AUKTIONSVILKÅR FOR AUKTIONSSITET PÅ GOLF.DK

Printer venlig versionSend til en ven
1. GENERELT OM AUKTIONSSITET

 

1.1 Onlineauktionssitet på Golf.dk ejes og drives af Golf.dk ApS, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.

 

1.2 Golf.dk ApS formidler kontakt mellem privatpersoner (forbruger) som sælger og køber. Onlineauktionssitet henvender sig ikke til erhvervsdrivende.

 

  1. Auktionsbetingelser fastlægger vilkårene for sælger og købers brug af auktionssitet på Golf.dk, herunder sælger og købers rettigheder samt forpligtelser.

 

  1. Alle priser på auktionssitet er angivet i DKK.

 

  1. Golf.dk ApS forbeholder sig ret til uden yderligere varsel at ændre auktionsvilkårene, såfremt det er nødvendigt eller lovgivningsmæssigt påkrævet.

 

 

2. BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF AUKTIONSITET

 

  1. Anvendelse af auktionssitet er betinget af, at sælger og køber registrerer sig som bruger på Golf.dk og accepterer nærværende betingelser og vilkår som gældende ved enhver anvendelse af auktionssitet.

 

  1. Auktionssitet anvendes til salgsformidling af alle former for varer og -ydelser.

 

  1. Auktionssitet henvender sig til privatpersoner (forbruger). Det er generelt forbudt at anvende auktionssitet i kommercielt øjemed, herunder bl.a. at reklamere for eller fremme salget af erhvervsdrivendes varer/ydelser eller som generel kommunikationsmiddel mellem erhvervsdrivende og bruger.

 

2.4 Anvendelse af auktionssitet er betinget af, at personen er over 18 år, er myndige til at indgå aftaler, der er retsligt bindende i forhold til tredjemand i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler herom.

 

2.5 Anvendelse af auktionssitet er betinget af, at sælger har uindskrænket ejendomsret og ret til at råde over varen og at de i enhver henseende er frie og ubehæftede. Når køber opfylder sine betingelser overfor sælger, skal køber opnå fuld og uindskrænket ejendomsret til varen.

 

2.6 Er betingelserne for anvendelse af auktionssitet ikke er opfyldt, er vedkommende uberettiget til at registrere sig som bruger og/eller anvende auktionssitet.

 

2.7 Golf.dk ApS forbeholder sig ret til at fjerne auktioner, som uberettiget måtte være tilgængelig på auktionssitet. Fjernelsen sker uden varsel og uden at der kan rejses krav af nogen art, herunder fx om tilbagebetaling af vederlag.

 

 

3. BRUGERREGISTRERING

 

 

3.1 Registrering som sælger og køber

3.1.1 Alle privatpersoner kan registreres som sælger og køber på auktionssitet.

 

3.1.2 I forbindelse med registreringen skal følgende oplysninger blandt andet afgives: Fulde navn, adresse, fødselsdag, mobil, telefon og e-mail.

 

3.2 Øvrige væsentlige forhold

3.2.1 En registeret bruger hos Golf.dk ApS har ansvaret for, at de registrerede oplysninger er fyldestgørende og korrekte. Brugeren kan altid tjekke oplysningerne under Golf.dk, hvor der også kan foretages nødvendige rettelser.

 

3.2.2 Ved angivelse af falske registreringsoplysninger, misbrug eller mistanke om misbrug af brugeridentitet eller lignende, forbeholder Golf.dk ApS sig ret til at indstille, slette, afvise eller på anden måde nægte en eller flere bestemte brugere registrering/adgang til auktionssitet.

 

   1. En bruger forpligter sig til skriftligt at meddele Golf.dk ApS, ved mistanke om misbrug af den personlige brugeridentitet (personlige brugernavn/password). Skriftlig meddelelse kan rettes til info@golf.dk. ApS påtager sig intet ansvar for misbrug af brugernavn og/eller password.

