a. Areal under reparation med spilleforbud

Hvis Komiteen ønsker at beskytte et område på banen, inklusiv områder hvor der dyrkes græs, nyplantninger og andre dele af banen, der er under dyrkning, bør den bestemme, at det er areal under reparation med spilleforbud. Følgende Lokale Regel anbefales:

”Det ____(afgrænset af____) er areal under reparation med spilleforbud. Hvis en spillers bold ligger i arealet, eller hvis det er til gene for spillerens stance eller området for hans tilsigtede sving, skal spilleren tage lempelse efter Regel 25-1.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKAL REGEL
Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag.”

b. Beskyttelse af nyplantede træer

Når det ønskes at beskytte nyplantede træer, anbefales følgende Lokale Regel:

”Beskyttelse af nyplantede træer markeret med____. Hvis et sådant træ er til gene for en spillers stance eller området for hans tilsigtede sving, skal bolden løftes uden straf og droppes i overensstemmelse med den fremgangsmåde, der er beskrevet i Regel 24-2b (ikke-flytbar forhindring). Hvis bolden ligger i en vandhazard, skal spilleren løfte og droppe bolden i overensstemmelse med Regel 24-2b(i) med undtagelse af, at det nærmeste punkt for lempelse skal være i vandhazarden, og bolden skal droppes i vandhazarden, eller spilleren må gå frem efter Regel 26. Bolden må renses, når den er løftet efter denne Lokale Regel.

Undtagelse: En spiller må ikke tage lempelse efter denne Lokale Regel, hvis (a) det er tydeligt, at det er praktisk taget umuligt at udføre slaget på grund af gene fra noget som helst andet end træet, eller (b) hvis gene fra træet kun ville opstå gennem anvendelse af et klart urimeligt slag, eller en unødvendigt abnorm stance, sving eller spilleretning.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF DEN LOKALE REGEL:
Hulspil – tab af hul; Slagspil – to straffeslag.”

c. Miljøfølsomme områder

Hvis en ansvarlig myndighed (f.eks. Miljømyndighederne eller lignende) af miljømæssige årsager forbyder adgang til og/eller spil fra et område på eller stødende op til banen, bør Komiteen lave en Lokal Regel, der præciserer fremgangsmåden for lempelse.

Komiteen må ikke erklære et område for miljøfølsomt.

Komiteen må til en vis grad selv bestemme, om området skal defineres som areal under reparation, en vandhazard eller som out of bounds. Den må imidlertid ikke bare markere et sådant område som en vandhazard, hvis det ikke svarer til Definitionen på en vandhazard, og den bør forsøge at bibeholde hullets karakter.

Følgende Lokale Regel anbefales:

“1. Definition
Et miljøfølsomt område (MFO) er et område, der af en ansvarlig myndighed er erklæret som et sådant, og hvortil adgang og/eller hvorfra spil er forbudt af miljømæssige årsager.

Området____ (afgrænset af____) er Miljøfølsomme områder (MFO’er). Disse områder skal spilles som _(arealer under reparation – vandhazarder – out of bounds)

2. Bold i miljøfølsomt område Areal under reparation
Hvis en bold er i et MFO, som er defineret som areal under reparation, skal en bold droppes i overensstemmelse med Regel 25-1b.

Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold, som ikke er blevet fundet, er i et MFO, som er defineret som areal under reparation, må spilleren tage lempelse uden straf som foreskrevet i Regel 25-1c.

Vandhazarder og parallelle vandhazarder
Hvis bolden findes i, eller hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold, som ikke er blevet fundet, er i et MFO, som er defineret som en vandhazard eller parallel vandhazard, skal spilleren med ét straffeslag gå frem efter Regel 26-1.

Note: Hvis en bold, der er droppet i overensstemmelse med Regel 26, kommer til hvile på et sted, hvor MFO’et er til gene for spillerens stance eller for området for hans tilsigtede sving, skal spilleren tage lempelse som foreskrevet i stykke 3 i denne Lokale Regel.

Out of bounds
Hvis en bold er i et MFO, som er defineret som out of bounds, skal spilleren med ét straffeslag spille en bold fra et sted så nær som muligt ved det sted, hvorfra den oprindelige bold sidst blev spillet (se Regel 20-5).

3. Gene for stance eller området for det tilsigtede sving
Gene fra et MFO forekommer, når MFO’et er til gene for spillerens stance eller området for hans tilsigtede sving. Hvis gene forekommer, skal spilleren tage lempelse som følger:
(a) Through the green: Hvis bolden ligger through the green, skal der ske bestemmelse af det punkt på banen, der er nærmest det sted, hvor bolden ligger, og som (a) ikke er nærmere hullet, (b) ikke har gene fra MFO’et, og ( c) ikke er i en hazard _eller på en _green. Spilleren skal løfte bolden og droppe den uden straf inden for én køllelængde fra det således bestemte punkt på en del af banen, som opfylder betingelserne nævnt ovenfor under (a), (b) og ( c).
(b) I en hazard: Hvis bolden er i en hazard, skal spilleren løfte bolden og droppe den enten:
(i) uden straf i hazarden, så nær som muligt ved det sted, hvor bolden lå, på en del af banen, som giver fuldstændig lempelse for MFO’et, men ikke nærmere hullet, eller
(ii) med ét straffeslag uden for hazarden, idet stedet, hvor bolden lå, holdes direkte mellem hullet og det sted, som bolden droppes på, uden grænse for, hvor langt bag hazarden bolden må droppes. Spilleren må yderligere gå frem efter Regel 26 eller 28, hvis de er anvendelige.
( c) På greenen: Hvis bolden ligger på greenen, skal spilleren løfte bolden og placere den uden straf på det nærmeste sted i forhold til, hvor bolden lå, som giver fuldstændig lempelse for MFO’et, men ikke nærmere hullet eller i en hazard.

Bolden må renses, når den er løftet efter stykke 3 i denne Lokale Regel.

Undtagelse: En spiller må ikke tage lempelse efter stykke 3 i denne Lokale Regel, hvis (a) det er tydeligt, at det er praktisk taget umuligt at udføre slaget på grund af gene fra noget som helst andet end et MFO, eller (b) hvis gene fra et MFO kun ville opstå gennem anvendelse af et klart urimeligt slag, eller en unødvendigt abnorm stance, et sådant sving eller en sådan spilleretning.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKAL REGEL:
Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag.

Note: I tilfælde af en alvorlig overtrædelse af denne Lokale Regel kan Komiteen pålægge en diskvalifikationsstraf.”