Denne guide giver simple forklaringer på almindeligt forekommende Regelsituationer. Den er ikke en erstatning for Golfreglerne, som altid bør konsulteres, når der opstår tvivl. Der henvises til den relevante Regel for yderligere oplysning om de omtalte punkter.

GENERELLE PUNKTER

Golf bør spilles i den rette ånd, og i overensstemmelse med Etiketteafsnittet i Golfreglerne. I særdeleshed:

 • vis hensyn til andre spillere
 • spil i et godt tempo og vær klar til at invitere hurtigere spillende grupper til gennemgang, og
 • vis omsorg for banen ved at udglatte i bunkers, genplacere opslåede tørv og reparere boldnedslagsmærker på greenen.

Inden starten på runden anbefales det, at du:

 • læser de Lokale Regler på scorekortet og opslagstavlen
 • sætter et identifikationsmærke på bolden. Mange spillere spiller med samme mærke, og hvis man ikke kan identificere sin bold, betragtes den som tabt (Regel 12-2 og 27-1)
 • tæller dine køller. Det tilladte maks. er 14 køller (Regel 4-4).

Under runden:

 • bed ikke om råd af andre end din caddie, din partner (dvs. en spiller på din side) eller din partners caddie. Giv ikke råd til andre spillere end din partner. Du må bede om eller give oplysning om Reglerne, afstande og placering af hazarder, flagstangen, m.m. (Regel 8-1)
 • slå aldrig øvelsesslag under spil af et hul (Regel 7-2).

Ved slutningen af runden:

 • i hulspil, kontroller at resultatet er indleveret
 • i slagspil, kontroller at scorekortet er udfyldt korrekt og underskrevet af dig og din markør, og indlever det til Komiteen hurtigst muligt (Regel 6-6).

SPILLEREGLERNE

Teeslag (Regel 11)

Du må skifte din bold før du slår dit teeslag, men det er god praksis at underrette en af spillerne i din bold om dette inden.

Slå dit teeslag fra et sted imellem, og ikke foran, teestedsmarkeringerne. Du må slå teeslaget fra et sted op til to køllelængder bag teestedsmarkeringernes frontlinje. Hvis du slår dit teeslag fra et sted uden for dette område:

 • er der ingen straf i hulspil, men din modstander kan forlange, at du slår slaget om, forudsat at han gør det straks;
 • får du to straffeslag i slagspil; selve slaget tæller ikke med, og du skal spille en bold fra et sted inden for det korrekte område.

Spil med bolden (Regel 12, 13, 14 og 15)

Hvis du tror en bold er din, men ikke kan se dit identifikationsmærke, må du, efter at have underrettet din markør eller modstander, markere boldens position og løfte den for at identificere den. Når bolden er løftet efter denne Regel, må den kun renses så meget, at det er muligt at identificere den (Regel 12-2).

Spil bolden, som den ligger. Du må ikke forbedre boldens leje, området for din tilsigtede stance, dit sving eller spillelinjen ved at:

 • flytte, bøje eller brække noget, som vokser eller er fastsiddende, undtagen når du indtager din stance på en fair måde eller udfører svinget, eller
 • presse noget ned (Regel 13-2).

Hvis din bold ligger i en bunker eller en vandhazard, må du ikke:

 • berøre bunden (eller vandet i en vandhazard) med hånden eller en kølle før dit nedsving, eller
 • flytte løse naturgenstande (Regel 13-4).

Hvis du slår til en forkert bold:

 • taber du hullet i hulspil
 • i slagspil får du to straffeslag, slag spillet med den forkerte bold tæller ikke, og du skal rette fejlen ved at spille den korrekte bold (Regel 15-3).

På greenen (Regel 16 og 17)

På greenen må du:

 • markere, løfte og rense din bold (genplacer den altid på det nøjagtige sted), og
  • reparere boldnedslagsmærker og gamle hulpropper, men ikke anden skade såsom spikemærker (Regel 16-1).

Når du udfører et slag på greenen, bør du sikre dig, at flagstangen er fjernet eller passet. Flagstangen må også fjernes eller passes, når bolden ligger uden for green (Regel 17).

Bold i hvile flyttet (Regel 18)

Når bolden er i spil, gælder det generelt, at hvis du utilsigtet forårsager at din bold flytter sig, eller du løfter den, når det ikke er tilladt, skal du lægge ét straffeslag til og genplacere bolden.

Hvis en anden end du, din caddie, din partner eller din partners caddie flytter din bold i hvile, eller den flyttes af en anden bold, skal den genplaceres uden straf.

Hvis en bold i hvile flyttes af vinden eller flytter sig af sig selv, spil den som den ligger uden straf.

