INTRODUKTION

Definitionerne står i alfabetisk orden, og i selve Reglerne er definerede udtryk skrevet i kursiv.

Adressere bolden

En spiller har ”adresseret bolden“, når han har grounded sin kølle umiddelbart foran eller umiddelbart bagved bolden, uanset om han har taget sin stance eller ej.

Areal under reparation

”Areal under reparation“ er enhver del af banen markeret som sådant af Komiteen eller således angivet af Komiteens repræsentant. Hele arealet og alt græs, buske, træer eller anden vækst inden for arealet under reparation er en del af arealet under reparation. Areal under reparation omfatter materiale samlet sammen med bortfjernelse for øje og et hul lavet af en greenkeeper, selv om det ikke er markeret som sådant. Afklippet græs eller andet materiale, som er efterladt på banen, uden at det påtænkes fjernet, er ikke areal under reparation, medmindre det er markeret som sådant.

Når grænsen for areal under reparation defineres af pæle, står pælene i areal under reparation, og grænsen for areal under reparation defineres af pælenes nærmeste udvendige punkter i jordhøjde. Når både pæle og afstribninger anvendes for at markere areal under reparation, angiver pælene areal under reparation og afstribningerne definerer grænsen for areal under reparation. Når grænsen for areal under reparation defineres af en afstribning på jorden, er selve afstribningen i areal under reparation. Grænsen for areal under reparation forlænges lodret nedad, men ikke opad.

En bold er i areal under reparation, når den ligger i, eller nogen del af den berører arealet under reparation.

Pæle der definerer grænsen for eller angiver areal under reparation er forhindringer.

Note: Komiteen kan lave en Lokal Regel, der forbyder spil fra areal under reparation eller fra et miljøfølsomt område, som er defineret som areal under reparation.

Banen

”Banen“ er hele området inden for de grænser, som Komiteen har fastsat (se Regel 33-2).

Best-ball

Se “Former for hulspil”.

Bold i hul

Se ”I hul“.

Bold, som har flyttet sig

Se ”Flyttet sig”.

Bold i spil

En bold er ”i spil”, så snart spilleren har udført et slagteestedet.

Den vedbliver at være i spil, indtil den er i hul, undtagen når den er tabt, out of bounds eller løftet, eller erstattet af en anden bold, uanset om denne erstatning er tilladt eller ej. En sådan erstatningsbold bliver bolden i spil.
En bold i spil, som er blevet markeret men ikke løftet, forbliver i spil. En bold, som er blevet markeret, løftet og genplaceret, er på ny i spil, uanset om boldmarkeringsmærket er blevet fjernet eller ej.

Hvis en bold bliver spillet fra et sted uden for teestedets grænser, når spilleren starter spil på et hul, eller når spilleren forsøger at rette denne fejl, er bolden ikke i spil, og Regel 11-4 eller 11-5 gælder. Ellers omfatter bold i spil en bold, som er spillet fra et sted uden for teestedets grænser, når spilleren vælger at spille eller skal spille sit næste slag fra teestedet.

Undtagelse i hulspil: Bold i spil omfatter en bold, som er spillet af spilleren fra et sted uden for teestedets grænser ved starten af spillet på hullet, såfremt modstanderen ikke forlanger slaget annulleret i henhold til Regel 11-4a.

Bold tabt

Se ”Tabt bold”.

Bunker

En ”bunker“ er en hazard, der består af et behandlet jordstykke, ofte en fordybning, hvorfra græstørven eller jorden er fjernet og erstattet med sand eller lignende.

Græsbevokset areal, der afgrænser eller er i en bunker samt en bunkervæg af stablet græstørv (uanset om den er græsbevokset eller af jord), er ikke en del af bunkeren. En væg eller bunkerkant, som ikke er græsbevokset, er en del af bunkeren.

Bunkerens grænse forlænges lodret nedad, men ikke opad.

En bold er i en bunker, når den ligger i, eller nogen del af den berører bunkeren.

Caddie

En ”caddie“ er en person, der assisterer spilleren i overensstemmelse med Reglerne, hvilket kan inkludere at bære eller at tage sig af en spillers køller under spillet.

Når en caddie er engageret af flere spillere, anses han altid for at være caddie for den af disse spillere, hvis bold (eller hvis partners bold) det drejer sig om, og det udstyr, caddien tager sig af, anses for at være denne spillers udstyr, bortset fra når caddien retter sig efter specifikke direktiver fra en anden af spillerne, der deler caddien (eller denne anden spillers partner). I så fald anses han for at være denne anden spillers caddie.

