Tillæg 1 - Lokale regler og turneringsbetingelser

Printer venlig versionSend til en ven

Indholdsfortegnelse

Afsnit A – Lokale Regler         

1. Bestemmelser af baner og grænser
2. Vandhazarder
 
a. Parallelle vandhazarder
b. Bold spillet provisorisk efter Regel 26-1

 

3. Områder på banen med behov for beskyttelse; miljøfølsomme områder
   
4. Baneforhold – mudder, meget stor fugtighed, dårlig tilstand og beskyttelse af banen
 
a. Af løfte en bold fæstnet i eget nedslagsmærke, at rense bolden
b. ”Lejeforbedring” og ”Vinterregler”

 

5. Forhindringer  
 
a. Generelt
b. Sten i bunkers
c. Veje og stier
d. Ikke-flytbare forhindringer tæt på green
e. Beskyttelse af nyplantede træer
f. Midlertidige forhindringer

 

6. Droppezoner

 Afsnit B – Eksempler på Lokale Regler                  

1. Vandhazarder; Bold spillet provisorisk efter Regel 26-1
2.  Områder på banen med behov for beskyttelse; miljøfølsomme områder 
 
a. Areal under reparation med spilleforbud   
b. Miljøfølsomme områder
3. Beskyttelse af nyplantede træer 
   
4. Baneforhold – mudder, meget stor fugtighed, dårlig tilstand og beskyttelse af banen   
 
a.  Lempelse for bold fæstnet i eget nedslagsmærke 
b. At rense bold
c. ”Lejeforbedring” og ”Vinterregler”
d. Luftningshuller 
e. Samlinger i udskåret tørv  
5. Sten i bunkers 
   
6.  Ikke-flytbare forhindringer tæt på green
   
7. Midlertidige forhindringer
 
a. Midlertidige ikke-flytbare forhindringer 
b. Midlertidige elledninger og kabler 
8. Droppezoner
   
9.  Afstandsmålere

Afsnit C – Turneringsbetingelser

1. Specifikation af køller og bolden
 
a. Liste over godkendte driverhoveder 
b. Liste over godkendte golfbolde 
c. Betingelse om kun én slags bold
2. Caddie
   
3. Spilletempo 
   
4. Suspendering af spil på grund af en farlig situation
   
5. Øvelse 
 
a. Generelt  
b. Øvelse mellem huller
6. Råd i holdturneringer
   
7.  Nye huller 
   
8. Transport 
   
9. Anti-Doping
   
10. Afgørelse ved lige resultater
   
11. Lodtrækning til hulspil; Cupsystemet 

                           

Tillæg I – lokale regler og turnerings-betingelser

Definitioner

Alle definerede udtryk er i kursiv og i alfabetisk rækkefølge i Definitionsafsnittet

Afsnit A. Lokale Regler
Som bestemt i Regel 33-8a, kan Komiteen lave og offentliggøre Lokale Regler for forekomsten af lokale unormale forhold, hvis de er i overensstemmelse med de retningslinier, der er fastsat af dette Tillæg. Yderligere eksempler på både tilladte og forbudte Lokale Regler findes i “Decisions on the Rules of Golf” under Regel 33-8 og i publikationen ”Guidance on Running a Competition”.

Hvis lokale unormale forhold er til gene for ordentligt spil, og Komiteen anser det for nødvendigt at tilpasse en Golfregel, skal der først indhentes tilladelse fra Dansk Golf Union.

1. Bestemmelse af banen og grænser
Redegør for, hvorledes out of bounds, vandhazarder, parallelle vandhazarder, areal under reparation, forhindringer og integrerende dele af banen defineres. (Regel 33-2a).

2.Vandhazarder
a. Parallelle vandhazarder
Gør klart, hvilken status de vandhazarder, der kan være parallelle vandhazarder, har (Regel 26).

b. Bold spillet provisorisk efter Regel 26-1
Tillader at spille en bold provisorisk efter Regel 26-1 for en bold, der kan være i en vandhazard (eller en parallel vandhazard) af en sådan beskaffenhed, at hvis den oprindelige bold ikke kan findes, så er det en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i vandhazarden, og det ville være praktisk uigennemførligt at afgøre, om bolden er i hazarden, eller at spillet derved ville blive unødigt forsinket.

3. Områder på banen med behov for beskyttelse; miljøfølsomme områder
Hjælper med til at beskytte banen ved at bestemme, at visse områder, hvor der dyrkes græs, nyplantninger og andre dele af banen, der er under dyrkning, skal være areal under reparation, hvorfra spil er forbudt.

Når Komiteen er nødt til at forbyde spil fra miljøfølsomme områder, som enten er en del af banen eller støder op til banen, bør den lave en Lokal Regel, der præciserer fremgangsmåden for lempelse.

4.  Baneforhold – mudder, meget stor fugtighed, dårlig tilstand og beskyttelse af banen
a. At løfte en bold, der er fæstnet i sit eget nedslagsmærke, at rense bolden
Midlertidige forhold, som kan være til gene for ordentligt spil, herunder mudder og meget stor fugtighed, kan berettige til lempelse for en bold, der er fæstnet i eget nedslagsmærke overalt through the green, eller tilladelse til at løfte, rense og genplacere en bold overalt through the green eller på et tætklippet område through the green.

b. “Lejeforbedring” og “Vinterregler”
Ugunstige forhold, herunder banens dårlige tilstand eller forekomsten af mudder, er til tider så almindelige, navnlig i vintermånederne, at Komiteen kan beslutte at tillade lempelse uden straf ved en midlertidig Lokal Regel, enten for at beskytte banen eller som hjælp til at sikre rimelige spilleforhold. Den Lokale Regel bør ophæves, så snart forholdene berettiger dertil.

5. Forhindringer
a. Generelt
Gør klart, hvilken status genstande, der kan være forhindringer, skal have (Regel 24).

Meddeler om en konstruktion er en integrerende del af banen og følgelig ikke en forhindring, f.eks. opbyggede sider af teesteder, greens og bunkers. (Regel 24 og 33-2a).

b. Sten i bunkers
Tillader, at sten i bunkers fjernes ved at bestemme, at de er flytbare forhindringer (Regel 24-1).

c. Veje og stier

(i) Meddeler om vejes og stiers kunstige overfladebelægninger og sider er integrerende dele af banen, eller

(ii) Tillader samme form for lempelse, som Regel 24-2b giver, fra veje og stier, der ikke har kunstige overfladebelægninger eller sider, hvis de kunne påvirke spillet uretfærdigt.

d. Ikke-flytbare forhindringer tæt på green
Tillader lempelse uden straf for gene fra ikke-flytbare forhindringer på eller inden for to køllelængder fra greenen, når bolden ligger inden for to køllelængder fra den ikke-flytbare forhindring.

e. Beskyttelse af nyplantede træer
Tillader lempelse uden straf for at beskytte nyplantede træer.

f. Midlertidige forhindringer
Tillader lempelse uden straf for gene fra midlertidige forhindringer (f.eks. tribuner, fjernsynskabler og – udstyr osv.)

