GOLFREGLERNE

Regel 3-3. Tvivl om fremgangsmåden

Reglen er blevet ændret med yderligere retningslinjer for:

  1. Fremgangsmåden for en spiller, som er usikker på hvordan han skal fortsætte, og beslutter at spille to bolde, og
  2. Hvorledes Komitéen bør afgøre hvilken bold, der er tællende i sådanne situationer.

Desuden er reglen udvidet med retningslinjer for hvilken bold, der tæller, når Reglerne ikke tillader fremgangsmåden anvendt med nogen af boldene.

Undtagelse til Regel 6-6d. Forkert score på et hul

Denne nye undtagelse betyder, at hvis en slagspiller indleverer en score, der på noget hul er lavere end den faktiske score, alene fordi han ikke fik medregnet et eller flere straffeslag, som han, inden han indleverede scorekortet, ikke vidste, han havde pådraget sig, bliver han ikke diskvalificeret. Under sådanne omstændigheder pådrager slagspilleren sig straffen som foreskrevet i den anvendelige regel samt yderligere to straffeslag for hvert hul, hvorpå slagspilleren har begået brud på Regel 6-6d.

Regel 14-1b. Forankring af køllen

En ny regel er tilføjet for at forbyde forankring af køllen, hverken ”direkte” eller ved at anvende et ”forankringspunkt” under udførelse af et slag.

Regel 14-3. Kunstige hjælpemidler, usædvanligt udstyr og unormal brug af udstyr

Der er udvidet med flere tilføjelse, herunder:

  1. Reglen er udvidet med en principerklæring om, hvad der vejleder Kommitéen i vurderingen af, om brug af en given genstand er brud på Regel 14-3.
  2. For at tydeliggøre reglen, er den tidligere reference til ”usædvanlig brug af udstyr” ændret til ”unormal brug af udstyr”, og
  3. Straffen for spillerens første brud på Regel 14-3 under en fastsat runde er blevet modificeret fra diskvalifikation til tab af hul i hulspil eller to straffeslag i slagspil, med diskvalifikation for en efterfølgende overtrædelse af Reglen.

Regel 18-2. Bold i hvile flyttet af spiller, partner, caddie eller udstyr

Regel 18-2b (Bold flytter sig efter adresseringen) er udgået. Dette betyder, at når bolden bevæger sig efter at spilleren har adresseret den, sker tildelingen af en straf efter Regel 18-2 udelukkende på basis af, hvorvidt spilleren var skyld i, at bolden bevægede sig.

Regel 25-2. Fæstnet bold

Noter er blevet tilføjet for at:

  1. tydeliggøre hvornår en bold er fæstnet og
  2. fastslå at Komitéen kan tilføje en Lokal Regel, som tillader lempelse uden straf for en bold fæstnet hvor som helst through the green.

Regel 26-2. Bold spillet fra et sted i en vandhazard

Reglen er omformuleret udelukkende for tydelighed.

Tillæg I – Lokale Regler og turneringsbetingelser

Tidligere afsnit A og B i Tillæg 1 omhandlende Lokale Regler er slået sammen for at samle alle de relevante bestemmelser vedr. Lokale Regler ét sted.

Tillæg IV – Apparater og andet udstyr

Dette tillæg har ikke tidligere været oversat til dansk, men er tilføjet denne udgave af Golfreglerne, da tillægget vurderes at indeholde væsentlig information for golfspilleren; særligt vedrørende afstandsmålere.

Afsnit 5, som omhandler afstandsmålere, er tilrettet således, at når en Lokal Regel som tillader brugen af afstandsmålere er i brug, overtrædes Regel 14-3 kun, såfremt en spiller bruger apparatet med et andet formål, som er forbudt ifølge Reglen. Tidligere, når en Lokal Regel om brug af afstandsmålere var gældende, overtrådte spilleren Regel 14-3 hvis han brugte en afstandsmåler som også indeholdt andre funktioner, hvis brug ville overtræde Regel 14-3, uanset om sådanne funktioner rent faktisk blev brugt af spilleren.

AMATØRREGLERNE

Regel 3-1b Præmiepenge til velgørenhed

Der er tilføjet en ny Regel 3-1b for at gøre det muligt for amatører at deltage i turneringer, hvor præmiepengene eller tilsvarende doneres til en anerkendt velgørenhedsinstitution under forudsætning af, at der forinden er opnået godkendelse heraf hos Dansk Golf Union.

Regel 4-3 Underholdsudgifter

En ny Regel 4-3 er introduceret for at tydeliggøre, at en amatørgolfspiller må modtage rimelig godtgørelse, der ikke overstiger de faktiske omkostninger, for ikke-turneringsrelaterede golfaktiviteter.

Regel 9-2b(i) Prøvetidens længde ved genindtræden i amatørstatus – professionalisme

De anbefalede retningslinjer for prøveperioden for genindtræden er ændret for at fastsætte, at en periode i strid med reglerne i seks år eller mere (tidligere fem år eller mere) bør resultere i en prøveperiode på to år.

Desuden er reglen ændret således, at hvis en person, der søger om genindtrædelse, i udbredt grad har spillet om præmiepenge, bør turneringsniveauet og ansøgerens resultater tages med i vurderingen af om prøveperiodens længde bør forlænges.