Dommer

En ”dommer“ er en person udnævnt af Komiteen til at træffe afgørelser om faktiske forhold og til at anvende Reglerne. Han skal skride ind ved enhver overtrædelse af Reglerne, som han måtte iagttage, eller som han bliver gjort opmærksom på.

En dommer bør ikke passe flagstangen, stå ved hullet eller markere dettes placering eller løfte bolden eller markere dens position.

Undtagelse i hulspil: Medmindre en dommer er udpeget til at ledsage spillerne under hele matchen, har han ingen autoritet til at skride ind i matchen andet end i relation til Regel 1-3, 6-7 eller 33-7.

Erstatningsbold

En ”erstatningsbold” er en bold, som er sat i spil i stedet for den oprindelige bold, som var enten i spil, tabt, out of bounds eller løftet, hvad enten erstatningen var tilladt eller ej. En erstatningsbold bliver bolden i spil, når den er droppet eller placeret (se Regel 20-4).

Fastsat runde

Den ”fastsatte runde“ består i at spille banens huller i deres rigtige rækkefølge, medmindre andet er bestemt af Komiteen. Antallet af huller i en fastsat runde er 18, medmindre et lavere antal bestemmes af Komiteen. Om forlængelse af en fastsat runde i hulspil, se Regel 2-3.

Flagstang

”Flagstangen“ er en flytbar, lige stang med eller uden påsat flagdug eller andet materiale, der er placeret midt i hullet for at vise dettes placering. Dens tværsnit skal være cirkulært. Belægning eller vibrationsdæmpende materiale, som kunne have urimelig indflydelse på boldens bevægelse, er forbudt.

Flyttet sig

En bold anses for at have ”flyttet sig“, hvis den bevæger sig fra sin position og kommer til hvile i et andet leje.

Forecaddie

En “forecaddie” er en person ansat af Komiteen for at vise spillerne, hvor deres bolde ligger under spillet. Han er en outside agency.

Forhindringer

”Forhindringer“ er alt tilvirket, herunder vejes og stiers kunstige overfladebelægninger og sider og kunstigt fremstillet is, med undtagelse af:
a. Genstande, der angiver out of bounds, som f.eks. mure, hegn, pæle og rækværker,
b. Enhver del af en ikke-flytbar, tilvirket genstand, der er out of bounds, og
c. Enhver konstruktion, der af Komiteen er bestemt som værende en integrerende del af banen.

En forhindring er en flytbar forhindring, hvis den kan flyttes uden urimelig anstrengelse, uden unødig forsinkelse af spillet og uden at beskadige noget. I modsat fald er den en ikke-flytbar forhindring.

Note: Komiteen kan lave en Lokal Regel, der bestemmer en flytbar forhindring som værende en ikke-flytbar forhindring.

Forkert bold

En “forkert bold” er enhver anden bold end spillerens:

 • bold i spil,
 • provisoriske bold, eller
 • anden bold spillet i overensstemmelse med Regel 3-3 eller Regel 20-7c i slagspil.

En bold i spil omfatter også en erstatningsbold for bolden i spil, hvad enten erstatningen er tilladt eller ej. En erstatningsbold bliver bolden i spil, når den er blevet droppet eller placeret (se Regel 20-4).

Forkert green

En “forkert green” er enhver green, der ikke hører til det hul, der spilles. Medmindre Komiteen har bestemt andet, omfatter dette udtryk en øvelses green eller en indspils greenbanen.

Former for hulspil

Single: En match, i hvilken én spiller spiller mod en anden spiller.

Threesome: En match, i hvilken én spiller spiller mod to spillere, og hver side spiller én bold.

Foursome: En match, i hvilken to spillere spiller mod to andre spillere, og hver side spiller én bold.

Three-ball: Tre spillere spiller mod hinanden, og hver spiller spiller sin egen bold. Hver spiller spiller to særskilte matcher.

Best-ball: En match, i hvilken én spiller spiller mod to eller tre spilleres bedste bold.

Four-ball: En match, i hvilken to spillere spiller deres bedste bold mod to andre spilleres bedste bold.

Former for slagspil

Individuel: En turnering, i hvilken hver slagspiller spiller som enkeltperson.