6. Droppezoner
Opretter særlige områder, hvor bolde må eller skal droppes, når det ikke er muligt eller praktisk gennemførligt at gå frem nøjagtigt i overensstemmelse med Regel 24-2b og 24-3 (ikke-flytbar forhindring), Regel 25-1b eller 25-1c (unormale overfladeforhold), Regel 25-3 (forkert green), Regel 26-1 (vandhazarder og parallelle vandhazarder) eller Regel 28 (uspillelig bold).

Afsnit B. ”Eksempler på Lokale Regler”
Inden for de retningslinier, der fremgår af Afsnit A i dette tillæg, må Komiteen indføre et af de foreslåede Eksempler på Lokale Regler ved på scorekortet eller opslagstavlen at henvise til de nedenfor opregnede eksempler. Dog bør der ikke ske trykning på scorekort af Lokale Regler af midlertidig art.

1. Vandhazarder; Bold spillet provisorisk efter Regel 26-1
Hvis en vandhazard (eller en parallel vandhazard) har en sådan størrelse og/eller beliggenhed således at:

(i) det ville være praktisk uigennemførligt at afgøre, om bolden er i hazarden, eller at spillet derved ville blive unødigt forsinket, og

(ii) hvis den oprindelige bold ikke er fundet, er det en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i vandhazarden,

kan Komiteen indføre en Lokale Regel, som tillader spil af en bold provisorisk efter Regel 26-1. Bolden spilles provisorisk efter én af de anvendelige valgmuligheder efter Regel 26-1 eller en anvendelig Lokal Regel. I så fald, hvis en bold spilles provisorisk og den oprindelige bold er i en vandhazard, må spilleren spille den oprindelige bold, som den ligger, eller fortsætte med den provisorisk spillet bold, men han må ikke gå frem efter Regel 26-1 med hensyn til den oprindelige bold.

Under disse omstændigheder anbefales følgende Lokal Regel:

”Hvis der er tvivl om, hvorvidt en bold er i eller er tabt i en vandhazard (præciser beliggenheden), må spilleren spille en anden bold provisorisk efter én af de anvendelige valgmuligheder i Regel 26-1.

Hvis den oprindelige bold bliver fundet uden for vandhazarden, skal spilleren fortsætte spillet med denne bold.

Hvis den oprindelige bold bliver fundet i vandhazarden, må spilleren enten spille den oprindelige bold, som den ligger, eller fortsætte med bolden, der blev spillet provisorisk efter Regel 26-1.

Hvis den oprindelige bold ikke er fundet eller identificeret inden for fem minutters søgning, skal spilleren fortsætte med bolden, der blev spillet provisorisk.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKAL REGEL

Hulspil – tab af hul; slagspi – to straffeslag.”
 

2. Områder på banen med behov for beskyttelse; miljøfølsomme områder

a. Areal under reparation med spilleforbud
Hvis Komiteen ønsker at beskytte et område på banen, bør den bestemme, at det er areal under reparation med spilleforbud. Følgende Lokale Regel anbefales:

”Det _____ (afgrænset af_____ ) er areal under reparation med spilleforbud. Hvis en spillers bold ligger i arealet, eller hvis det er til gene for spillerens stance eller området for hans tilsigtede sving, skal spilleren tage lempelse efter Regel 25-1.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKAL REGEL

Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag.”

b. Miljøfølsomme områder
Hvis en ansvarlig myndighed (f.eks. Miljømyndighederne eller lignende) af miljømæssige årsager forbyder adgang til og/eller spil fra et område på eller stødende op til banen, bør Komiteen lave en Lokal Regel, der præciserer fremgangsmåden for lempelse.

Komiteen må til en vis grad selv bestemme, om området skal defineres som areal under reparation, en vandhazard eller som out of bounds. Den må imidlertid ikke bare markere et sådant område som en vandhazard, hvis det ikke svarer til Definitionen på en vandhazard, og den bør forsøge at bibeholde hullets karakter.

Følgende Lokale Regel anbefales:

”I. Definition
Et miljøfølsomt område (MFO) er et område, der af en ansvarlig myndighed er erklæret som et sådant, og hvortil adgang og/eller hvorfra spil er forbudt af miljømæssige årsager. Et sådant område må defineres som areal under reparation, en vandhazard, en parallel vandhazard eller out of bounds efter Komiteens skøn, under forudsætning af at et MFO, der er defineret som en vandhazard eller parallel vandhazard, også falder ind under Definitionen på en vandhazard.

Note: Komiteen må ikke erklære et område for miljøfølsomt.

II. Bold i miljøfølsomt område
a. Areal under reparation
Hvis en bold er i et MFO, som er defineret som areal under reparation, skal en bold droppes i overensstemmelse med Regel 25-1b.

Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold, som ikke er blevet fundet, er i et MFO, som er defineret som areal under reparation, må spilleren tage lempelse uden straf som foreskrevet i Regel 25-1c.

b. Vandhazarder og parallelle vandhazarder
Hvis bolden findes i, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold, som ikke er blevet fundet, er i et MFO, som er defineret som en vandhazard eller parallel vandhazard, skal spilleren med ét straffeslag gå frem efter Regel 26-1.

Note: Hvis en bold, der er droppet i overensstemmelse med Regel 26, kommer til hvile på et sted, hvor MFO’et er til gene for spillerens stance eller for området for hans tilsigtede sving, skal spilleren tage lempelse som foreskrevet i stykke III i denne Lokale Regel.

c. Out of bounds
Hvis en bold er i et MFO, som er defineret som out of bounds, skal spilleren med ét straffeslag spille en bold fra et sted så nær som muligt ved det sted, hvorfra den oprindelige bold sidst blev spillet (se Regel 20-5).

III. Gene for stance eller området for det tilsigtede sving
Gene fra et MFO forekommer, når MFO’et er til gene for spillerens stance eller området for hans tilsigtede sving. Hvis gene forekommer, skal spilleren tage lempelse som følger:

(a) Through the green: Hvis bolden ligger through the green, skal der ske bestemmelse af det punkt på banen, der er nærmest det sted, hvor bolden ligger, og som (a) ikke er nærmere hullet, (b) ikke har gene fra MFO’et, og (c) ikke er i en hazard eller på en green. Spilleren skal løfte bolden og droppe den uden straf inden for én køllelængde fra det således bestemte punkt på en del af banen, som opfylder betingelserne nævnt ovenfor under (a), (b) og (c).

