Definitioner

Alle definerede udtryk er i kursiv og i alfabetisk rækkefølge i Definitionsafsnittet .

12-1. SØGEN EFTER BOLD; AT KUNNE SE BOLDEN

En spiller har ikke nødvendigvis ret til at se bolden, når han udfører et slag.

Overalt på banen må spilleren under søgen efter bolden berøre eller bøje højt græs, siv, buske, lyng eller lignende, men kun i det omfang, det er nødvendigt for at finde eller identificere bolden, forudsat at dette ikke forbedrer boldens leje, området for hans tilsigtede stance eller sving eller spillelinjen; hvis bolden flyttes gælder Regel 18-2, bortset fra som anført i stk. (a) – (d) i denne Regel.

Udover de måder at søge efter og identificere en bold på, som Reglerne tillader, må spilleren også søge efter og identificere en bold efter Regel 12-1 således:

a. Søgen efter eller identificering af bold dækket af sand

Hvis spillerens bold formodes at være dækket af sand i et sådant omfang, at han ikke kan finde eller identificere den, må han, overalt på banen, uden straf, berøre eller flytte sandet for at finde eller identificere bolden. Hvis bolden findes og identificeres som hans, skal spilleren genskabe lejet så præcist som muligt ved at genplacere sandet. Der er ingen straf, hvis bolden flyttes under berøring eller flytning af sand medens der søges efter bolden eller bolden identificeres eller under genskabelse af boldens leje. Bolden skal genplaceres og lejet genskabes.

Når et leje genskabes efter denne Regel, er det tilladt for spilleren at lade en lille del af bolden være synlig.

b. Søgen efter eller identificering af bold dækket af løse naturgenstande i en hazard

Hvis spillerens bold i en hazard formodes at være dækket af løse naturgenstande i et sådant omfang, at han ikke kan finde eller identificere den, må han, uden straf, berøre eller flytte løse naturgenstande for at finde eller identificere bolden. Hvis bolden findes eller identificeres som hans, skal spilleren genplacere de løse naturgenstande. Hvis bolden flyttes under berøring eller flytning af løse naturgenstande, medens der søges efter bolden eller bolden identificeres, gælder Regel 18-2. Hvis bolden flyttes under genplacering af de løse naturgenstande, er der ingen straf, og bolden skal genplaceres.

Hvis bolden var helt dækket af løse naturgenstande, skal spilleren dække bolden til igen, men det er tilladt at lade en lille del af bolden være synlig.

c. Søgen efter bold i vand i vandhazard

Hvis en bold formodes at ligge i vand i en vandhazard, må spilleren, uden straf, lede efter den med en kølle eller på anden måde. Der er ingen straf, hvis bolden i vandet tilfældigt flyttes under søgen, og bolden skal genplaceres, medmindre spilleren vælger at gå frem efter Regel 26-1. Hvis den flyttede bold ikke lå i vand eller hvis den tilfældigt flyttes af spilleren andet end under søgen, gælder Regel 18-2.

d. Søgen efter bold i forhindring eller unormalt overfladeforhold

Hvis en bold, der ligger i eller på en forhindring eller i et unormalt overfladeforhold, tilfældigt flyttes under søgen, er der ingen straf. Bolden skal genplaceres, medmindre spilleren vælger at gå frem efter Regel 24-1b, 24-2b eller 25-1b. Hvis spilleren genplacerer bolden, må han stadig gå frem efter en af disse Regler, hvis de er anvendelige.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF REGEL 12-1:
Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag

(Forbedring af leje, området for tilsigtet stance eller sving, eller spillelinje – se Regel 13-2)

12-2. AT LØFTE BOLDEN FOR IDENTIFIKATION

Ansvaret for at spille den rigtige bold påhviler spilleren. Enhver spiller bør forsyne sin bold med et identifikationsmærke.

Hvis en spiller tror, at en bold i hvile kan være hans, men han ikke kan identificere den, må spilleren, uden straf, løfte bolden for at identificere den. Retten til at løfte bolden for at identificere den er et supplement til de tilladte handlinger under Regel 12-1.

Før spilleren løfter bolden, skal han bekendtgøre sin hensigt over for sin modstander i hulspil eller sin markør eller en medslagspiller i slagspil og markere boldens position. Han må så løfte bolden og identificere den, under forudsætning af at han giver sin modstander, markør eller medslagspiller lejlighed til at iagttage løftningen og genplaceringen. Bolden må ikke renses, ud over hvad der er nødvendigt for at identificere den, når den er løftet efter Regel 12-2.

Hvis bolden er spillerens bold, og han undlader at handle i overensstemmelse med denne fremgangsmåde eller dele heraf, eller hvis han løfter sin bold for at identificere den, uden god grund, pådrager han sig ét straffeslag. Hvis den løftede bold er spillerens bold, skal han genplacere den. Undlader han dette, pådrager han sig den almindelige straf for overtrædelse af Regel 12-2, men der er ingen yderligere straf efter denne Regel.

Note: Hvis det oprindelige leje for en bold, der skal genplaceres, er blevet ændret, se Regel 20-3b.

*STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF REGEL 12-2:
Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag
*Hvis spilleren pådrager sig den almindelige straf for overtrædelse af Regel 12-2, er der ingen yderligere straf efter denne Regel.