Foursome: En turnering, i hvilken to slagspillere spiller som partnere og spiller én bold.

Four-ball: En turnering, i hvilken to slagspillere spiller som partnere og spiller hver sin bold. Partnernes laveste score er scoren for hullet. Der er ingen straf hvis én af partnerne ikke færdigspiller hullet.

Note: For bogey, par og Stableford turneringer se Regel 32-1.

Four-ball
Se ”Former for hulspil” og “Former for slagspil”.

Foursome
Se ”Former for hulspil” og “Former for slagspil”.

Gravende dyr

Et “gravende dyr” er et dyr (bortset fra en orm, et insekt eller lignende), der graver et hul i jorden for at bo eller søge ly i det, f.eks. en kanin, muldvarp, ræv, jordegern eller salamander.

Note: Et hul lavet af et ikke-gravende dyr, som f.eks. en hund, er ikke et unormalt overfladeforhold, medmindre det er markeret eller angivet som areal under reparation.

Greenen

”Greenen“ er hele det areal, der er særligt behandlet til at putte på eller på anden måde angivet af Komiteen som sådant, på det hul, der er ved at blive spillet. En bold er på greenen, når nogen del af den berører greenen.

Hazarder

En ”hazard“ er enhver bunker eller vandhazard.

Honnøren

Den spiller, der skal slå først fra teestedet, siges at have “honnøren”.

Hullet

”Hullet“ skal være 4 1/4 eng. tommer (108 mm) i diameter og mindst 4 eng. tommer (101,6 mm) dybt. Hvis der anvendes en foring, skal denne være nedsænket mindst 1 eng. tomme (25,4 mm) under greenens overflade, medmindre jordens beskaffenhed umuliggør dette. Dens ydre diameter må ikke overstige 4 1/4 eng. tommer (108 mm).

I hul

En bold er ”i hul“, når den kommer til hvile inden for hullets omkreds, og hele bolden er under hulkanten.

I spil

Se ”Bold i spil“.

Komiteen

”Komiteen“ er den turneringskomite, der leder turneringen, eller – hvis det er et spørgsmål, der ikke vedrører en turnering – banekomiteen.

Løse naturgenstande

”Løse naturgenstande“ er utilvirkede genstande, herunder:

 • sten, blade, kviste, grene og lignende,
 • gødning, og
 • orme, insekter og lignende, og skud og knolde frembragt af disse dyr,

forudsat at de ikke:

 • er fastsiddende eller vokser,
 • er jordfaste, eller
 • klæber til bolden.

Sand og løs jord er løse naturgenstandegreenen, men ikke andre steder.

Sne og naturlig is, bortset fra rim, er enten tilfældigt vand eller løse naturgenstande efter spillerens valg.

Dug og rim er ikke løse naturgenstande.

Markør

En ”markør“ er en person udnævnt af Komiteen til i slagspil at føre regnskab med en slagspillers score. Han kan være en medslagspiller. Han er ikke dommer.

Medslagspiller

Se ”Slagspiller“.

Modstander

En ”modstander” er en deltager på en side, som spillerens side spiller imod i hulspil.

Nærmeste punkt for lempelse

Det “nærmeste punkt for lempelse” er referencepunktet, når man tager lempelse uden straf for gene fra en ikke-flytbar forhindring (Regel 24-2), et unormalt overfladeforhold (Regel 25-1) eller en forkert green (Regel 25-3).

Det er det punkt på banen, som er nærmest det sted, hvor bolden ligger:
(i) som ikke er nærmere hullet, og
(ii) hvor, hvis bolden lå dér, gene fra den forekomst, hvorfra lempelse søges, ikke ville eksistere for det slag, som spilleren ville have udført fra den oprindelige position, hvis forekomsten ikke var der.

Note: For at bestemme det nærmeste punkt for lempelse nøjagtigt, bør spilleren bruge den kølle, som han ville have anvendt til sit næste slag, hvis forekomsten ikke var der, til at simulere stedet for adresseringen, spilleretningen og for svinget for et sådant slag.

Observatør

En ”observatør“ er en person udnævnt af Komiteen til at bistå en dommer i afgørelser om faktiske forhold og gøre ham opmærksom på enhver overtrædelse af Reglerne. En observatør bør ikke passe flagstangen, stå ved hullet eller markere dettes placering eller løfte bolden eller markere dens position.