(b) I en hazard: Hvis bolden er i en hazard, skal spilleren løfte bolden og droppe den enten:

(i) uden straf i hazarden, så nær som muligt ved det sted, hvor bolden lå, på en del af banen, som giver fuldstændig lempelse for MFO’et, men ikke nærmere hullet, eller 

(ii) med ét straffeslag uden for hazarden, idet stedet, hvor bolden lå, holdes direkte mellem hullet og det sted, som bolden droppes på, uden grænse for, hvor langt bag hazarden bolden må droppes. Spilleren må yderligere gå frem efter Regel 26 eller 28, hvis de er anvendelige.

(c) På greenen: Hvis bolden ligger på greenen, skal spilleren løfte bolden og placere den uden straf på det nærmeste sted i forhold til, hvor bolden lå, som giver fuldstændig lempelse for MFO’et, men ikke nærmere hullet eller i en hazard.

Bolden må renses, når den er løftet efter stykke III i denne Lokale Regel.

Undtagelse: En spiller må ikke tage lempelse efter stykke III i denne Lokale Regel, hvis (a) det er klart urimeligt for ham at udføre et slag på grund af gene fra noget som helst andet end et MFO, eller (b) hvis gene fra et MFO kun ville opstå gennem anvendelse af en unødvendigt abnorm stance, et sådant sving eller en sådan spilleretning.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKAL REGEL:

Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag.

Note: I tilfælde af en alvorlig overtrædelse af denne Lokale Regel kan Komiteen pålægge en diskvalifikationsstraf.”

3. Beskyttelse af nyplantede træer
Når det ønskes at beskytte nyplantede træer, anbefales følgende Lokale Regel:

”Beskyttelse af nyplantede træer markeret med ____________. Hvis et sådant træ er til gene for en spillers stance eller området for hans tilsigtede sving, skal bolden løftes uden straf og droppes i overensstemmelse med den fremgangsmåde, der er beskrevet i Regel 24-2b (ikke-flytbar forhindring). Hvis bolden ligger i en vandhazard, skal spilleren løfte og droppe bolden i overensstemmelse med Regel 24-2b(i) med undtagelse af, at det nærmeste punkt for lempelse skal være i vandhazarden, og bolden skal droppes i vandhazarden, eller spilleren må gå frem efter Regel 26. Bolden må renses, når den er løftet efter denne Lokale Regel.

Undtagelse: En spiller må ikke tage lempelse efter denne Lokale Regel, hvis (a) det er klart urimeligt for ham at udføre et slag på grund af gene fra noget som helst andet end træet, eller (b) hvis gene fra træet kun ville opstå gennem anvendelse af en unødvendigt abnorm stance, sving eller spilleretning.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF DEN LOKALE REGEL:

Hulspil – tab af hul; Slagspil – to straffeslag.”

4. Baneforhold – mudder, meget stor fugtighed, dårlig tilstand og beskyttelse af banen

a.Lempelse for bold fæstnet i eget nedslagsmærke

Regel 25-2 giver lempelse uden straf, når en bold er fæstnet i eget nedslagsmærke på ethvert tætklippet areal through the green. På greenen må en bold løftes, og skade forårsaget af en bolds nedslag må repareres (Reglerne 16-1b og c). Hvis det ville være berettiget at give tilladelse til lempelse uden straf for en bold fæstnet i eget nedslagsmærke through the green, anbefales følgende Lokale Regel:

Through the green må en bold, der er fæstnet i eget nedslagsmærke på banens overflade, uden straf løftes, renses og droppes så nær som muligt ved det sted, hvor den lå, men ikke nærmere hullet. Bolden skal først ramme en del af banen through the green, når den droppes.

Undtagelser:

1. En spiller må ikke tage lempelse uden straf efter denne Lokale Regel, hvis bolden er fæstnet i sand på et område, som ikke er tætklippet.

2. En spiller må ikke tage lempelse uden straf efter denne Lokale Regel, hvis det er klart urimeligt for ham at udføre et slag på grund af gene fra noget som helst andet end den forekomst, der falder ind under denne Lokale Regel.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKAL REGEL:

Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag.”

b. At rense bolden

Forhold som meget stor fugtighed, som gør, at betydelige mængder mudder klæber til bolden, kan berettige til at give tilladelse til at løfte, rense og genplacere bolden. Under sådanne omstændigheder anbefales følgende Lokale Regel:

”(Redegør for området) må en bold løftes, renses og genplaceres uden straf.

Note: Bolden skal markeres, før den løftes efter denne Lokale Regel – se Regel 20-1.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKAL REGEL:

Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag”.

c. ”Lejeforbedring” og ”Vinterregler”

Der tages højde for areal under reparation i Regel 25, og tilfældige lokale unormale forhold, som kan være til gene for ordentligt spil, og som ikke har stor udstrækning, bør defineres som areal under reparation.

Dårlige forhold, såsom dyb sne, tøbrud, lang tids regn eller ekstrem varme kan imidlertid gøre fairways utilfredsstillende og somme tider umuliggøre anvendelse af tunge klippemaskiner. Når sådanne betingelser er så generelt udbredte på banen, at Komiteen bedømmer, at ”lejeforbedring” eller ”vinterregler” vil fremme ordentligt spil, eller hjælpe med til at beskytte banen, anbefales følgende Lokale Regel:

”En bold, der ligger på noget tætklippet areal through the green (Angiv evt. et mere afgrænset område, f.eks. ”på 6. hul”), må løftes uden straf og renses. Før bolden løftes, skal spilleren markere dens position. Efter at have løftet bolden må spilleren placere den på et sted inden for (Angiv området, f.eks. 15 cm, én køllelængde etc.) fra og ikke nærmere hullet, end hvor den oprindeligt lå, som ikke er i en hazard eller på en green.

En spiller må kun placere bolden én gang, og den er i spil, når den er blevet placeret (Regel 20-4). Hvis bolden ikke kommer til hvile på det sted, hvor den placeres, gælder Regel 20-3d. Hvis bolden, når den placeres, kommer til hvile på det sted, hvor den placeres, og efterfølgende flytter sig, er der ingen straf, og bolden skal spilles som den ligger, medmindre bestemmelserne i en anden Regel gælder.

