSMÅDEN; PROTESTER

Hvis der i hulspil opstår uoverensstemmelser eller tvivl mellem spillerne, må en spiller nedlægge en protest. Hvis der ikke kan komme en behørigt autoriseret repræsentant for Komiteen til stede inden for et rimeligt tidsrum, skal spillerne fortsætte matchen uden ophold. Komiteen kan alene tage hensyn til en protest, hvis den er nedlagt rettidigt og spilleren, der protesterer, samtidig over for modstanderen (i) har tilkendegivet, at han nedlægger en protest eller ønsker en afgørelse og (ii) har redegjort for kendsgerningerne, hvorpå protesten beror.

En protest anses for at være nedlagt rettidigt, hvis spilleren, efter at være blevet opmærksom på kendsgerningerne, der giver anledning til protesten, nedlægger protest (i) før nogen spiller i matchen spiller fra næste teested, eller (ii) såfremt det er sidste hul i matchen, før alle spillerne i matchen forlader greenen, eller (iii) når kendsgerningerne, der giver anledning til protesten, bliver opdaget efter at alle spillerne i matchen har forladt greenen på sidste hul, før resultatet er officielt bekendtgjort.

En protest, der vedrører et tidligere hul i matchen, må alene behandles af Komiteen, hvis den bygger på kendsgerninger, som spilleren, der nedlægger protesten, hidtil har været uvidende om, og han har fået forkert oplysning (Regel 6-2a og 9) af en modstander . En sådan protest skal nedlægges rettidigt.

Efter at matchens resultat er officielt bekendtgjort, må ingen protest behandles af Komiteen, medmindre den er overbevist om, at (i) protesten bygger på kendsgerninger, som spilleren, der nedlægger protesten, hidtil har været uvidende om, da resultatet blev officielt bekendtgjort, (ii) spilleren, der nedlægger protest, har fået forkert oplysning af en modstander og (iii) modstanderen vidste, at han gav forkert oplysning. Der er ingen tidsfrist for at en sådan protest kan behandles.

Note 1: En spiller må se bort fra en modstanders regelovertrædelse, under forudsætning af at siderne ikke er enedes om at tilsidesætte en Regel. (Regel 1-3).

Note 2: Hvis en spiller i hulspil er i tvivl om sine rettigheder eller den korrekte fremgangsmåde, må han ikke færdigspille hullet med to bolde.

2-6. ALMINDELIG STRAF

Straffen for overtrædelse af en Regel i hulspil er tab af hul, medmindre andet er foreskrevet.