Out of bounds

“Out of bounds“ (uden for banens grænser) er på den anden side af banens grænser eller nogen del af banen, som Komiteen har markeret således.

Når out of bounds er defineret med henvisning til pæle eller et hegn eller som beliggende på den anden side af pæle eller et hegn, bestemmes out of bounds linjen af pælenes eller hegnspælenes nærmeste indvendige punkter i jordhøjde. Der ses bort fra skråstivere. Når både pæle og afstribninger anvendes for at markere out of bounds, angiver pælene out of bounds og afstribningerne definerer out of bounds. Når out of bounds defineres af en afstribning på jorden, er selve afstribningen out of bounds. Out of bounds linjen forlænges lodret opad og nedad.

Bolden er out of bounds, når hele bolden ligger out of bounds. En spiller må stå out of bounds og spille en bold, der er in bounds.

Genstande, der definerer out of bounds, som f.eks. mure, hegn, pæle og stakitter, er ikke forhindringer og anses for at være fastsiddende. Pæle der angiver out of bounds er ikke forhindringer og anses for at være fastsiddende.

Note 1: Pæle eller afstribninger der definerer out of bounds bør være hvide.

Note 2: Komiteen kan lave en Lokal Regel, som fastsætter, at pæle, der angiver men ikke definerer out of bounds, er forhindringer.

Outside agency

En ”outside agency“ i hulspil er enhver indvirkning af noget andet eller nogen anden end enten spillerens eller modstanderens side, nogen af sidernes caddier, enhver bold spillet af nogen af siderne på det hul, der er ved at blive spillet, eller nogen af sidernes udstyr.

En outside agency i slagspil er enhver indvirkning af noget andet eller nogen anden end slagspillerens side, en af sidens caddier, enhver bold spillet af siden på det hul, der er ved at blive spillet, eller noget af sidens udstyr.

Også dommere, markører, observatører og forecaddier er outside agencies. Hverken vind eller vand er en outside agency.

Parallel vandhazard

En ”parallel vandhazard“ er en vandhazard eller den del af en vandhazard, der forløber på en sådan måde, at det ikke er muligt, eller af Komiteen anses for ikke praktisk gennemførligt at droppe en bold bag vandhazarden i overensstemmelse med Regel 26-1b. Alt areal eller vand inden for en parallel vandhazards grænser er en del af den parallelle vandhazard.

Når grænsen for en parallel vandhazard defineres af pæle, står pælene i den parallelle vandhazard, og grænsen for den parallelle vandhazard defineres af pælenes nærmeste udvendige punkter i jordhøjde. Når både pæle og afstribninger anvendes for at markere en parallel vandhazard, angiver pælene den parallelle vandhazard og afstribningerne definerer grænsen for den parallelle vandhazard. Når grænsen for en parallel vandhazard defineres af en afstribning på jorden, er selve afstribningen i den parallelle vandhazard. Grænsen for en parallel vandhazard forlænges lodret nedad og opad.

En bold er i en parallel vandhazard, når den ligger i, eller nogen del af den berører den parallelle vandhazard.

Pæle der definerer grænsen for eller angiver en parallel vandhazard er forhindringer.

Note 1: Den del af en vandhazard, der skal spilles som en parallel vandhazard, skal afmærkes tydeligt. Pæle eller afstribninger, som definerer grænsen for eller angiver parallelle vandhazarder, skal være røde.

Note 2: Komiteen kan lave en Lokal Regel, der forbyder spil fra et miljøfølsomt område, som er defineret som en parallel vandhazard.

Note 3: Komiteen kan definere en parallel vandhazard som en vandhazard.

Partner

”Partnere“ er spillere, der tilsammen udgør en side. Hvor formuleringen af Reglerne tillader det, omfatter i en threesome, foursome, best-ball og four-ball ordet ”spiller“ også partneren eller partnerne.

Provisorisk bold

En ”provisorisk bold“ er en bold spillet i henhold til Regel 27-2, hvis den oprindelige bold kan være tabt andre steder end i en vandhazard eller kan være out of bounds.

Puttelinjen

“Puttelinjen“ er den linje, spilleren ønsker, at bolden skal bevæge sig ad efter et slaggreenen. Med undtagelse af den i Regel 16-1e omhandlede situation omfatter puttelinjen en rimelig afstand til begge sider af den påtænkte linje. Puttelinjen strækker sig ikke forbi hullet.