Hvis spilleren undlader at markere boldens position, før han løfter den, eller flytter bolden på nogen anden måde, såsom at rulle den med en kølle, pådrager han sig ét straffeslag.

Note: Tætklippet område betyder ethvert område på banen, der er klippet i fairwayhøjde eller lavere.

*STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKAL REGEL:

Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag.

*Hvis en spiller pådrager sig den almindelige straf for overtrædelse af denne Lokale Regel, er der ingen yderligere straf efter den Lokale Regel.”

d. Luftningshuller

Når en bane er blevet luftet, kan en Lokal Regel, der tillader lempelse uden straf for et luftningshul, være berettiget. Følgende Lokale Regel anbefales:

”En bold, der kommer til hvile i eller på et luftningshul through the green, må løftes uden straf, renses og droppes så nær ved det sted, hvor den lå, som muligt, men ikke nærmere hullet. Når bolden droppes, skal den først ramme en del af banen through the green.

greenen må en bold, der kommer til hvile i eller på et luftningshul, placeres på det nærmeste sted, der ikke er nærmere hullet og ikke har genen.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKAL REGEL:

Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag.”

e. Samlinger i udskåret tørv

Hvis en Komite ønsker at tillade lempelse fra samlinger i udskåret tørv, men ikke fra selve tørvene, anbefales følgende Lokale Regel:

Through the green betragtes samlinger i udskåret tørv (men ikke selve tørvene) som areal under reparation. Gene for spillerens stance fra disse samlinger betragtes dog ikke som gene efter Regel 25-1. Hvis bolden ligger i eller berører samlingen, eller samlingen er til gene for området for spillerens tilsigtede sving, kan der opnås lempelse efter Regel 25-1. Alle samlinger inden for området med udskåret tørv betragtes som den samme samling.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKAL REGEL

Hulspil: tab af hul; slagspil to straffeslag.”

5. Sten i bunkers
Sten er defineret som løse naturgenstande, og når en spillers bold er i en hazard, må en sten, der ligger i eller berører hazarden, ikke berøres eller flyttes (Regel 13-4). Sten i bunkers kan imidlertid være til fare for spillere (en spiller kunne blive skadet af en sten ramt af spillerens kølle i et forsøg på at spille bolden), og de kan være til gene for ordentligt spil.

Når tilladelse til at løfte en sten i en bunker synes berettiget, anbefales følgende Lokale Regel:

”Sten i bunkers er flytbare forhindringer (Regel 24-1 gælder).”

6. Ikke-flytbare forhindringer tæt på greenen
Regel 24-2 giver lempelse uden straf for gene fra en ikke-flytbar forhindring, men den bestemmer også, at undtagen på greenen er forekomst på spillelinien ikke i sig selv gene efter denne Regel.

På visse baner er forgreen imidlertid klippet så tæt, at spillerne måske ønsker at putte fra et sted lige uden for greenen. Under sådanne omstændigheder kan ikke-flytbare forhindringer på forgreen være til gene for ordentligt spil, og følgende Lokale Regel, der giver yderligere lempelse uden straf for gene fra en ikke-flytbar forhindring, ville være berettiget:

”Lempelse for gene fra en ikke-flytbar forhindring kan opnås efter Regel 24-2.
Hvis bolden ligger through the green og en ikke-flytbar forhindring på eller inden for to køllelængder fra greenen og inden for to køllelængder fra bolden forekommer på spillelinjen mellem bolden og hullet, må spilleren desuden tage lempels uden straf således:
Bolden skal løftes og droppes på det nærmeste sted i forhold til hvor bolden lå, som

(a) ikke er nærmere hullet,
(b) ikke har genen, og
(c) ikke er i en hazard eller på en green.

Hvis spillerens bold ligger på greenen og en ikke-flytbar forhindring inden for to køllelængder fra greenen forekommer på hans puttelinje, må spilleren tage lempelse således:

Bolden skal løftes og placeres på det nærmeste sted i forhold til hvor bolden lå, som (a) ikke er nærmere hullet, (b) ikke har genen, og (c) ikke er i en hazard.

Bolden må renses, når den er løftet.

Undtagelse: En spiller kan ikke tage lempelse efter denne Lokale Regel, hvis det er tydeligt, at det er praktisk taget umuligt at udføre slaget på grund af noget som helst andet end en ikke-flytbar forhindring.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF DEN LOKALE REGEL:

Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag.”

Note: Hvis Komiteen ønsker det, kan denne Lokale Regel begrænses til bestemte huller, alene til bolde, der ligger på tætklippet areal, til bestemte forhindringer, eller, når det drejer sig om forhindringer, som ikke er på greenen, til forhindringer på tætklippet areal. "Tætklippet areal" betyder ethvert areal på banen, herunder også stier gennem rough, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

7. Midlertidige forhindringer
Når midlertidige forhindringer opstilles på banen eller på områder, der støder op til banen, bør Komiteen definere sådanne forhindringers status som værende flytbare, ikke-flytbare eller midlertidige ikke-flytbare forhindringer.

a. Midlertidige ikke-flytbare forhindringer

Hvis Komiteen definerer sådanne forhindringer som midlertidige ikke-flytbare forhindringer, anbefales følgende Lokale Regel:

”I. Definition
En midlertidig ikke-flytbar forhindring (MIF) er en tilvirket genstand, som ikke er permanent, og som ofte er opstillet i forbindelse med en turnering, og som er fastsiddende, eller som ikke let kan flyttes.

Eksempler på MIF omfatter, men er ikke begrænset til, telte, scoretavler, tribuner, fjernsynstårne og toiletter.

Barduner er en del af MIF’en, medmindre Komiteen bestemmer, at de skal behandles på samme måde som elledninger eller kabler, som er hævet fra jorden.

II. Gene
En MIF er til gene for spillet, når (a) bolden ligger foran og så tæt på MIF’en at MIF’en er til gene for spillerens stance eller området for hans tilsigtede sving, eller (b) når bolden ligger i, på, under eller bag MIF’en på en sådan måde, at nogen del af MIF’en er på den direkte linie mellem spillerens bold og hullet og er på hans spillelinie; gene forekommer også, hvis bolden ligger inden for én køllelængde fra et sted i samme afstand fra hullet, hvor en sådan gene ville eksistere.

Note: En bold er under en MIF, når den ligger under MIF’ens yderste kanter, også selvom disse kanter ikke går ned til jorden.