 

3.2.4 Golf.dk ApS kan uden begrundelse stille yderligere betingelser for registrering af en eller flere brugere.

 

 

4. ANSVARSGRUNDLAG

 

4.1 Ansvarsgrundlag

4.1.1 Golf.dk ApS er aldrig part i de handler, der bliver indgået via auktionssitet og kan således ikke blive gjort ansvarlig. Golf.dk. ApS formidler kun en kontakt mellem sælger og køber.

 

4.1.2 Golf.dk ApS har intet ansvar for indgåelsen eller gennemførelsen af handlen/købsaftalen, herunder fx i forhold til varens kvalitet, sikkerhed, lovlighed, ejendomsretten, sælger eller købers udviste adfærd, sælgers vilje til at sælge varen og købers mulighed for at opfylde købsaftalen.

 

Sælger har alene ansvaret for varens oplysning, beskrivelse, prissætning mv., jf. punkt 6.

 

4.1.3 Golf.dk ApS har intet ansvar for bruger, der ikke opfylder betingelserne for anvendelse af auktionssitet. Således garanterer Golf.dk ApS ikke for, at køber og sælger er dem, som de udgiver sig for at være.

 

4.1.4 Tilsvarende har Golf.dk ApS intet ansvar for tab i forbindelse med forsinkelser eller andre tvister der skyldes brugeres internetforbindelse, opkobling eller anvendelse af ikke-tidssvarende computere eller programmer.

 

4.1.5 Golf.dk ApS har intet ansvar har tab som følge af forsinkelser eller vira, der er opstået på grund af e-mails eller downloads. Golf.dk ApS har endvidere intet ansvar i tilfælde af nedbrud, driftsforstyrrelser mv. af golf.dk og/eller auktionssitet.

 

4.1.6 Golf.dk ApS tager forbehold for trykfejl, indtastningsfejl og andre fejlskrifter, og har i en sådan forbindelse intet ansvar.

 

4.2 Ansvarsbegrænsning

4.2.1 Såfremt Golf.dk ApS trods punkt 4.1 ifalder et erstatningsansvar, kan erstatningskravet aldrig overstige det beløb, som Golf.dk ApS har modtaget i vederlag fra køber og sælger i forbindelse med den aktuelle handel, der er årsag til erstatningskravet.

 

4.2.2 Golf.dk ApS har ikke ansvar for indirekte tab som bruger måtte lider, herunder fx misbrug af personlig brugeridentitet.

 

 

5. BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

 

  1. Ved registrering som bruger og/eller accept af auktionsvilkårene samtykker sælger og køber til Golf.dk ApS elektroniske behandling af brugeroplysninger i overensstemmelse med reglerne herfor i lov om behandling af personoplysninger.

 

  1. Alle oplysninger, der bliver afgivet ved registrering som bruger, behandles fortroligt og opbevares på en sikret database hos Golf.dk ApS.

 

  1. Brugeren accepterer ved registreringen, at Golf.dk ApS har ret til at videregive fornødne oplysninger til tredjemand i det omfang det er nødvendigt for auktionens gennemførelse.

 

  1. Golf.dk ApS videregiver i øvrigt ikke oplysningerne til andre formål (fx markedsføringsmæssige formål) eller andre personer, medmindre brugeren har givet sit direkte samtykke. Et sådant samtykke kan gives ved selve brugerregistreringen eller på et senere tidspunkt.

 

 

6. AUKTIONENS GENNEMFØRELSE

 

6.1 Registrering af vare på auktion

6.1.1 Brugere kan registrere en vare eller ydelse til auktion på Golf.dk.

 

6.2 Vare- og ydelsesbeskrivelse

6.2.1 Sælger indestår for, at varen/ydelse fra registreringstidspunktet er i overensstemmelse med sælgers beskrivelse af produktet. Sælger forpligter sig således til at levere en produktet som beskrevet. Sælger erklærer loyalt at have oplyst om alle forhold. Alle relevante forhold for købet skal beskrives, herunder fx varens mærke, alder og stand.