Bold i bevægelse ført ud af retning eller stoppet (Regel 19)

Hvis din bold i bevægelse, bliver ført ud af retning eller stoppet af dig, din caddie, din partner, din partners caddie eller udstyr, som tilhører dig eller din partner, pådrager du dig ét straffeslag, og bolden skal spilles, som den ligger (Regel 19-2).

Hvis din bold i bevægelse, bliver ført ud af retning eller stoppet af en anden bold i hvile, er der normalt ingen straf, og bolden skal spilles, som den ligger. I slagspil får du to straffeslag, men kun hvis begge bolde lå på green, før du udførte dit slag (Regel 19-5a).

At løfte, droppe og placere bolden (Regel 20)

Inden en bold, som skal genplaceres, løftes (f.eks. når du løfter din bold på green for at rense den), skal boldens position markeres (Regel 20-1).

Når din bold løftes for at droppe eller placere den i en anden position (f.eks. droppe inden for to køllelængder under Reglen om uspillelig bold), er det ikke påbudt at markere dens position, men det anbefales.

Stå oprejst, hold bolden i skulderhøjde og armslængde og drop den.

De mest almindelige situationer, hvor en droppet bold skal droppes om, er når bolden:

 • ruller til en position, hvor der er gene fra de samme forhold, hvorfra man tager lempelse uden straf (f.eks. en ikke-flytbar forhindring)
 • kommer til hvile mere end to køllelængder fra det sted, hvor den blev droppet, eller
 • kommer til hvile nærmere hullet end dens oprindelige position, det nærmeste punkt for lempelse eller hvor bolden sidst krydsede en vandhazards grænse.

Der er i alt ni situationer, hvor en droppet bold skal droppes om, og de dækkes af Regel 20-2c.

Hvis en bold, når den droppes anden gang, ruller til en af disse positioner, skal den placeres det sted, hvor den først ramte banen, da den blev droppet om.

Bold til hjælp eller gene for spil (Regel 22)

Du må:

 • løfte din bold, eller få enhver anden bold løftet, hvis du tror, at bolden kunne være til hjælp for en anden spiller, eller
 • få enhver bold løftet, hvis den kunne genere dit spil.

Du må ikke enes med nogen om at lade en bold ligge for at hjælpe en anden spiller.

En bold, der løftes, fordi den er til hjælp eller gene for spillet, må ikke renses, medmindre den løftes fra green.

Løse naturgenstande (Regel 23)

Du må flytte en løs naturgenstand (dvs. naturlige løse objekter såsom sten, løse blade og grene), medmindre den løse naturgenstand og din bold ligger i samme hazard (dvs. bunker eller vandhazard). Hvis du fjerner en løs naturgenstand, og dette får din bold til at flytte sig, skal bolden genplaceres, og du får ét straffeslag (medmindre din bold lå på green).

Flytbare forhindringer (Regel 24-1)

Flytbare forhindringer (dvs. tilvirkede flytbare genstande såsom river, flasker, m.m.) der ligger hvor som helst, må flyttes uden straf. Hvis din bold flytter sig som følge heraf, skal den genplaceres uden straf.

Hvis en bold ligger i eller på en flytbar forhindring, må bolden løftes, forhindringen fjernes, og bolden droppes, uden straf, på det sted, der ligger direkte under stedet, hvor bolden lå på forhindringen, bortset fra at på green skal bolden placeres på det sted.

Ikke-flytbare forhindringer og unormale overfladeforhold (Regel 24-2 og 25-1)

En ikke-flytbar forhindring er en tilvirket genstand på banen, som ikke kan flyttes (f.eks. en bygning), eller som ikke umiddelbart kan flyttes (f.eks. en fastanbragt retningspæl). Genstande, der definerer out of bounds behandles ikke som forhindringer.

Et unormalt overfladeforhold er tilfældigt vand, areal under reparation eller et hul, tue eller løbegang lavet af et gravende dyr, krybdyr eller en fugl.

Bortset fra når din bold er i en vandhazard, kan man få lempelse uden straf for ikke-flytbare forhindringer og unormale overfladeforhold, når forekomsten er til fysisk gene for boldens leje, din stance eller dit sving. Du må løfte bolden og droppe den inden for en køllelængde af det nærmeste punkt for lempelse (se Definitionen af ”nærmeste punkt for lempelse”), men ikke nærmere hullet end det nærmeste punkt for lempelse (se diagrammet nedenunder). Hvis bolden er på green, skal du placere den på det nærmeste punkt for lempelse, som kan være uden for greenen.

Der er ingen lempelse for gene på spillelinjen, medmindre både bolden og forekomsten er på greenen.

Som en yderligere mulighed når din bold er i en bunker, må du tage lempelse for forekomsten ved at droppe en bold uden for og bag bunkeren med ét straffeslag.