III. Lempelse
En spiller må tage lempelse for gene fra en MIF, herunder en MIF, der er out of bounds, som følger:

(a) Through the green: Hvis bolden ligger through the green, skal der ske bestemmelse af det punkt på banen, som er nærmest det sted, hvor bolden lå, og som (a) ikke er nærmere hullet, (b) ikke har genen som defineret i stykke II, og (c) ikke er i en hazard eller på en green. Spilleren skal løfte bolden og droppe den uden straf inden for én køllelængde fra det således bestemte punkt på en del af banen, der opfylder betingelserne nævnt ovenfor under (a), (b) og (c).

(b) I en hazard: Hvis bolden er i en hazard, skal spilleren løfte bolden og droppe den enten:

(i) Uden straf, i overensstemmelse med stykke III(a) ovenfor, dog skal det nærmeste punkt, som giver fuld lempelse, være i hazarden, og bolden skal droppes i hazarden eller, hvis fuld lempelse ikke er mulig, på et sted på banen i hazarden, som giver størst mulig lempelse; eller

(ii) Med ét straffeslag uden for hazarden som følger: Der skal ske bestemmelse af det punkt på banen, som er nærmest det sted, hvor bolden lå, og som (a) ikke er nærmere hullet, (b) ikke har genen som defineret i stykke II, og (c) ikke er i en hazard. Spilleren skal droppe bolden inden for én køllelængde fra det således bestemte punkt, på en del af banen, der opfylder betingelserne nævnt ovenfor under (a), (b) og (c).

Bolden må renses, når den er løftet efter stykke III.  

Note 1: Hvis bolden ligger i en hazard, er der intet i denne Lokale Regel, der forhindrer spilleren i at gå frem efter Regel 26 eller Regel 28, hvis de er anvendelige.

Note 2: Hvis bolden, der skal droppes efter denne Lokale Regel, ikke umiddelbart kan skaffes til veje, må den erstattes af en anden bold.

Note 3: Komiteen kan lave en Lokal Regel, der (a) tillader eller kræver, at en spiller anvender en droppezone, når han tager lempelse for en MIF, eller (b) tillader en spiller, som en yderligere mulighed for lempelse, at droppe bolden på den modsatte side af MIF’en i forhold til det punkt, der er fastlagt under stykke III, men ellers i overensstemmelse med stykke III.

Undtagelser: Hvis en spillers bold ligger foran eller bag MIF’en (ikke i, på eller under MIF’en), må spilleren ikke tage lempelse efter stykke III, hvis:

1. Det er tydeligt, at det er praktisk taget umuligt for ham at udføre et slag, eller, hvis der er tale om gene på spillelinien, det er tydeligt , at det er praktisk taget umuligt for ham at udføre et slag, således at bolden kunne komme til hvile på en direkte linie mod hullet, på grund af gene fra noget som helst andet end MIF’en;

2.  Gene fra MIF’en kun ville opstå gennem anvendelse af et urimeligt slag, eller en unødvendigt abnorm stance, sving eller spilleretning; eller

3. Det i tilfælde af en gene på spillelinien ville være tydeligt at spilleren praktisk taget ikke kan forventes at være i stand til at slå bolden langt nok imod hullet til, at den kan nå MIF'en.

Hvis bolden ligger through the green eller i en bunker, må en spiller der ikke har ret til lempelse på grund af disse undtagelser, gå frem efter Regel 24-2, hvis anvendelig. Hvis bolden ligger i en vandhazard må spilleren løfte og droppe bolden efter Regel 24-2b(i), bortset fra, at de nærmeste punkt for lempelse skal være i fandhazarden og bolden skal droppes i vandhazarden, eller spilleren må gå frem efter Regel 25-1.

IV. Bold i MIF ikke fundet
Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold, som ikke er fundet, er i, på eller under en MIF, må en bold droppes efter stykke III eller stykke V, hvis de er anvendelige. Med hensyn til anvendelsen af stykke III og V anses bolden for at ligge på det sted, hvor den sidst krydsede MIF’ens yderste afgrænsning (Regel 24-3). 

V. Droppezoner
Hvis spilleren har gene fra en MIF, kan Komiteen tillade eller kræve, at der anvendes en droppezone. Hvis spilleren anvender en droppezone, når han tager lempelse, skal han droppe bolden i den droppezone, der er nærmest det sted, hvor bolden oprindeligt lå eller anses for at ligge, efter stykke IV (også selvom den nærmeste droppezone kan være nærmere hullet).

Note: Komiteen kan lave en Lokal Regel, der forbyder anvendelse af en droppezone, der er nærmere hullet.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF DEN LOKALE REGEL:

Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag.”

b. Midlertidige elledninger og kabler

Når der er installeret midlertidige elledninger, kabler eller telefonledninger på banen, anbefales følgende Lokale Regel:

”Midlertidige elledninger, kabler, telefonledninger og måtter, der dækker dem, eller pæle, der støtter dem, er forhindringer:

1. Hvis de er lette at flytte, gælder Regel 24-1.

2. Hvis de er fastsiddende eller ikke let kan flyttes, må spilleren, hvis bolden ligger through the green eller i en bunker, tage lempelse som foreskrevet i Regel 24-2b. Hvis bolden ligger i en vandhazard, må spilleren løfte og droppe bolden i overensstemmelse med Regel 24-2b(i) med undtagelse af, at det nærmeste punkt for lempelse skal være i vandhazarden, og at bolden skal droppes i vandhazarden. Spilleren må også gå frem efter Regel 26.

3. Hvis en bold rammer en elledning eller et kabel, som er hævet over jorden, skal slaget annulleres og slås om uden straf (se Regel 20-5). Hvis bolden ikke umiddelbart kan skaffes til veje, må den erstattes med en anden bold.

Note: Barduner, der støtter en MIF, er en del af MIF’en, medmindre Komiteen ved en Lokal Regel har bestemt, at de skal behandles som elledninger eller kabler, som er hævet over jorden.

Undtagelse: Hvis en bold efter et slag rammer en samlemuffe over jorden for kabler, der kommer ud af jorden, må slaget ikke slås om.

4. Kabelgrave, der er dækket af græs, er areal under reparation, også selvom de ikke er markerede, og Regel 25-1b gælder.”

8. Droppezoner
Hvis Komiteen vurderer, at det ikke er muligt eller praktisk gennemførligt at gå frem efter en Regel, som giver lempelse, kan den oprette droppezoner, hvori bolde må eller skal droppes, når der tages lempelse. Sådanne droppezoner bør generelt tilbydes som en yderligere lempelsesmulighed udover mulighederne i selve Reglen, i stedet for at være påtvungen.