R&A

”R&A” betyder R&A Rules Limited

Regel eller Regler

Begrebet “Regel” omfatter

a. Golfreglerne og deres fortolkning, som fremgår af ”Decisions on The Rules of Golf”,
b. Enhver turneringsbetingelse, som er fastsat af Komiteen iht. Regel 33-1 og Tillæg I,
c. Enhver Lokal Regel, som er lavet af Komiteen i henhold til Regel 33-8a og Tillæg I, og
d. Specifikationerne for:
(i) køller og bolde i Appendix II og III i den engelske udgave af Golfreglerne og deres fortolkning, som fremgår af ”A Guide to the Rules on Clubs and Balls”, og
(ii) hjælpemidler og andet udstyr i Tillæg IV.

Rub of the green

”Rub of the green“ forekommer, når en bold, der er i bevægelse, tilfældigt føres ud af retning eller stoppes af en outside agency (se Regel 19-1).

Råd
“Råd“ er enhver anvisning eller ethvert forslag, som kunne påvirke en spiller i hans planlægning af spillet, hans valg af kølle eller måden at udføre et slag på.

Oplysning om Reglerne, afstand eller om almindeligt kendte omstændigheder, som f.eks. placeringen af hazarder eller af flagstangengreen, er ikke råd.

Side

En ”side” er en spiller, eller to eller flere spillere, som er partnere. I hulspil er hver deltager på den modsatte side en modstander. I slagspil er deltagerne på alle sider slagspillere, og deltagere på forskellige sider, der spiller sammen, er medslagspillere.

Single

Se ”Former for hulspil”.

Slag

Et ”slag“ er den fremadgående bevægelse af køllen, som foretages i den hensigt at slå til bolden og flytte den, men hvis en spiller frivilligt bremser sit nedsving, inden køllehovedet når bolden, har han ikke udført et slag.

Slag, givne eller modtagne

De ”givne eller modtagne slag” i Regel 6-2 er i hulspil de slag, som en side får i forhold til modstandersiden, og i slagspil de slag, som fremkommer af turneringsbetingelsers eventuelle Regler herom.

Slag og afstand

En spiller må, på et hvilket som helst tidspunkt, med ét straffeslag, spille en bold fra et sted så nær som muligt ved det sted, hvorfra den oprindelige bold sidst blev spillet (se Regel 20-5), dvs. gå frem med ét straffeslag og tab af afstand – ”slag og afstand”.

Hvis en spiller udfører et slag til en bold fra det sted, hvorfra den oprindelige bold sidst blev spillet, anses han for at være gået frem efter slag og afstand, undtagen når andet er foreskrevet i Reglerne.

Slagspiller

En ”slagspiller“ er en deltager i en slagspilturnering. En ”medslagspiller“ er enhver person, som slagspilleren spiller sammen med. De er ikke partnere.

Hvor formuleringen af Reglerne tillader det, omfatter i foursome- og four-ball- slagspilturneringer ordene “slagspiller” og “medslagspiller” også partneren.

Spillehandicap

En spillers ”spillehandicap” er den talværdi (heltal) som aflæses i konverteringstabellen.

Spillelinjen

“Spillelinjen“ er den retning, spilleren ønsker, at bolden skal tage efter et slag, plus en rimelig afstand til begge sider af den påtænkte retning. Spillelinjen forlænges lodret opad fra jordoverfladen, men strækker sig ikke forbi hullet.

Stance

En spiller har taget sin ”stance“, når han har anbragt sine fødder ved bolden som forberedelse til at udføre et slag.

Straffeslag

Et ”straffeslag“ er et slag, der lægges til en spillers eller en sides score efter bestemte Regler. Straffeslag har ingen indflydelse på spilleordenen i en threesome eller foursome.

Tabt bold

En bold anses for at være ”tabt“, hvis:
a. Den ikke findes eller af spilleren identificeres som hans inden fem minutter efter, at spillerens side eller hans eller deres caddier er begyndt at søge efter den, eller
b. Spilleren har udført et slag til en provisorisk bold fra det sted eller fra et sted nærmere hullet end det sted, hvor den oprindelige bold formodes at være (se Regel 27-2b); eller
c. Spilleren har sat en anden bold i spil efter slag og afstand efter Regel 26-1a, 27-1 eller 28a; eller
d. Spilleren har sat en anden bold i spil fordi det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden, som ikke er blevet fundet, er flyttet af en outside agency (se Regel 18-1), er i en forhindring (se Regel 24-3), er i et unormalt overfladeforhold (se Regel 25-1c) eller er i en vandhazard (se Regel 26-1b eller c); eller
e. Spilleren har udført et slag til en erstatningsbold.