Følgende diagram illustrerer begrebet ”nærmeste punkt for lempelse” i Regel 24-2 og 25-1 for en højrehåndet spiller.

B1 = boldens position på vej, i areal under reparation (AUR), m.m. P1 = nærmeste punkt for lempelse
P1 gråt område = område, hvori bolden skal droppes i en radius af én køllelængde fra P1, målt med hvilken som helst kølle
B2 = boldens position på vej, i areal under reparation (AUR), m.m.
= tænkt stance nødvendig for at spille fra P2 med den kølle, som spilleren forventer at bruge til slaget
P2 = nærmeste punkt for lempelse
P2 gråt område = område, hvori bolden skal droppes i en radius af en køllelængde fra P2, målt med hvilken som helst kølle

Vandhazarder (Regel 26)

Hvis din bold er i en vandhazard (gule pæle og/eller linjer), må du spille den, som den ligger, eller med ét straffeslag:

 • spille en bold fra det sted, hvorfra dit sidste slag blev slået, eller
 • droppe en bold hvor som helst bag vandhazarden på en lige linje gennem hullet, punktet hvor bolden sidst krydsede vandhazardens grænse og stedet, hvor bolden droppes.

Hvis din bold er i en parallel vandhazard (røde pæle og/eller linjer), må du, udover mulighederne for bold i vandhazard (se ovenfor), med ét straffeslag droppe en bold inden for to køllelængder fra, men ikke nærmere hullet end:

 • punktet, hvor bolden sidst krydsede hazardens grænse, eller
 • et punkt på den modsatte side af hazarden i samme afstand fra hullet som det punkt, hvor bolden sidst krydsede grænsen.


Bold spillet fra teestedet ved pkt. A kommer til hvile i den parallelle vandhazard ved pkt. B efter sidst at have krydset vandhazardens grænse ved pkt. C.

Spillerens valgmuligheder er:

 • spil bolden, som den ligger uden straf ved pkt. B, eller med ét straffeslag:
 • spil en anden bold fra teestedet
 • drop en bold bag hazarden hvor som helst på den stiplede linje fra pkt. D og bagud
 • drop en bold i det skraverede område ved pkt. C (dvs. inden for to køllelængder af pkt. C, men ikke nærmere hullet end pkt. C), eller
 • drop en bold i det skraverede område ved pkt. E (dvs. inden for to køllelængder af pkt. E, men ikke nærmere hullet end pkt. E).

Bold tabt eller out of bounds; provisorisk bold (Regel 27)

Check de Lokale Regler på scorekortet for at kende banens grænser. Disse defineres normalt af hegn, mure, hvide pæle eller hvide linjer. Hvis din bold er tabt uden for en vandhazard eller out of bounds, skal du spille en anden bold fra det sted, hvorfra det sidste slag blev slået, med ét straffeslag, dvs. efter slag og afstand.

Du må søge efter en bold i fem minutter. Hvis den ikke er fundet inden for fem minutter, er den tabt.

Hvis du, efter at have slået et slag, tror din bold kan være tabt uden for en vandhazard eller out of bounds, bør du spille en provisorisk bold. Du skal sige, at det er en provisorisk bold og spille den, inden du går frem for at søge efter den oprindelige bold.

Hvis den oprindelige bold er tabt (andet end i en vandhazard) eller out of bounds, skal du fortsætte med den provisoriske bold med ét straffeslag.

Hvis den oprindelige bold findes in bounds indenfor de 5 minutter, skal du fortsætte med den og opgive spil med den provisoriske bold.

Uspillelig bold (Regel 28)

Hvis din bold er i en vandhazard og du ikke ønsker at spille den, som den ligger, skal du gå frem efter Reglen om vandhazard – Reglen om uspillelig bold gælder ikke. Hvis du tror din bold er uspillelig andetsteds på banen, må du med ét straffeslag:

 • spille en bold fra det sted, hvorfra det sidste slag blev slået, eller
 • droppe en bold hvor som helst bag det punkt, hvor bolden lå, på en lige linje gennem hullet, punktet, hvor bolden lå, og stedet, hvor bolden droppes, eller
 • droppe en bold inden for to køllelængder fra det sted, hvor bolden ligger, ikke nærmere hullet.

Hvis din bold er i en bunker, må du gå frem som ovenfor, bortset fra, at hvis du dropper bagud på en linje eller inden for to køllelængder, skal du droppe en bold i bunkeren.


En bold spillet fra teestedet ved pkt. A kommer til hvile i en busk ved pkt. B. Hvis spilleren dømmer bolden uspillelig, må han med ét straffeslag, enten:

 • spille en bold fra teestedet
 • droppe en bold bag pkt. B på den stiplede linje, eller
 • droppe en bold i det skraverede område (dvs. inden for to køllelængder af pkt. B, men ikke nærmere hullet end pkt. B).