Ved oprettelse af en sådan droppezone anbefales følgende Lokale Regel, idet der anvendes en droppezone ved en vandhazard som eksempel:

”Hvis en bold er i, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold, som ikke er fundet, er i vandhazarden (præciser beliggenhed), må spilleren:

(i) gå frem efter Regel 26-1; eller

(ii) som yderligere mulighed, med ét straffeslag, droppe en bold i droppezonen.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKAL REGEL

Hulspil: tab af hul; slagspil: to straffeslag.”

Note: Ved brug af droppezone gælder følgende, når bolden skal droppes eller droppes om:

(a) Spilleren behøver ikke stå i droppezonen, når han dropper bolden.

(b) Den droppede bold skal først ramme en del af banen inden for droppezonen.

(c) Hvis droppezonen defineres af en afstribning, er afstribningen i droppezonen.

(d) Den droppede bold behøver ikke at komme til hvile i droppezonen.

(e) Den droppede bold skal droppes om, hvis den ruller og kommer til hvile i én af positionerne nævnt i Regel 20-2c(i-vi)

(f) Den droppede bold må rulle nærmere hullet end det sted, hvor den først ramte en del af banen, forudsat den kommer til hvile indenfor to køllelængder fra dette sted, og ikke i nogen af positionerne nævnt i (e).

(g) Under hensyn til bestemmelserne i (e) og (f) må den droppede bold rulle og komme til hvile nærmere hullet end:

• dens oprindelige position eller skønnede position (se Regel 20-2b);
• det nærmeste punkt for lempelse eller størst mulig lempelse (Regel 24-2, 25-1 eller 25-3); 
• eller det punkt, hvor den oprindelige bold sidst krydsede vandhazardens eller den parallelle vandhazards grænse (Regel 26-1).

9. Afstandsmålere
Hvis Komiteen ønsker at handle i overensstemmelse med Noten i Regel 14-3 anbefales følgende formulering:

”(Præciser hvad der gælder, f.eks. I denne turnering, eller For alt spil på denne bane, m.v.), må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge et instrument, der alene måler afstand. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler, der er beregnet til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. hældning, vindhastighed, temperatur m.v.), er dette i strid med Regel 14-3, og spilleren bliver diskvalificeret, uanset at han i virkeligheden ikke har anvendt nogle af disse yderligere funktioner.”

Afsnit C. Turneringsbetingelser

Regel 33-1 bestemmer: ”Komiteen skal fastsætte de betingelser, efter hvilke en turnering skal spilles”. Betingelserne bør omfatte mange emner såsom fremgangsmåden ved tilmelding, berettigelse til deltagelse, antal runder osv., som det ikke er hensigtsmæssigt at behandle i Golfreglerne eller dette Tillæg. Detaljerede oplysninger om disse betingelser findes i „Decisions on the Rules of Golf“ under Regel 33-1 og i ”Guidance on Running a Competition”.

Der er dog et antal emner, som kunne tages med i turneringens betingelser, og som Komiteens opmærksomhed særlig henledes på. Disse er:

1. Specifikation af køller og bolden
(Note til Regel 5-1)
De følgende to betingelser anbefales kun for turneringer for de allerbedste spillere:

a. Liste over godkendte driverhoveder

R&A udgiver løbende på sin hjemmeside (www.randa.org) en liste over godkendte driverhoveder (List of Conforming Driver Heads), som opregner driver køllehoveder, som er vurderet og fundet i overensstemmelse med Golfreglerne. Hvis Komiteen ønsker at begrænse spillernes brug af driver til én hvis køllehoved kan identificeres ved en model og loft, som er optaget på listen, bør listen gøres tilgængelig og følgende turneringsbetingelse anvendes:

”Enhver driver som spilleren medbringer, skal have et køllehoved, som kan identificeres ved en model og loft, som er optaget på den aktuelle liste over godkendte driverhoveder udgivet af R&A.

Undtagelse: En driver med et køllehoved, som blev fremstillet før 1999 er undtaget fra denne betingelse.

*STRAF FOR AT MEDBRINGE, MEN IKKE UDFØRE SLAG MED KØLLE ELLER KØLLER, SOM IKKE ER I OVERENSSTEMMELSE MED BETINGELSEN:

Hulspil – Ved afslutningen af det hul, hvor overtrædelsen opdages, justeres stillingen i matchen ved at der fratrækkes ét hul for hvert hul, hvor overtrædelse fandt sted. Maksimum fratræk pr. runde: To huller.

Slagspil – To straffeslag for hvert hul, hvor overtrædelse fandt sted.Maksimum straf pr. runde: Fire straffeslag. (to straffeslag på hvert af de to første huller, hvor overtrædelsen fandt sted.

Hulspil og slagspil - Hvis en overtrædelse opdages mellem spil på to huller, anses den for være blvet opdaget under spil af det næste hul, og straffen skal anvendes i overensstemmelse hermed.

Bogey og Par turneringer - Se Note 1 til Regel 32-1a.

Stableford turneringer – Se Note 1 til Regel 32-1b.

*Alle køller, der medbringes i strid med denne betingelse skal af spilleren erklæres for ude af spil over for modstanderen i hulspil og over for markøren eller en medslagspiller i slagspil, straks efter opdagelsen af, at en overtrædelse har fundet sted. Hvis spilleren undlader dette, bliver han diskvalificeret.

STRAF FOR AT UDFØRE SLAG MED KØLLE, SOM IKKE ER I OVERENSSTEMMELSE MED BETINGELSEN:

Diskvalifikation” 

b. Liste over godkendte golfbolde

R&A udgiver løbende på sin hjemmeside (www.randa.org) en liste over godkendte golfbolde (List of Conforming Golf Balls), som opregner bolde, der er afprøvede og fundet i overensstemmelse med Golfreglerne. Hvis Komiteen ønsker at bestemme, at spillerne kun må anvende en model af bold fra listen, bør listen gøres tilgængelig, og følgende turneringsbetingelse anvendes:

”Den bold, spilleren spiller med, skal stå på den aktuelle liste over godkendte golfbolde udgivet af R&A.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF BETINGELSEN:

Diskvalifikation.”

c. Betingelse om kun én slags bold

Hvis man ønsker at forbyde spillerne at skifte golfboldenes mærke og model under en fastsat runde, anbefales følgende betingelse:

”Begrænsning af brugen af bolde under runden (Note til Regel 5-1):

(i) Betingelse om kun én slags bold. Under en fastsat runde må spilleren kun spille med bolde af samme mærke og model, som er specificeret under et enkelt punkt på den aktuelle liste over godkendte bolde.