Den tid, der medgår til spil med forkert bold, medregnes ikke i de fem minutter, hvori der må søges.

Teested

”Teestedet“ er startstedet til det hul, der skal spilles. Det omfatter et rektangulært areal i en dybde af to køllelængder målt fra frontlinjen. Frontlinjen og siderne afgrænses af ydersiderne af to teestedsmarkeringer. Bolden er uden for teestedet, når hele bolden ligger uden for teestedet.

Three-ball

Se “Former for hulspil”.

Threesome

Se ”Former for hulspil”.

Through the green

”Through the green“ er hele banens område med undtagelse af:
a. Teestedet og greenen på det hul, der er ved at blive spillet, og
b. Alle hazarderbanen.

Tilfældigt vand

”Tilfældigt vand“ er enhver midlertidig ansamling af vand på banen, som ikke er i en vandhazard, og som er synlig før eller efter, at spilleren tager sin stance. Sne og naturlig is, bortset fra rim, er enten tilfældigt vand eller løse naturgenstande efter spillerens valg.

Kunstigt fremstillet is er en forhindring. Dug og rim er ikke tilfældigt vand.

En bold er i tilfældigt vand, når den ligger i, eller nogen del af den berører det
tilfældige vand.

Udstyr

“Udstyr” er alt det, som spilleren eller spillerens caddie bruger, har på, holder eller bærer, bortset fra:

 • enhver bold som spilleren har spillet på det hul, der er ved at blive spillet, og
 • enhver mindre genstand, som f.eks. en mønt eller en tee, når denne bruges til at markere en bolds position eller udstrækningen af det område, i hvilket en bold skal droppes.

Note 1: En bold, der er spillet på det hul, der er ved at blive spillet, er udstyr, når den er løftet og ikke på ny er sat i spil.

Note 2: Udstyr omfatter genstande anbragt på banen til brug for banens pleje, som f.eks. river, når de holdes eller bæres.

Note 3: Når udstyr deles af to eller flere spillere, anses det delte udstyr for at tilhøre kun én af de spillere, der deler det.

Hvis en delt golfvogn køres af én af de spillere, som deler den (eller hans partner eller nogen af deres caddier), anses vognen og alt, hvad den indeholder, for at være denne spillers udstyr. Ellers anses vognen og alt, hvad den indeholder, for at være udstyr tilhørende den af de spillere, som deler vognen, og hvis bold (eller hvis partners bold) det drejer sig om.

Andet delt udstyr anses for at være udstyr tilhørende den spiller, som sidst brugte, havde det på, holdt eller bar det. Det vedbliver at være denne spillers udstyr indtil den anden spiller (eller hans partner eller nogen af deres caddier) bruger, har det på, holder eller bærer det.

Unormale overfladeforhold

“Unormale overfladeforhold” er alt tilfældigt vand, areal under reparation eller hul, tue eller løbegang på banen lavet af et gravende dyr, krybdyr eller en fugl.

Vandhazarder

”Vandhazarder“ er alle have, søer, damme, floder, grøfter, afvandingsrender og andre overfladevandløb, (hvad enten de indeholder vand eller ej), og alt af lignende art på banen. Alt areal eller vand inden for en vandhazards grænser er en del af vandhazarden.

Når grænsen for en vandhazard defineres af pæle, står pælene i vandhazarden, og grænsen for vandhazarden defineres af pælenes nærmeste udvendige punkter i jordhøjde. Når både pæle og afstribninger anvendes for at markere en vandhazard, angiver pælene vandhazarden og afstribningerne definerer grænsen for vandhazarden. Når grænsen for en vandhazard defineres af en afstribning på jorden, er selve afstribningen i vandhazarden. Grænsen for en vandhazard forlænges lodret nedad og opad.

En bold er i en vandhazard, når den ligger i, eller nogen del af den berører vandhazarden.

Pæle, der definerer grænsen for eller angiver en vandhazard, er forhindringer.

Note 1: Pæle eller afstribninger, som definerer grænsen for eller angiver vandhazarder, skal være gule.

Note 2: Komiteen kan lave en Lokal Regel, der forbyder spil fra et miljøfølsomt område, som er defineret som en vandhazard.