 

6.2.3 Sælger indestår for at have uindskrænket ejendomsret til varen, herunder at den endelige handel kan gennemføres fri og ubehæftet.

 

6.3 Mindstepris

6.3.1 Ved oprettelsen bestemmer sælger en mindstepris på varen. Mindsteprisen er en bundgrænse for, hvornår en handel juridisk er bindende og dermed for, hvornår sælger bliver forpligtet til at sælge varen.

 

6.3.2 Golf.dk ApS forbeholder sig ret til at afvise en auktion, når mindsteprisen skønnes at være for høj. Udøver Golf.dk ApS sin ret kan der ikke rejses et krav af nogen art overfor Golf.dk ApS.

 

6.3.3 Når et bud er lig med eller overstiger den af sælger fastsatte mindstepris, er sælger forpligtet til at sælge varen til den køber, der har afgivet det højeste bud.

 

6.3.4 Opnår sælger ikke mindsteprisen ved auktionens slutning, er sælger ikke forpligtet til at sælge varen på auktionen. I den forbindelse forbeholder Golf.dk ApS sig ret til videregivelse af fornødne oplysninger til sælger, således sælger kan kontakte den højstbydende køber med henblik på salg af vare.

 

6.4 Afbrydelse af auktion

6.4.1 Når der en køber har budt på en auktionsvare, kan sælger ikke trække varen tilbage fra auktionen.

 

6.5 Forbud mod salg til anden side

6.5.1 Sælger er, er efter at der er budt på auktionsvaren, uberettiget til at sælge produktet til andre eller sætte den til salg andre steder end på Golf.dk. ApS auktionssite.

 

6.5.2 Sælges varen til anden side på trods af ovennævnte, er sælger pligtig at betale en aftalt bod på i alt 25 % af varens mindstepris til Golf.dk ApS og den højestbydende køber til fuld og endelig afgørelse af den begåede misligholdelse. Boden overføres til den højestbydende køber som kompensation for, at køber ikke erhverver adkomst til varen. Køber kan ikke herudover rette noget krav mod sælger. Køber kan ikke rejse noget krav mod Golf.dk ApS om inddrivelse af beløbet, eller i øvrigt rette noget krav imod Golf.dk ApS.

 

6.6 Start og slut på auktion

6.6.1 Sælger bestemmer start og sluttidspunkt på auktioner oprettet på auktionssitet.

 

6.6.2 Golf.dk ApS forbeholder sig ret til, hvis juridiske eller tekniske forhold begrunder det, uden varsel og uden betaling af noget vederlag til sælger eller køber, at ændre tidspunkt eller helt aflyse en ellers planlagt auktion. Denne ret har Golf.dk ApS også efter auktionen er påbegyndt.

 

 

7. GYLDIGHED AF BUD

7.1 Afgivne bud er synlige, og budgiver er enten synlig med navn eller alias.

 

7.2 En registeret bruger hæfter for samtlige bud der måtte være afgivet ved brug af brugerens brugeridentitet. Bud kan ikke efter afgivelsen nedsættes eller annulleres.

 

7.3 Afgivne bud skal være højere end allerede placerede bud. Er nye bud ikke højere, bliver det afvist, og allerede placerede bud vil figurere som højeste bud.

 

7.4 Sælger må på ingen måde påvirke auktionen over sin egen vare direkte eller indirekte. Påvirker sælger auktionen, ifalder sælger en bod på i alt 25 % af varens mindstepris, der straks skal indbetales og tilfalder Golf.dk ApS.

 

 

8. LEVERING OG BETALING AF VARE

8.1 Som anført under punkt 1.2 og 4 formidler Golf.dk ApS kun kontakten mellem sælger og køber.

 

8.2 Handlens gennemførsel, herunder fx levering, betaling og reklamation er et anliggende mellem sælger og køber, og Golf.dk ApS uvedkommende.