Note: Hvis en bold af et andet mærke og/eller model droppes eller placeres, må den løftes uden straf, og spilleren skal derefter gå frem ved at droppe eller placere en korrekt bold (Regel 20-6).

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF BETINGELSEN:

Hulspil – Ved afslutningen af det hul, hvor overtrædelsen blev opdaget, skal stillingen i matchen justeres, ved at der fratrækkes ét hul for hvert hul, hvor overtrædelse fandt sted. Maksimum fratræk pr. runde: To huller.

Slagspil – To straffeslag for hvert hul, hvor overtrædelse fandt sted. Maksimum straf pr. runde: Fire straffeslag (to straffeslag på hvert af de første huller, hvor overtrædelsen fandt sted).
Bogey- og parturneringer - Se Note 1 til Regel 32-1a.
Stableford turneringer - Se Note 1 til Regel 32-1b.

(ii) Fremgangsmåden, når overtrædelsen er opdaget:

Når en spiller opdager, at han har spillet med en bold i strid med betingelsen, skal han opgive bolden, før han spiller fra næste teested, og spille runden færdigt med en korrekt bold. I modsat fald bliver han diskvalificeret. Hvis opdagelsen sker under spillet på et hul, og spilleren vælger at skifte til en korrekt bold, før han spiller hullet færdigt, skal han placere en korrekt bold på det sted, hvor bolden, som var spillet i strid med betingelsen, lå.”

2. Caddie (Note til Regel 6-4)
Regel 6-4 tillader en spiller at anvende en caddie, forudsat han kun har én caddie ad gangen. Imidlertid kan der være situationer, hvor Komiteen ønsker at forbyde caddier eller at begrænse en spiller i sit valg af caddie, f.eks. professionel spiller, søskende, forældre, en anden spiller i turneringen, etc. I sådanne tilfælde anbefales følgende formulering:

Anvendelse af caddie forbudt

”En spiller må ikke anvende caddie under den fastsatte runde.”

Begrænsninger i valg af caddie

”En spiller må ikke have __________ som caddie i den fastsatte runde. 

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF BETINGELSEN:

Hulspil – Ved afslutningen af det hul, hvor overtrædelsen blev opdaget, skal stillingen i matchen justeres ved at der fratrækkes ét hul for hvert hul, hvor overtrædelse fandt sted. Maximum fratræk pr. runde: To huller.

Slagspil – To straffeslag for hvert hul, hvor overtrædelse fandt sted. Maximum straf pr. runde: Fire straffeslag(to straffeslag på hvert af de to første huller, hvor overtrædelsen fandt sted.

Hulspil og slagspil – Hvis en overtrædelse opdages mellem spil på to huller, anses den for at være blevet opdaget under spil af det næste hul, og straffen skal anvendes i overensstemmelse hermed

Bogey- og parturneringer - se Note 1 til Regel 32-1a.
Stableford turneringer - se Note 1 til Regel 32-1b.

En spiller, som anvender en caddie i strid med betingelsen, skal straks han opdager, at en overtrædelse har fundet sted, sikre sig, at han overholder betingelsen under resten af den fastsatte runde. I modsat fald bliver han diskvalificeret.

3. Spilletempo (Note til Regel 6-7)
Komiteen kan fastsætte retningslinier for spilletempo for at forebygge langsomt spil, jfr. Note 2 til Regel 6-7.

4. Suspendering af spil på grund af en farlig situation (Note til Regel 6-8b)
Da der har været mange dødsfald og personskader forårsaget af lynnedslag på golfbaner, opfordres alle klubber og arrangører af golfturneringer til at tage forholdsregler med henblik på beskyttelse af mennesker mod lynnedslag. Opmærksomheden henledes på Reglerne 6-8 og 33-2d. Hvis Komiteen ønsker at indføre betingelsen i noten under Regel 6-8b, anbefales følgende formulering:

”Når Komiteen har suspenderet spil på grund af en farlig situation, må spillerne, hvis de i en match eller gruppe befinder sig mellem spillet på to huller, ikke genoptage spillet, før Komiteen har givet ordre til, at spillet genoptages. Hvis de er i færd med at spille et hul, skal de afbryde spillet øjeblikkeligt, og de må ikke genoptage spillet, før Komiteen har givet ordre til, at spillet genoptages. Hvis en spiller undlader at afbryde spillet øjeblikkeligt, bliver han diskvalificeret, medmindre omstændighederne berettiger til at ophæve denne straf i overensstemmelse med Regel 33-7.

Signalet til, at spillet suspenderes på grund af en farlig situation, vil være en lang hyletone fra sirenen.”

De følgende signaler bruges almindeligvis, og det anbefales, at alle Komiteer gør det samme:

Øjeblikkelig afbrydelse af spillet: Én lang hyletone fra sirenen.

Afbrydelse af spillet: Tre på hinanden følgende hyletoner fra sirenen, som gentages.

Genoptagelse af spillet: To korte hyletoner fra sirenen, som gentages.

5. Øvelse

a. Generelt

Komiteen kan fastsætte bestemmelser for at regulere øvelse i overensstemmelse med Noten til Regel 7-1, Undtagelse (c) til Regel 7-2, Note 2 til Regel 7 og Regel 33-2c.

b. Øvelse mellem huller (Note 2 til Regel 7)

Hvis Komiteen ønsker at handle i overensstemmelse med Note 2 til Regel 7, anbefales følgende formulering:

”Mellem spil af to huller må en spiller ikke udføre et øvelsesslag på eller nær ved greenen på det sidst spillede hul og må ikke afprøve overfladen af greenen på det sidst spillede hul ved at rulle en bold.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF BETINGELSEN:

Hulspil: tab af næste hul; slagspil: to straffeslag på næste hul.

Hulspil og slagspil: i tilfælde af en overtrædelse på det sidste hul i den fastsatte runde, pådrages straffen på dette hul.”

6. Råd i holdturneringer (Note til Regel 8)
Hvis Komiteen ønsker at handle i overensstemmelse med Noten til Regel 8, anbefales følgende formulering:

”I overensstemmelse med Noten til Regel 8 i Golfreglerne må hvert hold udnævne én person, som (ud over de personer, som man ifølge denne Regel må bede om råd fra,) må give råd til dette holds spillere. En sådan person (hvis man ønsker, at der skal være begrænsning med hensyn til, hvem der kan udnævnes, skal begrænsningen indsættes her) skal være anmeldt til Komiteen, før han giver råd.”

7. Nye huller (Note til Regel 33-2b)
Når en runde i en turnering afholdes på mere end én dag, kan Komiteen bestemme, i overensstemmelse med Noten til Regel 33-2b, at placeringen af hullerne og teestederne ændres fra den ene dag til den anden.

8. Transport
Hvis man ønsker at bestemme, at spillerne skal gå i en turnering, anbefales følgende betingelse:

”Spillere må på ingen måde lade sig transportere under den fastsatte runde, medmindre det er tilladt af Komiteen.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF BETINGELSEN:

Hulspil – Ved afslutningen af det hul, hvor overtrædelsen blev opdaget, skal stillingen i matchen justeres ved at der fratrækkes ét hul for hvert hul, hvor overtrædelse fandt sted. Maximum fratræk pr. runde: To huller.

Slagspil – To straffeslag for hvert hul, hvor overtrædelse fandt sted. Maximum straf pr. runde: Fire straffeslag(to straffeslag på hvert af de to første huller, hvor overtrædelsen fandt sted).

Hulspil og slagspil - Hvis en overtrædelse opdages mellem spil af to huller, anses den for at være blevet opdaget under spil af det næste hul og straffen skal anvendes i overensstemmelse hermed.
Bogey og par turneringer - se Note 1 til Regel 32-1a
Stableford turneringer - Se Note 1 til Regel 32-1b
Anvendelse af enhver ikke godkendt transportform skal ophøre omgående, så snart overtrædelsen er opdaget - i modsat fald bliver spilleren diskvalificeret.

9. Anti-Doping
Komiteen kan i turneringsbetingelser stille krav om, at spillerne retter sig efter en anti-doping politik.

10. Afgørelse ved lige resultater
Både i hulspil og slagspil kan uafgjort være et acceptabelt resultat.

Hvis det ønskes kun at have én vinder, har Komiteen dog bemyndigelse efter Regel 33-6 til at bestemme, hvordan og hvornår lige resultater skal afgøres. Bestemmelsen bør bekendtgøres på forhånd.

R&A anbefaler følgende: 

Hulspil

Hvis en match slutter lige (all square), bør der spilles omspil hul for hul, indtil den ene side vinder et hul. Omspillet bør begynde på det hul, hvor matchen begyndte. I en match med handicap, bør handicapslagene fordeles som i den fastsatte runde.

Slagspil

(a) I tilfælde af lige resultater i en slagspilturnering uden handicap anbefales omspil. Omspillet kan være over 18 huller eller et mindre antal huller, som fastsat af Komiteen. Hvis dette ikke er praktisk gennemførligt, eller hvis der stadig er lige resultater, anbefales omspil hul for hul.

(b) I tilfælde af lige resultater i en slagspilturnering med handicap anbefales et omspil med handicap. Et sådant omspil kan være over 18 huller eller et mindre antal huller, som fastsat af Komiteen. Det anbefales, at et sådant omspil skal være over mindst tre huller.

I turneringer, hvor handicapnøglen ikke er relevant, og hvor omspillet går over færre end 18 huller, bør procentsatsen i forhold til 18 huller anvendes til beregning af spillernes handicap i omspillet. Handicapslag på 0,5 eller højere bør tælle for et helt slag, medens brøkdele på under 0,5 bør falde bort.

I turneringer, hvor handicapnøglen er relevant, såsom four-ball slagspil og bogey, par og Stableford turneringer, bør handicapslag fordeles, som de blev tildelt under turneringen ved brug af handicapnøglen.

(c) Hvis det ikke er praktisk muligt at gennemføre nogen form for omspil, anbefales den matematiske metode. Anvendelse af den matematiske metode bør bekendtgøres på forhånd og bør også angive, hvad der vil ske, såfremt denne fremgangsmåde ikke giver en vinder. En acceptabel metode for anvendelse af den matematiske metode er at bestemme vinderen på basis af det bedste score på de sidste ni huller. Hvis spillerne med lige resultater har det samme score på de sidste ni huller, findes vinderen på basis af de sidste seks huller, sidste tre huller eller til slut det attende hul. Hvis metoden anvendes i en turnering med start fra flere teesteder, anbefales det, at “de sidste ni huller, sidste seks huller, osv.” anses for at være hullerne 10 -18, 13 -18 osv.

I turneringer, hvor handicapnøglen ikke er relevant, såsom individuelt slagspil, og hvis man bruger sidste ni, sidste seks, sidste tre metoden, bør halvdelen, en tredjedel, en sjettedel osv. af handicappet fratrækkes scoren på disse huller. Hvad angår brug af brøkdele i sådanne fratræk, bør Komiteen handle i overensstemmelse med den relevante handicapmyndigheds anbefalinger.

I turneringer, hvor handicapnøglen er relevant, såsom four-ball slagspil og bogey, par og Stableford turneringer, bør handicapslag fordeles, som de blev tildelt under turneringen ved brug af handicapnøglen.

11. Lodtrækning til hulspil
Selvom lodtrækningen til en hulspilturnering kan være enten helt tilfældig, eller visse spillere kan fordeles ind i forskellige grupper på fire eller otte spillere, anbefales cupsystemet, hvis deltagerne er fundet gennem en kvalifikationsrunde.

Cupsystemet

Hvad angår fastsættelse af startordenen, behandles lige resultater i kvalifikationsrunderne, med undtagelse af den sidste kvalifikationsplads, på den måde, at den først indleverede lige score skal have det laveste ledige nummer osv. Hvis det er umuligt at fastslå rækkefølgen for indleveringen af scorekort, afgøres lige resultater ved lodtrækning.

Øvre halvdel

Nedre halvdel

Øvre halvdel

Nedre halvdel

64 spillere

32 spillere

1 mod 64

2 mod 63

1 mod 32

2 mod 31

32 mod 33

31 mod 34

16 mod 17

15 mod 18

16 mod 49

15 mod 50

8 mod 25

7 mod 26

17 mod 48

18 mod 47

9 mod 24

10 mod 23

8 mod 57

7 mod 58

4 mod 29

3 mod 30

25 mod 40

26 mod 39

13 mod 20

14 mod 19

9 mod 56

10 mod 55

5 mod 28

6 mod 27

24 mod 41

23 mod 42

12 mod 21

11 mod 22

4 mod 61

3 mod 62

16 spillere

29 mod 36

30 mod 35

1 mod 16

2 mod 15

13 mod 52

14 mod 51

8 mod 9

7 mod 10

20 mod 45

19 mod 46

4 mod 13

3 mod 14

5 mod 60

6 mod 59

5 mod 12

6 mod 11

28 mod 37

27 mod 38

8 spillere

12 mod 53

11 mod 54

1 mod 8

2 mod 7

21 mod 44

22 mod 43

4 mod 5

3 mod 6